Familiewapen.

Bij mijn speurtochten naar de familiegegevens werd mij regelmatig gevraagd of de familie een familiewapen heeft.

Naspeuringen hebben tot nu toe een tweetal familiewapens opgeleverd. Een wapen van de familie Goemans en een van de familie Coemans.

Onderstaand volgt de omschrijving behorende bij deze wapens.

Het is niet bewezen dat een van deze wapens behoort tot de nagegane familie Gommans.

 

 

GOEMANS

Dit wapen werd gevoerd door de familie Goemans inSint-Truiden (B).

In zilver een rode dwarsbalk, vergezeld in het schildhoofd van drie zwarte goud gekroonde hamers en in de schildvoet van een rode roos met groene stengel en bladeren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COEMANS

Dit wapen behoorde toe aan Michael Coemans uit Herk-de-Stad (B).

In blauw een zilveren dwarsbalk, vergezeld in het schildhoofd van drie gouden sterren, geplaatst tussen de armen van drie met groene zilveren tangen, en in de schildvoet van drie gewende gouden wassenaars, geplaatst 2-1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. GENERATIE I T/M VII

Uit de tot nu toe achterhaalde gegevens kan worden afgeleid, dat als oudst bekende stamvader mag worden beschouwd.

 

I.1    Mart Goemans, geboren ca 1570 te Helden (gezindte: RK).
Landbouwer.

Adres : Oender, Onraij, Onder te Helden.

 

Met wie en wanneer hij getrouwd is, is niet achterhaald. De kerkelijke registers beginnen pas omstreeks 1630, wel is duidelijk dat hij minimaal twee zonen heeft.

Dit laatste blijkt uit een huwelijksakte van 03-06-1700 te Helden, waarbij een Martinus GOMMANS trouwt met Cunera GOMMANS (zie III.9).

Ten behoeve van dit huwelijk is dispensatie aangevraagd in verband met bloedverwantschap in de tweede en derde graad. Pastoor Joannes Knippenberg is destijds zo vriendelijk geweest om bij deze aanvraag een schema van de bloedverwantschap toe te voegen.

 

Martinus Gommans

1                                                                                     1

Theodorus Gommans                                     Petrus Gommans

2                                                                                     2

Martinus Gommans                                     Henricus Gommans

(aanvrager)                                                                    3

                                                                           Cunera Gommans


Gehuwd ca. 1600 te Helden met N.N. N.N. Geboren ca. 1570 te Helden.
Uit dit huwelijk:

   1.

Theodorus (zie II.1).

 

   2.

Petrus (zie II.3), deel 2


II.1    Theodorus Goemans, geboren ca. 1600 te Helden (gezindte: RK), overleden op 12-05-1673 te Helden.
Zoon van Mart Goemans (zie I.1) en N.N. N.N.
Landbouwer.

Adres : Oender, Onraij, Onder te Helden.


Gehuwd op 08-02-1637 te Helden, gehuwd voor de kerk op 08-02-1637 te Helden met Theodora Ditgens, geboren ca. 1600 te Helden (gezindte: RK), overleden op 27-09-1680 te Helden.
Uit dit huwelijk:

   1.

Jacobus Gommans (zie III.1).

 

   2.

Gertudis Gommans, gedoopt (RK) op 24-01-1651 te Helden.
De doopgetuigen zijn: Christiaan Haesen en Maria Goemans.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 17-06-1676 te Helden met Johannes van Hoeldt.

 

   3.

Elisabeth Gommans, gedoopt (RK) op 10-08-1653 te Helden, overleden op 04-01-1725 te Helden op 71-jarige leeftijd.
De doopgetuigen zijn: Theodorus Seelen en Gertrudis van Dekenshorst.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 12-11-1675 te Helden, gehuwd voor de kerk op 12-11-1675 te Helden met Servatius Janssen.

 

   4.

Petronella Gommans, gedoopt (RK) op 14-10-1655 te Helden, overleden op 13-07-1701 te Helden op 45-jarige leeftijd.
De doopgetuigen zijn: Theodorus Gritgens en Agnes Ingels.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 29-02-1680 te Helden, gehuwd voor de kerk op 29-02-1680 te Helden met Gerardus Jeuken.

 

   5.

Martinus Gommans (zie III.9).

 

   6.

Ida Gommans, gedoopt (RK) op 03-08-1660 te Helden.
De doopgetuigen zijn: Leon. Schoers en Joanna Reiners ook Goemans.

Kerkelijk huwelijk:

6 februari, Theodorus, zoon van Martinus Goemans huwde Theodora

Ditgens, dochter van Jacobi Ditgens met als getuigen Petro

Goemans en Petra Stammen.

 
III.1    Jacobus Gommans, gedoopt (RK) op 14-01-1649 te Helden, overleden op 27-10-1691 te Helden op 42-jarige leeftijd.
De doopgetuigen zijn: Johannes Mathei en Gertrudis Smollers.
Zoon van Theodorus Goemans (zie II.1) en Theodora Ditgens.
Landbouwer.

Adres: Onraij (Onder) te Helden.


Gehuwd ca. 1684, gehuwd voor de kerk 1684 te Helden met Catharina Verhaegh, gedoopt (RK) op 07-03-1647 te Helden, overleden op 01-12-1693 te Helden op 46-jarige leeftijd.
Dochter van Giesbert Verhaegh en Nola Leenen.
Uit dit huwelijk:

   1.

Theodora, gedoopt (RK) op 13-10-1684 te Helden, overleden op 22-12-1757 te Helden op 73-jarige leeftijd.
De doopgetuigen zijn: Martinus Gommans en Gertrudis Smollers.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 28-01-1711 te Helden, gehuwd voor de kerk op 28-01-1711 te Helden met Wilhelmus Janssen.

   2.

Agnes, gedoopt (RK) op 02-03-1686 te Helden, overleden op 14-04-1687 te Helden op 1-jarige leeftijd.
De doopgetuigen zijn: Simon Verhaegh en Agnies Engels.

Doopakte Jacobus.

14 januari. Gedoopt Jacobus zoon van Theodorus Goemans en

Theodora Ditgens ouders, peter en meter Johannus Mathei en

Gertrudis Smollers.

 

III.9    Martinus Gommans, gedoopt (RK) op 27-03-1658 te Helden, overleden op 07-03-1740 te Helden op 81-jarige leeftijd.
De doopgetuigen zijn: Marc. Ceelen en Elisabeth S(F)yen.
Zoon van Theodorus Goemans (zie II.1) en Theodora Ditgens.
Landbouwer.

Adres: Onraij (Onder) te Helden.

 

Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 03-06-1700 te Helden, gehuwd voor de kerk op 03-06-1700 te Helden met Cunera Gommans, 38 jaar oud (zie IV.16). 

De getuigen bij het Kerkelijk huwelijk zijn: Petrus Gomans en Maria Jeuken.

Uit dit huwelijk:

   1.

Wilhelmus, gedoopt (RK) op 10-03-1701 te Helden.
De doopgetuigen zijn: Henricus Gommans en Gertrudis Gommans.


Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 09-02-1736 te Helden, gehuwd voor de kerk op 09-02-1736 te Helden met Elisabeth Gommans, 22 jaar oud, gedoopt (RK) op 07-10-1713 te Helden.
Dochter van Andreas Coumans en Elisabeth Heesen.
De getuigen bij het kerkelijk huwelijk zijn: Wilhelmo Gommans en Joanna Gommans.

   2.

Theodorus (zie IV.6).

Onderstaand de vertaling van de aanvraag en verkrijging van de huwelijksdispensatie.


Verzonden 28 mei 1700
Nederig onderworpen aan uw doorluchtigehoogwaardigheid (vraag ik U) of mijn parochiaan Martinus Gommans een huwelijk kan aangaan met Cunera Gommans eveneens een parochiane van mij, daar zij bloedverwanten zijn in de tweede graad vermengd met de derde graad.
Dit huwelijk kan niet plaats hebben zonder voorafgaande dispensatie, die genoemde personen van Uwe doorluchtige hoogwaardigheid hopen te verkrijgen, en wel omdat ze elkaar trouwbeloften gedaan hebben en omdat er reeds een zeer grote familiariteit (al te grote) tussen hen is ontstaan, welke aan het hele dorp bekend is. Vandaar dat ze niet zonder bezwaar van hun voornemen kunnen afzien.
Daarom vraag ik Uwe doorluchtige hoogwaardigheid nederig om genoemde redenen te willen dispenseren en verwacht ik een gunstig antwoord.


Van Uw doorluchtige hoogwaardigheid
de zeer nederige dienaar
Joannes Knippenberg
pastoor te Helden.

Martinus Gommans

1                                                                               1

Theodorus Gommans                                     Petrus Gommans

2                                                                               2

Martinus Gommans                                     Henricus Gommans

(aanvrager)                                                                 

                                                                   Cunera GommansAntwoord:
Omdat de trouwbeloften reeds zijn gegeven, omdat beide arm zijn en omdat door uitstel eerloosheid dreigt, daar de paus ziek is en niet om een beslissing kan worden gevraagd wordt na overleg met theologen de dispensatie verleend, overwegende dat de aanvragers niet wisten dat er zo'n ernstig beletsel voorhanden was. 

RAL Dispensatie 1700 no.30.

Vertaling: Pastoor Debets (Beesel).

Kopie aanvraag dispensatie

Rendtbrief 31-08-1728

Wij Maes Roukes richterbode in absentie van den Heere Scholtis Carel Joseph van de Koelen, Engel Janssen ende Peter Gommans, beijde Schepenen des gerichtes Helden, doen conde ende certificeeren mits dessen openen brief, dat voor ons in eijgener persoonen sijn gecompareerd Marten Gommans alias Zeetsen ende Helena Smolders, beijde ehelüijden, ende hebben voor ons beleden ende bekandt wel ende deughdelijck opgenomen ende ontfangen te hebben van Marten Gommans en Cünera Gommans, beijde eheluijden, eene somma van twee hondert güldens Rüremünts courant geldt.

Den pattacon gerekend ad drij güldens vier stuijvers of acht sperijschillingen. Voor welke somme die bovengemelte comparanten hebben opgedragen en dragen op mits difin aen Marten Gommans en Cunera eheluijden voorss eene jaerlijckse jaerrinte van negen güldens der silver münte, edogh sullen met acht güldens cunnen volstaan, soo het een jaer het ander niet in c.... ... vatten, waer van de eerste portioon ofte jaerrente sal verstreijken op Sinte Laurents dagh eerst volgend, ende soo voorts van jaer tot jaer tot de effective wederlossinge, die tot allen tijden kan geschieden, mits de ophoudingen geschiede drij maende voor den verrfaltdagh, ende alsdan bij inlegginge van het voorss capitaal alle verloopene intresten eerst af te betaelen, ende op dat de rentheffers hier van versekert soude mogen wesen.

Soo hebben de voorss comparanten hier voor verbonden en verefficieert, in de beste ende besten-dighste forme ende maniere van rechten, namentlijck een stück ackerlandt groot ongeveer sevenverdel morgens gelegen aen een zijde de erven van Gerardt Tubosch,Petor Jürgens en Derick Smolders.

Ander sijde het erff van Peter Gommans, voorhooffs het erff van de erfgenamen van Bastiaan van Enckevoors en den aendersen wegh. Sijnde vrij los ende onbeswaert. Soo de comparanten voor ons gerichtspersoonen hebben verklaert, als alleen den loopende last van bede en subsidie, alwaer de rentheffers ofte dessens rechte erffgenaemen in cas? van onverhoopte misbetalinge hun verhael op soude mogen nemen. Soo van verloopen jaerrente als capitaele somme, dusmittterende het voorss onderpanden ter parater excoutie met venüntiatie van alle exeptien, privilegien ende benefitien van rechten hier aen aenighsints courranierende des ter waerer ...houde soo hebben wij desen door onsen secretaris doen schrijven en onderschrijven, en bekrachtight met op drückinge van onsen gemeijnen schepenstempel.

 

Datum Helden den 31 augustus 1728.

Onderstaend den groenen segel gedrückt op een sterre van wit papier en was onderteijkent Peter Jürgens secretaris.

 

 

Rendtbrief 04-02-1704 (uittreksel).

Hendrick Peters en Agnes Roosen echtl. lenen van Marten Gommans en Keunera Gommans echtl., 300 gulden den pattacon gerekend 3 gulden en 4 stuivers.

Onderpand: een derde part van Roosen hooff gelegen te Aggel als nog met 400 gulden om haar verhaal daar op te hebben.

 

Opmerking.

Pattacon: Zuidnederlandse benaming van de zilveren Albertus- of kruisdaalden.

Waarde: ca. 48 stuivers

fijngewicht ca. 25 gram.

Geslagen van 1612 tot ca. 1710.

 

Schepenbank Helden

 

Acte van transport 7 maart 1729

Wij Mart Roukes richterbode in plaetse des Heren Scholtes C.J. van de Koelen, Peter Gommans ende Derick Smolders beijde Schepenen des gerichts Helden, doen conde ende affirmeren voor de oprechte waerheijde dat voor ons in eijgener persoonen sijn gecompareerd Gerardt Gommans en Agnes in gen noodt beijde eheleijden, ende hebben voor ons beleden ende bekandt wel ende deughdelijck verkocht te hebben aen Marten Gommans ende Cunera Gommans beijde ehelijden, een stüxken landts.

Gelegen in het aenderse veldt, groot ongeveer anderhalff verdel, regnoterende een sijde Engel Janssen erff, ander sijde Marten Gommans erff, een voorhooft Engel Janssen voorst erff, ander den selven Marten Gommans erff.

Item alsook een stück landts groot ongeveer drijverdel, oftewel soo groot als het selve in vooren en paelen gelegen is. Beijde sijden Marten Gommans erven, een voorhooft aen Alitgens Rivegh, ander aen Smolders Dijck, sijnde de voorst.

Erven vrij, los en onbeswaert, soo de comparanten voor ons gerichtspersoonen hebben verklaert, dan alleen den dagelijckesen last van bede en sübsidie.

Ende sülc voor eene somme van twee en vijftigh rixdaelders des Schillingen, twee ende eenen halven stüijver. Den rixdaelder drij gülden vier stüijvers Rüremündts geldt gerekent.

Versochten derhalven de comparanten daer van onterfft ende ontgüet te sijn.

Soo hebbe ich richterbode voorste gen. ten overstaen van de Schepenen voorsgen. De comparanten vercoopenen vande voorst=gronden van erven onterfft, ontgüet ende ontrechtight. Ende de comparanten aencoopenen daer aen vollsstedigh, geerfft, gegüet ende gerechtight, soo voor hün als hünne naercomelin- gen, nu ende te eeuwigen dagen, den Chinsheeren en ieder sijn goethebbens recht voorbehouden.

 

In teecken van waerheijde dat alles als voorst voor ons gerichtspersoonen is afgedragen, beleden ende geaffirmeert. Soo hebben wij dese acte van Transport beneffens onsen Secretaris eijgenhandigh onderteijkent.

 

Datum Helden den 7 Martius 1729 onderstandt

Peter Gommans, Derick Smolders, Peter Jürgens

secretaris. 

Schepenbank Helden.

Kopie doopakte Martinus GOMMANS.


IV.6    Theodorus Gommans, gedoopt (RK) op 24-05-1703 te Helden, overleden op 09-05-1780 te Helden op 76-jarige leeftijd.
De doopgetuigen zijn: Servatius Janssen en Gertrudis Gommans.
Zoon van Martinus Gommans (zie III.9) en Cunera Gommans (zie IV.16).
Landbouwer.

Adres : Onraij (Onder) te Helden.


Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 10-07-1732 te Sevenum, gehuwd voor de kerk op 10-07-1732 te Sevenum met Ida Nabben, 21 jaar oud, gedoopt (RK) op 28-10-1710 te Sevenum, overleden op 11-04-1756 te Helden op 45-jarige leeftijd.
Dochter van Adolf Nabben en Gertrudis van de Broek.


Voor dit huwelijk is dispensatie aangevraagd in de roepingen.  

De getuigen bij het Kerkelijk huwelijk zijn: Henrico Gommans en Aldegonda Beckers.
Uit dit huwelijk:

   1.

Adolphus (Adolf) (zie V.1), 

 

   2.

Cunera, gedoopt (RK) op 21-02-1737 te Helden.
De doopgetuigen zijn: Petrus Nabben en Catharina Heynen.

   3.

Henricus, gedoopt (RK) op 16-09-1739 te Helden, overleden op 26-11-1756 te Helden op 17-jarige leeftijd.
De doopgetuigen zijn: Wilhelmus van der Cruys en Maria Nabben.
Landbouwer.
Henricus was ongehuwd.

   4.

Martinus (zie V.5).

   5.

Gertrudis, gedoopt (RK) op 01-02-1745 te Helden.
De doopgetuigen zijn: Wilhelmus van der Cruys en Maria Nabben.

 

 

 

 

 

 

 

 

Akte kerkelijk huwelijk Theodorus Gommans met Ida Nabben.

V.1Adolphus (Adolf) Gommans, gedoopt (RK) op 01-03-1735 te Helden, overleden op 28-05-1817 te Helden op 82-jarige leeftijd.
De doopgetuigen zijn: Martinus Gommans en Jacomina Nabben.

Zoon van Theodorus Gommans (zie IV.6) en IDA NABBEN (zie IV.7).
Landbouwer.

Adres : Dorp 304 te Helden.


Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 31-05-1769 te Helden, gehuwd voor de kerk op 31-05-1769 te Helden met Joanna Engels (gezindte: RK).
De getuigen bij het Kerkelijk huwelijk zijn: Martino Gommans en Barbara Engels.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.

 

Kopie doopakte Adolphus Gommans

 

Bezittingen

Uit onderstaande kadastrale gegevens van Adolph Gommans kan de gehele aan en verkoop van zijn bezittingen worden gevolgd.

De eerste aankopen zijn in 1781 wanneer hij van Derik Gommans een stuk grond koopt.

De getallen achter de desbetreffende aankopen zijn de heffingen welke aan de gemeente moeten worden voldaan (guldens, stuivers en penningen).

De laatste aankoop is van 1799, van deze aankoop is de akte van transport bewaard gebleven.

Na zijn overlijden worden zijn bezittingen verkocht of gaat via erfenis over in de handen Marten Gommans.

Kadastrale gegevens 1725 folie 338

3 (gulden). 8 (stuivers). 8½ (penningen). 283. 67

1781 

bullet

bij den post van Derik Gommans aen van den halven Steegh 0. 4. 12

bullet

bij roeden in den leemskaellen                                            0. 2. 11 1/6

bullet

bij huys en aengelaegh en landerijen

bullet

groot 4 Samen 7 morgen 38 1/3 roede                                 2. 5. 14 5/2

bullet

totaal                                                                                 2.13. 6

bullet

post van Marten Gommans (Kunne) wegens bij bovenstaande Steegh

bullet

te weinig afgedragen 0. 0. 8

1799 

bullet

bij van Maria Catharina Korsten huys en aengelaegh in 't Dorp

bullet

ter ene Jacobus van Wis en andere wed. Knippenbergh 0. 9. 2 5/6

bullet

totaal                                                                         3. 3. 0 5/6

(opm. zie akte van transport 1798)

1817 

bullet

verkoop aan Francis Knippenbergh

bullet

huys en aegelaegh in het Dorp aen eene Jacobus van Wis, den andere

bullet

Jacob Peeters. 0. 4. 8 5/6

bullet

verkoop aan Theodorus Pubben

bullet

het perceel van de Del met berke, hout, gewas, gelegen rondom

bullet

het Kerkebos. 0. 1. 10 1/2

bullet

idem, de rest van de voorss. de Del is overgegaan aan Peter

bullet

Versondert ½ en aan weduwe. Deze resterende retrait is bij

bullet

erfenis overgegaan aan Marten Gommans. 2.18. 4 1/6

bullet

Frans Engels ½ ieder heeft aldaar 142½ roede à 2 St. schat 0. 3. 9

In 1 gulden gaan 20 stuivers, 16 penningen is 1 stuiver.

 

Akte van transport dd 21-03-1798
Adolf Gommans en Joanna Engels kopen van Jean Mathis Thoer en Maria Catharina Korsten:
1. Een huis en aangelaag, groot ca 3½ vierdel morgen. Gelegen in Helden, in den dorper cingel, begrensd door wed Reyner Knippenbergh, Jacobus van Wis, an de voorkant Scholtelkenswegh en aan de achterzijde de cingel.
Bijde zijden volgens bepalingen in gemmenschappelijk bezit der tussen staande hagen, als gemeenschappelijke opritten van de hofrijtuigen. Belast met 200.-- Roermonds ten voordelen van de Parochiale kerk en de erfgenamen van Cornelis Engels, jaarlijks te leveren als erfpacht 2 koppen rogge.
2. Ongeveer 100 roeden erf en kemp met hout beplant, begrensd door Theodoor Pubben, Paulus Maasen, aan de voorkant door Willem Rutten, de achterzijde door het Kemper Straatje.
Belasting van 200.00 Roermonds is verschuldigd aan de Con. Domainen.

De totale koopsom is 2500.00 Kleefs, daar en boven drie vierde morgen houtslag in de Brusche beemden boven de Breer.

 

Schepenbank Helden.

 

Kopie akte van transport 21 maart 1798


V.5    Martinus Gommans, gedoopt (RK) op 09-11-1740 te Helden, overleden op 15-05-1798 te Helden op 57-jarige leeftijd.
Zoon van Theodorus Gommans (zie IV.6) en Ida Nabben.
Landbouwer.

Adres : Onraij (Onder) te Helden.

 

Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 30-04-1783 te Helden, gehuwd voor de kerk op 30-04-1783 te Helden met Gertrude Daniëls, 25 jaar oud, gedoopt (RK) op 13-02-1758 te Helden, overleden op 14-06-1830 te Helden op 72-jarige leeftijd.
Dochter van Godefridus Daniëls en Wilhelmina Groenen.
De getuigen bij het kerkelijk huwelijk zijn:
Adolph Gommans en Elisabeth Daniëls.
Uit dit huwelijk:

   1.

Theodoor (zie VI.1).

   2.

Gerardus (zie VI.3).

   3.

Henricus (zie VI.5).

   4.

Wilhelmina, gedoopt (RK) op 30-01-1795 te Helden, overleden op 29-12-1882 te Helden op 87-jarige leeftijd.
De doopgetuigen zijn: Johannes Stappers en Elisabeth Daniëls.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 13-01-1820 te Helden, gehuwd voor de kerk op 13-01-1820 te Helden met Leonardus Neessen (gezindte: RK).

   5.

Ida, gedoopt (RK) op 09-03-1798 te Helden, overleden voor 1810 te Helden ?
De doopgetuigen zijn: Adolf Gommans en Margareta Peeters.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerkelijk huwelijk Martinus Gommans (43 jaar) en Gertruda Daniëls (26 jaar).

 


VI.1    Theodoor Gommans, gedoopt (RK) op 23-04-1784 te Helden, overleden op 01-12-1828 te Kessel op 44-jarige leeftijd.
De doopgetuigen zijn: Adolf Gommans en Wilhelmina Groenen.
Zoon van Martinus Gommans (zie V.5) en Gertrude Daniëls.
Landbouwer (cultivateur) of ook wel akkerman genoemd.

Adres : Aan het Broek of ook wel Aan Brook te Kessel.


Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 23-09-1809 te Kessel, gehuwd voor de kerk op 28-09-1809 te Kessel met Anne Catharina Kessels, 25 jaar oud, gedoopt (RK) op 23-06-1784 te Kessel, overleden na- 1828.
Dochter van Leonard Kessels, Landbouwer, en Elise Vervoort.
De getuigen bij het Kerkelijk huwelijk zijn: Henricus Gommans en Maria Kessels.

De getuigen bij het burgerlijk huwelijk zijn:
Timmermans, 26 jaar, koperslager;
Kessels, 22 jaar, landbouwer;
Bongaerts, 42 jaar, landbouwer.
Allen buurtbewoners van Anne.
Uit dit huwelijk:

   1. Martinus Hubertus Gommers (zie VII.1, zie Familie GOMMERS).
   2. Elise (Elisabeth), geboren op 26-03-1812 te Kessel, gedoopt (RK) op 26-03-1812, overleden op 05-12-1868 te Kessel op 56-jarige leeftijd.
De doopgetuigen zijn: Wilhelmus Verschaeren en Elisabeth Vervoort.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 19-05-1835 te Kessel met Hubert Giesberts (gezindte: RK).
   3. Ida, geboren op 20-08-1814 te Kessel (gezindte: RK), overleden op 20-12-1898 te Beesel op 84-jarige leeftijd.
De doopgetuigen zijn: Gerardus Gommans en Maria Kessels. Overlijdens oorzaak is: slepende lucht, pijpontsteking, longoedeem.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 30-05-1843 te Kessel met Lambert Toebosch (gezindte: RK).
   4. Angeline, geboren op 13-08-1816 te Kessel (gezindte: RK), overleden op 16-12-1889 te Kessel op 73-jarige leeftijd.
De doopgetuigen zijn: Theodorus Ghylen en Wilhelmina Gommans.
Gehuwd ?? Echtgenoot is Hubertus Thyssen (gezindte: RK).
   5. Andreas, geboren op 23-01-1819 te Kessel (gezindte: RK), overleden op 18-04-1904 te Kessel op 85-jarige leeftijd.
De aangifte van overlijden wordt gedaan door Willem Gommans.
Andreas woonde in bij Joanna Gommans en Hendrik Vites.
Landbouwer.
   6. Wilhelmina Antonia, geboren op 04-06-1821 te Kessel (gezindte: RK), overleden op 04-02-1830 te Kessel op 8-jarige leeftijd.
   7. Johanna Maria Catharina, geboren op 15-02-1823 te Kessel (gezindte: RK), overleden op 04-05-1891 te Kessel op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 14-04-1858 te Kessel met Henricus Vites (gezindte: RK).
   8. Joannes Hubertus (zie VII.14).

Bij aangifte van het overlijden van Wilhelmina, waarvan de geboorte plaats, volgens de overlijdensakte, niet bekend is, en bij de aangifte van het overlijden van Theodoor, blijkt als nabuur resp. Staeks Gerard (30 jr) en Staeks Pieter (33 jr) als getuigen aanwezig te zijn geweest.

Vermoedelijk is Johannes Hubertus getrouwd met een buurmeisje nl. Elisabeth Staaks.

Verder was bij de aangifte van beide overlijdens als getuige aanwezig Alexander Kessels (72jr), vriend van de overledenen.

 

Uit de trouwakte en uit de aangifte van geboorte van zijn kinderen blijkt dat Theodoor niet kan lezen of schrijven,wat overigens geheel normaal was in deze tijd.

Aangenomen mag worden dat hij ook de Franse taal in 1810 niet meester was bij aangifte van de geboorte van zijn zoon Martinus Hubertus (Marthin).

Op de Acte de Naissance no. 22 (aangifte van geboorte) van 8 september 1810 heeft de toenmalige burgemeester (maire) en ambtenaar van burgerlijke stand (officier de l'état civil) Joseph Arnould de naam Theodoor Gommers gebruikt. Ook de als getuigen aanwezige Arnould Timmermans (percepteur=ontvanger) en Pierre Timmermans (adjoint=wethouder) hebben deze schrijffout over het hoofd gezien.

En "le pere a declaré de ne savoir ecrire", de vader verklaart niet te kunnen schrijven.

Het ontstaan van de stamvader van de familie Gommers.

 

Trouwakte Theodorus Gommans en Catharina Kessels

Nalatenschap

Onderstaand volgt de tekst van de memorie van successie van de nalatenschap van Theodorus Gom-mans, opgemaakt 30-04-1829 te Helden.

De ondergetekende Anna Catharina Kessels, akkervrouw, vrouw van de gestorvenen Theodorus Gommans, wonende te Kessel voornoemd, agerende als voogdes voor hare minderjarige kinderen met name

1e Marten Gommans, 2e Elisabeth Gommans, 3e Ida Gommans, 4e Engelina Gommans, 5e Andreas Gommans, 6e Wilhelmina Gommans, 7e Johanna Gommans, 8e Johannes Gommans, alle kinderen van de overledenen met haar wonende te Kessel ab intestata den 1 December 1828, en .........gedomiciliëerd is geweest, dat de nalatenschap van den overledenen geërfd wordt door denzelfder kinderen, welke bestaat uit de navolgende goederen, te weten.

Hierna volgt een opsomming van de bezittingen, onderstaand overzicht is een samenvatting).

Aard van de bezittingen Grootte ligging
Bos 2.50.88  Zandberg, Lemmenskamp
Weide  3.73.60  Broek, Schanshoek, Onder, Hasenakker, Hoff....
Land                   7.74.80  Hasenakker, Grootveld, In de pas
Hout                  0.75.38  Dorperkamp, Hasenakker, Kerkeberg
Woonhuis          0.04.70  Hasenakker
Woonhuis          0.05.20 Hasenakker
Moestuin          0.02.80 Hasenakker
Moestuin          0.03.50 Hasenakker
Totaal  14.72.54

Deze veertien bunders, twee en zeventig roeden en vier en vijftig ellen vierkant, zijn gelegen binnen de gemeente Helden. Waarvan een vierde deel aan den overledenen is toebehoorend en de overige 3/4 delen behooren aan Gerard Gommans en consorten te Helden.

 

Aard van de bezittingen Grootte ligging
Land          0.61.00 Onderschenweg

Deze een en zestig roeden vierkant zijn ook gelegen binnen de gemeente Helden, waarvan een achtste deel aan den overledenen toekomt, de overige 7/8 delen behoorende aan Gerard Gommans en consorten.

Aard van de bezittingen Grootte ligging
Gracel 3.46.98 Boekenderhof
Weide  2.49.00 Boekenderhof, Vastenavondkamp, In de wass......
Land                   12.12.02 Boekenderhof, Diependijk, Boekenderoede
Moestuin        0.13.90 Boekenderhof      
Woonhuis          0.03.70 Boekenderhof  
Gebouw  0.03.90 Boekenderhof
Hout          1.83.50 Koelbruck, In de was...
Totaal  20.13.00

Deze twintig bunder, dertien roeden vierkant zijn gelegen binnen de gemeente Blerick provincie Limburg. Waarvan een vier en twintigste aan den overledene toekomende, en de overige 23/24 delen behorende aan Jan Tielen de kinderen en consorten te Sevenum.

De gemelde aandelen van den overledenen uit alle deze goederen spruiten voort uit de nalatenschap van Marten Gommans.

Dat door overlijden geen .... commistair... is overgegaan noch vruchtgebruik is vervallen .... ....

Dat door niemand buiten den eergenoemde kinderen iets uit deze nalatenschap worde genoten en kiezende den voornoemde declarante domicilie in de woonstede van Willem Verschuren, akkerman, te Helden.

te Helden den 30 april 1829.

 

Opmerking:

1 bunder = 1 hectare 1 roede = 14 m2 1 el = 1 m2

 

RAL M.v.S. dd 01-12-1828 Kessel ressort Horst.

 

3. DE FAMILIE GOMMERS

Herkomst.

De stamvader van de familie Gommers is Martinus Hubertus Gommers, geboren op 8 september 1810 te Kessel.

Zijn vader is Theodoor Gommans geboren in 1788 te Helden (zie VI.1).

Theodoor woonde samen met zijn vrouw Anne Catharine Kessels in Kessel, Aan het Broek en was landbouwer van beroep.

Blijkens de trouwakte en de aktes van aangifte van geboorte van zijn kinderen kon Theodoor niet lezen of schrijven. Aangenomen mag worden dat hij ook de Franse taal niet meester was, Frans was destijds de officiële taal.

Bij de aangifte van de geboorte van zijn oudste zoon Marthin op 8 september 1810 werd de geboor-te akte, opgesteld in het Frans, door de burgemeester Joseph Arnould voorgelezen in het bijzijn van de ontvanger en de wethouder van de gemeente Kessel.

In deze akte wordt in plaats van Gommans de naam Gommers gebruikt.

Deze dag is dus de geboortedag van de familie Gommers.

 

VII.1    Martinus Hubertus Gommers, geboren op 08-09-1810 te Kessel, gedoopt (RK) op 08-09-1810 te Kessel, overleden op 15-06-1885 om 10.00 uur te Nederweert op 74-jarige leeftijd.

Zoon van Theodoor Gommans (zie VI.1) en Anne Catharina Kessels.
Landbouwer.

Adres : Rosveld 156 te Nederweert.


Het overlijden van Martinus werd aangegeven door de buurtbewoners Joannes Jacobus Greymans en Peter Joannes Kirkels (Väose Perjannes). De laatste is een neef in de vijfde generatie van Barbara Kierkels, echtgenote van Henricus Gommers geb 16-06-1916.

 

Gehuwd (1) op 34-jarige leeftijd op 04-04-1845 te Nederweert met Johanna Maria Stienen, 33 jaar oud, geboren op 25-03-1812 te Nederweert (gezindte: RK), overleden op 06-12-1859 te Nederweert op 47-jarige leeftijd.
Dochter van Joseph Stienen en Catharina Eeckers.

Uit dit huwelijk:

   1.

Theodorus Hubertus (zie VIII.1).

   2.

Joseph Hubertus (Jefke) (zie VIII.3).

De getuigen bij het burgerlijk huwelijk zijn:
Laurens Ongena, 74 jaar, veldqwachter;
Lambert Kyupers, 32 jaar, kramer;
Jacobus van Laes, 54 jaar, linnenweker;
Petrus Trouwen, 56 jaar, landbouwer.


Nationale militie:
Martinus was lotnummer 19 in 1829 ten deel gevallen, maar uithoofde van kostwinnendezoon van een weduwe werd hij van jaar tot jaar vrijgesteld.

Signalement:
Lengte : Eene el 5 palmen 9 duim (ca. 1.59 meter)
Mangezigt : vol
Voorhoofd : breed
Oogen : blauw
Neus : groot
Mond : idem
Kin : rond
Haar :
Wenkbraauwen : bruin
Merkbare teekenen : geen

RAL bijlage huwelijk Nederweert dd 04-04-1845.

Gehuwd (2) op 50-jarige leeftijd op 30-01-1861 te Nederweert met Joanna Elisabeth Dappers, 35 jaar oud, geboren op 26-08-1825 te Nederweert (gezindte: RK), overleden op 17-12-1883 te Nederweert op 58-jarige leeftijd.
Dochter van Joannes Dappers en Joanna Maria Mertens.
De getuigen bij het burgerlijk huwelijk zijn:
Jan Vullers, 36 jaar, bakker;
Hubertus Simons, 62 jaar, rentenier;
Jan Trouwen, 35 jaar, timmerman;
Jan Perongs, 37 jaar, veldwachter.

Uit het tweede huwelijk:

   3.

Maria Catharina Lucia, geboren op 13-12-1861 te Nederweert (gezindte: RK).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 13-05-1889 te Nederweert met Johannes Seuren, 27 jaar oud, geboren op 03-09-1861 te Nederweert (gezindte: RK).

Nalatenschap.

Onderstaand volgt de tekst van de memorie van aangifte van de nalatenschap van Martinus Gommers, opgemaakt 27.12.1885 te Nederweert.

Memorie van aangifte der nalatenschap van Marten Gommans te Nederweert.

De ondergetekenden

1e Theodore Gommans en

2en Jozef Gommans, landbouwers wonende te Nederweert, te dezer zake domicilie kiezende ten kantore van den notaris Le Brun te Nederweert

verklaren:

dat Martin Gommans, vader der aangevers te Nederweert, zijne laatste woonplaats overleed den 15e juni 1885, zonder over zijne nalatenschap bij uitersten wil te hebben beschikt, dat zijne enige erfgenamen bij versterf nalatende zijne twee genoemde kinderen ieder voor de helft, als hebbende zij de nalatenschap hune vaders aanvaard, onder het voorrecht van boedelbeschrijving ingevolge gedane verklaring ter griffie der arrondissementsrechtbank te Roermond de 16 juli jl, terwijl zijne nalatenschap door het derde zijnen kinderen is verworpen bij verklaring daarvan afgelegd tezelfder griffie de 13e augustus jl, dat zijne nalatenschap bestaat in,

Actief

d.i. helft van huis, tuin, bouw, weiland te Nederweert sectie A Nr 565, 579, 1204, 1378, 1450, 1452, sectie C nnr 1692, sectie F nr 1231, sectie A nr 1453 te zamen 4.72.45 hectaren, publiek verkocht bij acte verleden voor notaris Le Brun te Nederweert de 21e september 1885 voor, en thans geschat op Drie duizend zes honderd tien gulden 83 cent zijnde de helf.

                                                                            Fl 1815.41

voor het geheel heide te Nederweert

sectie D nr 2102 en 2359, 2.36.50 hectaren

bij dezelfde acte verkocht voor en thans

waard Een en negentig gulden                                         91.--

de helft van roerende goederen zoals

huismeubelen, ?, akkergereedschap en

veldvruchten door notaris Le Brun

24 juli jl. verkocht voor negen honderd

zeven en zeventig gulden 60 cent is de ½                     488.80

Totaal actief                                                             fl 2395.21

waartegen het passief bedraagt, in de volgende hypothecaire vorderingen, wegens geleende gelden,

1e van Maria Catharina Peeters, weduwe van Mathin Coumans te Nederweert. Drie honderd zeventig gulden, ingevolge acte verleden voor notaris Clercx te Weert, den 28e April 1866

                                                                                fl 370.--

2e van dezelfde, ingevolge acte voor den-

zelfden notaris den 18e December 1863. Een

honderd tachtig gulden                                                 180.--

3e van Antoon Saes te Weert, ingevolge

acte voor denzelfden notaris den 8e april 1865,

veertig gulden.                                                             40.--

4e van Catharina Hobus te Nederweert

ingevolge acte voor notaris Le Brun te

Nederweert den 26e augustus 1881. Drie

honderd vijftien gulden.                                                 315.--

5e in eene som van f 1300.-- van Lambert

Goffers te Nederweert. Elfhonderd zestig gulden

blijkens acte verleden voor notaris Le Brun

te Nederweert, den 16e December 1884                     fl 1160.--

6e van Clephas Trouwen te Nederweert

tweehonderd gulden ingevolge acte

29 januari 1885, voor notaris Le Brun

verleden.                                                                     200.--

7e van de kinderen Hobus te Nederweert

Driehonderd vijf en zeventig gulden

blijkens acte verleden voor notaris Le Brun

den 19e februari 1885.                                                 375.--

Totaal passief twee duizend zes

honderd veertig gulden                                             fl 2640.--

Het actief bedraagt slechts                                         2395.21

Nadelig saldo                                                             244.79

Voorts zijn er nog ten nadele der nalatenschap verschillende winkel schulden, waarvan het juiste bedrag niet kan worden bepaald aangezien er zich nog dagelijks nieuwe schuldeisers opdoen.

Wijders verklaarden de aangevers dat de erflater was gehuwd in gemeenschap van winst en verlies met Joanna Elisabeth Dappers, blijkens huwelijk-contract verleden voor de notaris Clercx te Weert den 23e Januari achtien honderd een en zestig.

Bij dit huwelijks-contract heeft de erflater aan erengenoemde zijne echtgenote besproken het levenslange vruchtgebruik zijner nalatenschap, welke echtgenoote eenen ouderdom heeft van jaren, bevestigd door het hierbij overgelegde geboorteextract, afgegeven door den ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Nederweert.

Eindelijk verklaarden de aangevers, dat de erflater geene goederen als bezwaarde erfgenaam of vruchtgebruik bezat, en door zijn overlijden geene periodieke uitkeringen bij opvolging zijn overgegaan of vervallen.

Nederweert den 27 Dec 1885 (1).

 

 RAL M.v.S dd. 27.12.1885 Nederweert ressort Weert.


VIII.1    Theodorus Hubertus Gommers, geboren op 16-05-1846 te Nederweert (gezindte: RK), overleden op 26-05-1924 te Nederweert op 78-jarige leeftijd.
Theodorus had als bijnaam "Stoutemans Deurke" en is geboren op de Stoutemans Hoeve te Ospel-Nederweert.
Zoon van Martinus Hubertus Gommers (zie VII.1) en Johanna Maria Stienen.
Landbouwer.

Adres: Bosferstraat 349, Winnerstraat 412 en Staat 126 te Nederweert.


Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 01-04-1880 te Grefrath (D) met Anna Maria Raetsen, 33 jaar oud, geboren op 12-02-1847 te Weert (gezindte: RK), overleden op 22-02-1928 te Nederweert op 81-jarige leeftijd.
Dochter van Wilhelmus Raetsen en Maria Helena Gubbels.
Uit dit huwelijk:

   1.

Martinus Hubertus (zie IX.1).

   2.

Wilhelmus Hubertus, geboren op 21-01-1884 te Nederweert (gezindte: RK), overleden op 31-03-1945 te Nederweert op 61-jarige leeftijd.
Wilhelmus is nooit getrouwd.

   3.

Joseph Hubertus (zie IX.4).

   4.

Henricus Hubertus, geboren op 11-06-1888 te Nederweert (gezindte: RK), overleden op 17-04-1943 te Weert op 54-jarige leeftijd.
Henricus is nooit getrouwd.

Theodorus GOMMERS Anna RAETSEN                                 Henricus GOMMERS

                                                                                            voor de woning op

                                                                                            Staat te Nederweert.


IX.1    Martinus Hubertus Gommers, geboren op 09-10-1881 te Nederweert (gezindte: RK), overleden op 02-12-1918 te Nederweert op 37-jarige leeftijd.
overleden aan de "Spaanse griep".
Zoon van Theodorus Hubertus Gommers (zie VIII.1) en Anna Maria Raetsen.
Landbouwer.

Adres : Staat te Nederweert.

 

 Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 04-01-1908 te Nederweert met Maria Wilhelmina Hubertina Knapen, 27 jaar oud, geboren op 09-05-1880 te Nederweert (gezindte: RK), overleden op 26-10-1937 te Heythuysen op 57-jarige leeftijd, begraven te Heythuysen.
Dochter van Antonius Hubertus Knapen en Petronella van de Kerkhof.
Uit dit huwelijk:

   1.

Theodorus Hubertus, geboren op 06-09-1909 te Nederweert (gezindte: RK), overleden op 27-11-1918 te Nederweert op 9-jarige leeftijd.
Overleden aan de "Spaanse griep".

   2.

Maria Helena H.P. (Miet), geboren op 24-01-1911 te Nederweert (gezindte: RK), overleden op 01-09-1991 te Roermond op 80-jarige leeftijd, begraven op 04-09-1991 te Heythuysen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 28-10-1935 te Heythuysen met Hubertus Mathias Reynen (gezindte: RK).
Rijwielhandelaar.

   3.

Petronella Marie Jose, geboren op 15-08-1912 te Nederweert (gezindte: RK), overleden op 30-11-1918 te Nederweert op 6-jarige leeftijd.
Overleden aan de "Spaanse griep".

   4.

Wilhelmus Martinus Hubertus, geboren op 12-05-1914 te Nederweert (gezindte: RK), overleden op 30-11-1918 te Nederweert op 4-jarige leeftijd.
Overleden aan de "Spaanse griep".

   5.

Henricus Hubertus (Harry) (zie X.6).

   6.

Martinus Johannus Hubertus, geboren op 14-03-1919 te Nederweert (gezindte: RK), overleden op 08-03-1921 te Nederweert op 1-jarige leeftijd.

De getuigen bij het burgerlijk huwelijk zijn:

Wilhelmus Vullers, 47 jaar, smid;

Wilhelmus Beris, 38 jaar, landbouwer;

Simon Peters, 31 jaar, metselaar;

Joseph Caris, 58 jaar, gemeente bode.

Einde 1918 werd de familie getroffen door de "Spaanse griep". Binnen één week stierven vier gezinsleden, waaronder ook Martinus, hij werd 37 jaar.

Zijn echtgenote verhuisde samen met Maria Helena en Henricus Hubertus op 9 januari 1929 naar Heythuysen en vestigde zich aan "Op de Birkenbosch".

Maria Wilhelmina Knapen hertrouwde op 04-01-1929 te Heythuysen met Hubertus Joseph Rijks.

 

Martinus H. Gommers geb. 09-10-1881 te Nederweert.

Maria W.H. Knapen geb. 09-05-1880 te Nederweert.

Gehuwd 04-01-1908

Staat Nederweert


X.6    Henricus Hubertus (Harry) Gommers, geboren op 16-06-1916 te Nederweert (gezindte: RK), overleden op 05-08-1996 te Heythuysen op 80-jarige leeftijd.
Zoon van Martinus Hubertus Gommers (zie IX.1) en Maria Wilhelmina Hubertina Knapen.

Beroep: Verzekeringsagent.


Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 10-07-1942 te Heythuysen, gehuwd voor de kerk op 24-11-1942 te Heythuysen met Barbara Hendrina (Berp) Kierkels, 27 jaar oud, geboren op 19-01-1915 te Simpelveld (gezindte: RK), overleden op 20-05-1986 te Roermond op 71-jarige leeftijd, begraven op 24-05-1986 te Heythuysen.
Dochter van Peter Hubertus Kierkels, Beambte Nederlandse Spoorwegen, en Helena Hubertina Hompes.
Uit dit huwelijk:

   1.

Wilhelmina Petronella Maria (Wil), geboren op 12-08-1943 te Heythuysen (gezindte: RK).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25-08-1967 te Gennep, gehuwd voor de kerk op 25-08-1967 te Heythuysen met Henricus Johannes Hubertus (Har) Manders, 25 jaar oud, geboren op 21-07-1942 te Roggel (gezindte: RK).
Zoon van Gerardus Hubertus Manders en Anna Wilhelmina Mooren.
Onderwijsmanager.

   2.

Helena Hubertina Martina (Marleen), geboren op 17-04-1946 te Baexem (gezindte: RK).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 15-12-1967 te Heythuysen, gehuwd voor de kerk op 17-08-1968 te Heythuysen met Antonius Jacobus (Ton) Weegels, 28 jaar oud, geboren op 05-12-1939 te Weert (gezindte: RK).
Zoon van Martinus Johannus Weegels en Hubertina Rosa Jacobs.
De getuigen bij het Kerkelijk huwelijk zijn: Martinus Koolen en Martina Gommers.

   3.

Martina Antoinetta Gerarda Maria (Tiny), geboren op 23-11-1948 te Baexem (gezindte: RK).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 01-10-1970 te Heythuysen, gehuwd voor de kerk op 19-03-1971 te Heythuysen, gescheiden ..-..-1991 te Roermond van Martinus (Mart) Koolen, geboren te Baexem (gezindte: RK).
De getuigen bij het Kerkelijk huwelijk zijn: Mart Gommers en Mary Koolen.

   4.

Martinus Joseph Marie (Mart) (zie XI.7).

Geboortehuis Henricus Gommers

Staat Nederweert.

Henricus Hubertus GOMMERS

Barbara Hendrina KIERKELS


XI.7    Martinus Joseph Marie (Mart) Gommers, geboren op 18-10-1951 te Baexem (gezindte: RK).
De doopgetuigen zijn: Joseph Hubertus Gommers en Maria Kempes-Kierkels.
Zoon van Henricus Hubertus (Harry) Gommers (zie X.6) en Barbara Hendrina (Berp) Kierkels.
Technisch Chemicus.

Adres: Dovenetelstraat Reuver


Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27-11-1974 te Roermond, gehuwd voor de kerk op 28-02-1975, gescheiden na 15 jaar huwelijk op 02-08-1990 te Roermond van Maria Catharina Hendrika Wilhelmina (Mary) Koopmans, geboren op 04-02-1953 te Maasniel-Roermond (gezindte: RK).
Dochter van Johannes Martinus (Jan) Koopmans en Petronella Maria (Nellie) Biermans.
Uit dit huwelijk:

   1.

Claudia Martina Johanna, geboren op 12-06-1978 te Weert, gedoopt (RK) op 06-08-1978 te Heythuysen.
De doopgetuigen zijn: Tiny Koolen-Gommers en Jan Koopmans.

1953 Stationsstraat 46

Heythuysen vlnr: Martina 23-11-1948 Wilhelmina 12-08-1943 

Martinus 18-10-1951 Helena 17-04-1946


IX.4    Joseph Hubertus Gommers, geboren op 09-10-1886 te Nederweert (gezindte: RK), overleden op 27-07-1969 te Nederweert op 82-jarige leeftijd.
De oudere inwoners van Leveroy zullen zich Joseph misschien nog wel kunnen herinneren. In zijn jeugd jaren trok hij namenlijk met zijn Nederweerter vrienden regelmatig te voet naar de kermis in Leveroy, waar zij in de nachtelijke uren de wijzers van de kerkklok 1 uur achteruit zetten waardoor de niets vermoedende burgers van Leveroy de dag erna 1 uur te laat opstonden.
Zoon van Theodorus Hubertus Gommers (zie VIII.1) en Anna Maria Raetsen.
Landbouwer.

Adres : Winnerstraat te Nederweert.

 
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 18-05-1917 te Nederweert met Aldegonda Hubertina Stoutemans, 31 jaar oud, geboren op 04-09-1885 te Nederweert (gezindte: RK), overleden op 10-02-1963 te Nederweert op 77-jarige leeftijd.
Dochter van Petrus Stoutemans en Maria Beelen.
Uit dit huwelijk:

   1.

Joannes Theodorus Hubertus (zie X.9).

   2.

Maria Wilhelmina, geboren op 31-10-1919 te Nederweert (gezindte: RK).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 31-03-1945 te Nederweert met Bertus Zegveld (gezindte: RK).

   3.

Johanna Leonie Petronella, geboren op 01-01-1922 te Nederweert (gezindte: RK), overleden op 11-01-1924 te Nederweert op 2-jarige leeftijd.

   4.

Martina Johanna Leonie, geboren op 13-06-1923 te Nederweert (gezindte: RK).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 12-02-1954 te Nederweert met Jan Koppen (gezindte: RK).

   5.

Joannes Henricus Leonardus (Jan) (zie X.16).

Familie GOMMERS op de Winnerstraat te Nederweert

vlnr.: Theodorus. H, Martina, Maria, Joannes H.L.

Joseph, Aldegonda


X.9    Joannes Theodorus Hubertus Gommers, geboren op 03-07-1918 te Nederweert (gezindte: RK).
Op 10 mei 1940 werd geheel Nederweert geevacueerd naar Someren.
Joannes was op 9 mei nog tot in de late uren aanwezig bij een opening van een café in Nederweert en vertrok zodoende nagenoeg als laatste uit Nederweert.
Zoon van Joseph Hubertus Gommers (zie IX.4) en Aldegonda Hubertina Stoutemans.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 09-05-1947 te Nederweert met Maria Elisabeth Gijsen, 27 jaar oud, geboren op 10-03-1920 te Nederweert (gezindte: RK).
Dochter van Henricus Gijsen en Maria Sieben.
Uit dit huwelijk:

   1.

Helena Aldegonda J.M. Geboren op 17-11-1948 te Nederweert (gezindte: RK).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 09-07-1971 te Nederweert met Jan van de Kerkhof (gezindte: RK).

   2.

Aldegonda Maria Helena, geboren op 17-01-1950 te Nederweert (gezindte: RK).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 07-08-1970 te Nederweert met Wil Hendriks (gezindte: RK).

   3.

Maria Helena Johanna, geboren op 01-07-1951 te Nederweert (gezindte: RK).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15-05-1976 te Nederweert met Adriaan van Zeeland (gezindte: RK).

   4.

Joseph Henricus (zie XI.15).

   5.

Martha Maria, geboren op 19-07-1956 te Nederweert (gezindte: RK).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 06-11-1976 te Nederweert met Kor Hikspoor (gezindte: RK).


XI.15    Joseph Henricus Gommers, geboren op 22-07-1953 te Nederweert (gezindte: RK).
Zoon van Joannes Theodorus Hubertus Gommers (zie X.9) en Maria Elisabeth Gijsen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 05-01-1979 te Nederweert met Annemiek Jacobs (gezindte: RK).
Uit dit huwelijk:

   1.

Lotje, geboren op 26-10-1980 te Nederweert (gezindte: RK).

   2.

Anke, geboren op 23-01-1986 te Nederweert (gezindte: RK).


X.16    Joannes Henricus Leonardus (Jan) Gommers, geboren op 06-01-1927 te Nederweert (gezindte: RK), overleden op 30-05-1999 te Nederweert op 72-jarige leeftijd.
Zoon van Joseph Hubertus Gommers (zie IX.4) en Aldegonda Hubertina Stoutemans.
Landbouwer/varkensmesterij.


Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 24-06-1954 te Nederweert met Maria Catharina Elisabeth Bongers, 21 jaar oud, geboren op 28-05-1933 te Weert (gezindte: RK).
Dochter van Leonardus Bongers en Anna Tunissen.
Uit dit huwelijk:

   1.

Anna Josepha Aldegonda, geboren op 18-05-1955 te Nederweert (gezindte: RK).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 23-06-1977 te Nederweert, gehuwd voor de kerk op 15-10-1977 te Nederweert met Wim Houben (gezindte: RK).

   2.

Joseph Leonardus (zie XI.21).

   3.

Aldegonda Anna, geboren op 18-11-1958 te Nederweert.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 11-12-1980 te Nederweert, gehuwd voor de kerk op 02-10-1981 te Nederweert met Stevens (gezindte: RK).

   4.

Leonardus Joannes (zie XI.25).


XI.21    Joseph Leonardus Gommers, geboren op 31-05-1956 te Nederweert (gezindte: RK).
Zoon van Joannes Henricus Leonardus (Jan) Gommers (zie X.16) en Maria Catharina Elisabeth Bongers.

LAndbouwer/varkensmesterij


Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 21-11-1980 te Nederweert met Anette Stals, 22 jaar oud, geboren op 06-09-1958 te Nederweert (gezindte: RK).
Dochter van Johannes Henricus Stals en Maria Henrica Houben.
Uit dit huwelijk:

   1.

Bas, geboren op 18-12-1985 te Weert (gezindte: RK).

   2.

Coen, geboren op 01-02-1990 te Weert (gezindte: RK).

   3.

Celine Gommans, geboren op 19-07-1996 te Weert.


XI.25    Leonardus Joannes Gommers, geboren op 22-02-1961 te Nederweert (gezindte: RK).
Zoon van Joannes Henricus Leonardus (Jan) Gommers (zie X.16) en Maria Catharina Elisabeth Bongers.


Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 19-08-1983 te Nederweert, gehuwd voor de kerk op 07-09-1984 te Nederweert met Annemiek Korsten, 23 jaar oud, geboren op 21-06-1960 te Nederweert (gezindte: RK).
Dochter van Peter Johannes Korsten en Angelina Martina M. Cuypers.
Uit dit huwelijk:

   1.

Ellen Gommans, geboren op 27-01-1995.

   2.

Anne Gommans.


VIII.3    Joseph Hubertus (Jefke) Gommers, geboren op 02-05-1852 te Nederweert (gezindte: RK), overleden op 17-12-1931 te Nederweert op 79-jarige leeftijd.
Zoon van Martinus Hubertus Gommers (zie VII.1) en Johanna Maria Stienen.
Landbouwer.


Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 10-04-1891 te Nederweert met Anna Carhatina Reemers, 26 jaar oud, geboren op 21-03-1865 te Weert (gezindte: RK), overleden op 13-06-1940 te Nederweert op 75-jarige leeftijd.
Dochter van Petrus Reemers en Antoinetta Boekhorst.
De getuigen bij het burgerlijk huwelijk zijn:
Martinus op 't Root, 43 jaar, horlogiemaker;
Hendrik Greymont, 65 jaar, secretaris;
Hermanus Pubben, 45 jaar, bediende ter secretarie;
Jan Perongs, 67 jaar, Veldwachter.
Uit dit huwelijk:

   1.

Martinus Hubertus, geboren op 11-12-1891 te Nederweert (gezindte: RK), overleden op 07-04-1918 te Nederweert op 26-jarige leeftijd.
overleden aan de "Spaanse griep".
Landbouwer.

   2.

Peter Johannes Hubertus, geboren op 25-04-1893 te Nederweert (gezindte: RK), overleden op 12-11-1898 te Nederweert op 5-jarige leeftijd.
Landbouwer.

   3.

Peter Rochus, geboren op 16-08-1894 te Nederweert (gezindte: RK), overleden op 01-12-1918 te Nederweert op 24-jarige leeftijd.
overleden aan de "Spaanse griep".

   4.

Anna Maria Catharina, geboren op 04-10-1895 te Nederweert (gezindte: RK), overleden op 19-10-1895 te Nederweert, 15 dagen oud.

   5.

Wilhelmus Hubertus (Wupke) (zie IX.11).

   6.

Anna Maria Barbara, geboren op 04-12-1898 te Nederweert (gezindte: RK), overleden op 09-01-1959 te Nederweert op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd met  Leonardus Moors (gezindte: RK).

   7.

Helena Petronella Maria, geboren op 15-12-1900 te Nederweert (gezindte: RK), overleden op 03-08-1979 te Nederweert op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 19-10-1934 te Nederweert met Joseph Noyen.

   8.

Anna Catharina Hubertina, geboren op 11-08-1902 te Nederweert (gezindte: RK), overleden op 15-12-1986 te Nederweert op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 12-03-1929 te Nederweert met Leonardus Jacobs.

   9.

Antoinetta Hubertina, geboren op 11-11-1906 te Nederweert (gezindte: RK), overleden op 17-05-1986 te Nederweert op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 01-03-1935 te Nederweert met Driek Donkers.


IX.11    Wilhelmus Hubertus (Wupke) Gommers, geboren op 02-05-1897 te Nederweert (gezindte: RK), overleden op 11-10-1967 te Nederweert op 70-jarige leeftijd.
Zoon van Joseph Hubertus (Jefke) Gommers (zie VIII.3) en Anna Carhatina Reemers.
Landbouwer.

Adres : Smisserstraat te Nederweert.


Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 20-04-1933 te Nederweert met Anna Maria Peerlings, 33 jaar oud, geboren op 28-09-1899 te Weert (gezindte: RK), overleden op 30-07-1991 te Nederweert op 91-jarige leeftijd.
Dochter van Henricus Peerlings en Maria Camp.
Uit dit huwelijk:

   1.

Joseph Henricus (zie X.18).

   2.

Henricus Hubertus (zie X.20).

   3.

Peter Wilhelmus Leonardus (zie X.22).

Wilhelmus Hubertus GOMMERS


X.18    Joseph Henricus Gommers, geboren op 13-03-1934 te Nederweert (gezindte: RK).
Zoon van Wilhelmus Hubertus (Wupke) Gommers (zie IX.11) en Anna Maria Peerlings.
Machinebediende.


Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 15-10-1959 te Stamproy, gehuwd voor de kerk op 14-11-1959 te Stamproy met Leen Lenaers, 24 jaar oud, geboren op 02-11-1934 te Stamproy (gezindte: RK).
Dochter van Johannes Lenaers en Catharina Camp.
De getuigen bij het huwelijk zijn Harry Gommers en Jan Lenaers.
Uit dit huwelijk:

   1.

Wil, geboren op 05-06-1961 te Nederweert (gezindte: RK).
De doopgetuigen zijn: Wilhelmus Gommers en Catharina Camp.
Kantoorbediende.


Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 14-12-1990 te Nederweert, gehuwd voor de kerk op 15-06-1991 te Laar met Josefien Timmermans, 26 jaar oud, geboren op 10-08-1964 te Nederweert.
Dochter van J. Timmermans en D. Verheyen.
De getuigen bij het huwelijk zijn:
Laurens Timmermans en Maria Evers-Gommers.

   2.

Maria, geboren op 28-06-1964 te Nederweert (gezindte: RK).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12-01-1990 te Nederweert met Gerrie Evers.


X.20    Henricus Hubertus Gommers, geboren op 04-09-1935 te Nederweert (gezindte: RK).
Zoon van Wilhelmus Hubertus (Wupke) Gommers (zie IX.11) en Anna Maria Peerlings.
Veehouder.


Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 27-04-1960 te Nederweert met Driena Vaes, 23 jaar oud, geboren op 03-02-1937 te Weert (gezindte: RK).
Dochter van Peter Vaes en H. van Mierlo.
De getuigen bij het huwelijk zijn: Jac Neijnens en Mien Vaes.
Uit dit huwelijk:

   1.

Tiny, geboren op 10-08-1961 te Nederweert (gezindte: RK).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 16-04-1982 te Nederweert met Joep Kessels (gezindte: RK).

   2.

Ria, geboren op 14-05-1963 te Nederweert (gezindte: RK).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 30-11-1984 te Nederweert met Herman Klauwers.

   3.

Wim, geboren op 18-07-1969 te Nederweert (gezindte: RK).


X.22    Peter Wilhelmus Leonardus Gommers, geboren op 08-04-1938 te Nederweert (gezindte: RK).
Zoon van Wilhelmus Hubertus (Wupke) Gommers (zie IX.11) en Anna Maria Peerlings.
Produktieleider.


Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28-06-1961 te Nederweert met Truus Moonen, 25 jaar oud, geboren op 10-06-1936 te Weert (gezindte: RK).
Dochter van Peter Moonen en Anna Nijs.
De getuigen bij het huwelijk zijn: Harrij Gommers en Mies Moonen.
Uit dit huwelijk:

   1.

Wiljan A.N. Geboren op 06-12-1962 te Nederweert (gezindte: RK).
De doopgetuigen zijn: Wilhelmus Gommers en Anna Moonen-Nijs.
Calculator/werkvoorbereider.


Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20-10-1989 te Nederweert met Elly Scheepers, 23 jaar oud, geboren op 15-05-1966 te Nederweert (gezindte: RK).
Dochter van Ton Scheepers en A. Gerdes.
De getuigen bij het huwelijk zijn: J.P.M. Gommers en H.B. Scheepers.

   2.

Johannes Marie Peter, geboren op 01-04-1967 te Nederweert (gezindte: RK).

4. TAK KESSEL - TEGELEN

VII.14    Joannes Hubertus Gommans, geboren op 03-12-1825 te Kessel, gedoopt (RK) op 03-12-1825 te Kessel, overleden op 21-10-1908 te Kessel op 82-jarige leeftijd.
De doopgetuigen zijn: Leonardus Neesen (pennings Jac.) en Anna Maria Hermans.
Zoon van Theodoor Gommans (zie VI.1) en Anne Catharina Kessels.

Nationale militie:
Lot nr 21 van het jaar 1845. Hij is op 1 maart 1845 ingelijfd, en uithoofde van werkelijk volbrachte dienst bij personele optreding op den 10 maart 1850, behoorlijk uit de dienst ontslagen.
Dagloner/landbouwer.

Adres : Aan het Broek te Kessel.

 
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 28-04-1862 te Kessel, gehuwd voor de kerk op 29-04-1862 te Kessel met Elisabeth (Anna) Staaks, 27 jaar oud, geboren op 24-07-1834 te Kessel (gezindte: RK), overleden op 01-04-1904 te Kessel op 69-jarige leeftijd.
Dochter van Andries Staaks en Helena Peeters.

Elisabeth Staaks is vermoedelijk het buurmeisje van Johannes, in 1828 was Gerard Staeks nabuur en in 1830 was Pieter Staeks nabuur. De getuigen bij het Kerkelijk huwelijk zijn: Gerardus Staaks en Theodoor Giesberts.

De getuigen bij het burgerlijk huwelijk zijn:
Mathys Stiggels, 66 jaar, landbouwer;
Pieter v. Soest, 64 jaar;
Reinier Stiggels,61 jaar, organist;
Johannes Peeters,50 jaar, metselaar.

Uit dit huwelijk:

   1.

Theodorus, geboren op 03-04-1863 te Kessel, gedoopt (RK) op 03-04-1863 te Kessel, overleden op 12-02-1922 te Kessel op 58-jarige leeftijd.
De doopgetuigen zijn: Martinus Gommans (opa) en Helena Peeters (oma).
Landbouwer.

Adres : Op den Dijk te Kessel.


Gehuwd op 59-jarige leeftijd op 08-05-1922 te Kessel met Maria Magdalena Aerts (gezindte: RK).
Dochter van Gerard Aerts en Anna Peeters.

De getuigen bij het burgerlijk huwelijk zijn:
Conrad Boots, 33 jaar, schoenmaker;
Johannes Willemse, 70 jaar, veldwachter;
Mathijs van Bommel,31 jaar, zonder beroep;
Joseph Stox, 51 jaar, secretaris.

   2.

Anna Catharina, geboren op 05-02-1866 te Kessel, gedoopt (RK) op 05-02-1866 te Kessel, overleden op 05-01-1951 te Kessel op 84-jarige leeftijd.
De doopgetuigen zijn: Andreas Staaks en Elisabeth Gommans.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 29-04-1890 te Kessel met Heinrich Gastreich, 33 jaar oud, geboren op 19-05-1856 te Paterborn (D) (gezindte: RK), overleden op 12-03-1931 te Kessel op 74-jarige leeftijd, begraven te Kessel.
Koperslager.

   3.

Andreas (Andries) (zie VIII.11).

   4.

Helena, geboren op 31-10-1869 te Kessel, gedoopt (RK) op 31-10-1869 te Kessel, overleden op 19-07-1925 te Kessel op 55-jarige leeftijd.
De doopgetuigen zijn: Gerardus Staaks en Ida Gommans (Beesel).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 22-04-1898 te Kessel met Joseph Croonenbroek (gezindte: RK).

   5.

Wilhelmus (Willem) (zie VIII.15).

   6.

Johanna, geboren op 05-03-1875 te Kessel, gedoopt (RK) op 05-03-1875 te Kessel, overleden op 24-07-1946 te Kessel op 71-jarige leeftijd.
De doopgetuigen zijn: Antonius Staaks (Utrecht) en Joanna Gommans.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 20-04-1903 te Kessel met Conrad Boots (gezindte: RK).

   7.

Elisabeth, geboren op 22-08-1877 te Kessel, gedoopt (RK) op 22-08-1877 te Kessel, overleden te Belfeld.
De doopgetuigen zijn: Joannus Dorssers en Joanna Doppers (Nederweert).
Mogelijk Joanna Dappers, echtgenote van Martinus Gommers.
Gehuwd ?? Echtgenoot is Willem Peeters (gezindte: RK).


VIII.11    Andreas (Andries) Gommans, gedoopt (RK) op 05-03-1867 te Kessel, overleden na -1912 te Tegelen.
De doopgetuigen zijn: Andreas Gommans en Wilhelmina Staaks.
Andreass (Andries) heeft als bijnaam de Wuilis, afkomstig van de karnavalsvereniging van Arcen/Velden.
Zoon van Joannes Hubertus Gommans (zie VII.14) en Elisabeth (Anna) Staaks.
Grondarbeider.

Adres : Wijk 37 te Tegelen.


Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 29-04-1892 te Venlo met Theodora Cuypers, 26 jaar oud, geboren op 26-06-1865 te Horst (gezindte: RK).
Dochter van Joseph Cuypers en Johanna Theodora van der Pas.

De getuigen bij het burgerlijk huwelijk zijn:
Gerard Peeters, 38 jaar, tuinier;
Peter Bremers, 30 jaar, tuinier;
Jacob Pubben, 43 jaar, zadelmaker;
Johan Buskens, 45 jaar, tuinier.

Uit dit huwelijk:

   1.

Anna Maria Catharina, geboren op 02-02-1893 te Venlo (gezindte: RK), overleden te Tegelen.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 08-06-1923 te Tegelen met Antonius Hubertus Brummans, 32 jaar oud, geboren op 10-05-1891 te Roggel (gezindte: RK).

   2.

Maria Elisabeth, geboren op 09-10-1894 te Venlo (gezindte: RK), overleden te Beesel.
Gaat op 11-03-1918 naar Venlo.
Relatie met Frans Wijnands.

   3.

Johannes Theodorus Hubertus (zie IX.25).

   4.

Hubertus Joseph, geboren op 16-11-1897 te Venlo (gezindte: RK), overleden op 21-08-1899 te Tegelen op 1-jarige leeftijd.

   5.

Huberta Sebilla, geboren op 27-02-1899 te Tegelen (gezindte: RK), overleden te Gennep.
Relatie met Andries Verstappen.
Andries is een broer van Helena Verstappen, gehuwd met Johannes Gommans.

   6.

Maria Helena, geboren op 07-08-1900 te Tegelen (gezindte: RK), overleden te Tegelen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 12-11-1923 te Tegelen met Hendrik Krijn, 25 jaar oud, geboren op 18-05-1898 te Sevenum (gezindte: RK).

   7.

Hendrikus Hubertus (zie IX.32).

   8.

Joseph Hubertus (zie IX.34).

   9.

Conrad Hubert, geboren op 04-09-1907 te Tegelen (gezindte: RK), overleden te Tegelen.
Conrad is niet getrouwd.

   10.

Anna Maria Gertruda, geboren op 09-02-1912 te Tegelen (gezindte: RK), overleden te Venlo.
Relatie met M. Dekkers.


IX.25    Johannes Theodorus Hubertus Gommans, geboren op 29-03-1896 te Venlo (gezindte: RK), overleden op 25-04-1960 te Tegelen op 64-jarige leeftijd.
Zoon van Andreas (Andries) Gommans (zie VIII.11) en Theodora Cuypers.
Fabrieksarbeider pannenfabriek.

Adres : Oortsingel te Tegelen.


Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 05-11-1923 te Tegelen met Helena Catharina Verstappen, 29 jaar oud, geboren op 28-01-1894 te Roggel (gezindte: RK), overleden op 30-11-1986 te Tegelen op 92-jarige leeftijd.
Helena is een zus van Andries Verstappen, gehuwd met Huberta Gommans.
Uit dit huwelijk:

   1.

Johanna Maria Theodora, geboren op 16-05-1924 te Tegelen (gezindte: RK).
Gehuwd ..-..-1951 te Tegelen met Pierre Verstappen (gezindte: RK).

   2.

Theodora Ludovica, geboren op 22-10-1925 te Tegelen (gezindte: RK).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 08-06-1948 te Tegelen met Jan Janssen.

   3.

Anna Hendrika, geboren op 05-05-1927 te Tegelen (gezindte: RK).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 08-06-1948 te Tegelen met Jan Verheijden.

   4.

Andreas Gerardus Anna (zie X.30).

   5.

Elisabeth Johanna, geboren op 19-04-1939 te Tegelen.

De familie Andreas GOMMANS.

achterste rij : Conrad (Koen), Huberta (Berta), Anna, Johannes, Maria Elisabeth (Lies), Joseph.

voorste rij : Andreas, Maria Helena (Leen), Anna Maria, Theodora CUYPERS, Hendrikus.


X.30    Andreas Gerardus Anna Gommans, geboren op 12-08-1930 te Tegelen (gezindte: RK).
Zoon van Johannes Theodorus Hubertus Gommans (zie IX.25) en Helena Catharina Verstappen.
Automatiseringsdeskundige.


Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 22-11-1961 te Rotterdam met Johanna Fijgje van Berchem, 32 jaar oud, geboren op 21-03-1929 te Rotterdam.
Dochter van Pieter van Berchem en Klarina Leeuwestijn.
Uit dit huwelijk:

   1.

Saskia, geboren op 19-03-1964 te Helmond (gezindte: RK).


IX.32    Hendrikus Hubertus Gommans, geboren op 25-06-1902 te Tegelen (gezindte: RK), overleden ..-02-1971 te Tegelen.
Zoon van Andreas (Andries) Gommans (zie VIII.11) en Theodora Cuypers.
Fabrieksarbeider pannenfabriek.


Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 01-05-1937 te Tegelen met Wilhelmina Dekkers, 29 jaar oud, geboren op 02-05-1907 te Grubbenvorst (gezindte: RK), overleden op 13-07-1991 te Tegelen op 84-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.

Margaretha, geboren op 04-11-1942 te Tegelen (gezindte: RK).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 02-05-1964 te Tegelen met Frans Engelen (gezindte: RK).
Cafehouder.


IX.34    Joseph Hubertus Gommans, geboren op 30-08-1904 te Tegelen (gezindte: RK), overleden op 27-01-1945 te Tegelen op 40-jarige leeftijd.
Zoon van Andreas (Andries) Gommans (zie VIII.11) en Theodora Cuypers.
Tuinder.


Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 28-04-1938 te Tegelen met Josephien Brummans, 33 jaar oud, geboren op 17-03-1905 te Venlo (gezindte: RK).
Dochter van Petrus Hubbertus Brummans en Margaretha van Lier.
Verloskundige.
Uit dit huwelijk:

   1.

Margriet J.M. Geboren op 11-05-1940 te Tegelen (gezindte: RK).
ongehuwd,.

   2.

Theodora, geboren op 19-03-1942 te Tegelen (gezindte: RK).
ongehuwd,.

   3.

André (zie X.37).


X.37    André Gommans, geboren op 29-09-1944 te Tegelen (gezindte: RK).
Zoon van Joseph Hubertus Gommans (zie IX.34) en Josephien Brummans, verloskundige.
Onderwijzer.


Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 22-09-1971 te Bergen met Margaretha Johanna Theodora Koppes, 20 jaar oud, geboren op 15-02-1951 te Bergen (gezindte: RK).
Dochter van Fr. Koppes en Küthe Ripkens.
Uit dit huwelijk:

   1.

Chantal, geboren op 19-08-1974 te Tegelen (gezindte: RK).


VIII.15    Wilhelmus (Willem) Gommans, geboren op 31-05-1872 te Kessel, gedoopt (RK) op 31-05-1872 te Kessel, overleden op 20-04-1956 te Kessel op 83-jarige leeftijd, begraven te Kessel.
De doopgetuigen zijn: Wilhelmus Staaks en Engelina Gommans.
Zoon van Joannes Hubertus Gommans (zie VII.14) en Elisabeth (Anna) Staaks.
Landbouwer.

Adres : Broek 266.


Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 26-08-1904 te Kessel, gehuwd voor de kerk op 30-08-1904 te Kessel met Maria Hubertina Janssen, 36 jaar oud, geboren op 30-12-1867 te Neer (gezindte: RK), overleden op 08-03-1952 te Kessel op 84-jarige leeftijd.
Dochter van Johannes Janssen en Gertruda Janssen.
De getuigen bij het Kerkelijk huwelijk zijn: Johannes Staaks en Johanna Janssen.

De getuigen bij het burgerlijk huwelijk zijn:
Johannes Willemse, 71 jaar, veldwachter;
Mathijs van Bommel,32 jaar, zonder beroep;
Hendrik Giesberts, 68 jaar, aannemer;
Conrad Boots, 33 jaar, schoenmaker.

Uit dit huwelijk:

   1.

Elisabeth Gertruda, geboren op 01-06-1905 te Kessel (gezindte: RK), overleden op 19-08-1983 te Kessel op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 09-05-1935 te Kessel met Godefried Antoon Derix (gezindte: RK).

   2.

Gertrudis Catharina Anna, geboren op 02-09-1906 te Kessel (gezindte: RK), overleden op 22-11-1988 te Horst-Amerika op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 04-04-1934 te Baarlo met Peter Colbers (gezindte: RK).

   3.

Margaretha Dorothea, geboren op 04-03-1908 te Helden (gezindte: RK), overleden op 18-11-1939 te Kessel op 31-jarige leeftijd.

   4.

Anna Maria Hendrina, geboren op 03-09-1909 te Helden (gezindte: RK), overleden op 21-04-1920 te Kessel op 10-jarige leeftijd.

   5.

Johannes Joseph (zie IX.45).

   6.

Peter Joseph, geboren op 17-04-1913 te Helden (gezindte: RK), overleden op 01-07-1990 te Kessel op 77-jarige leeftijd, begraven te Kessel.
Peter Joseph was vrijgezel en woonde in bij zijn broer Johannes Joseph.
Landbouwer.

   7.

Andries, geboren op 24-09-1916 te Kessel (gezindte: RK), overleden op 05-11-1918 te Kessel op 2-jarige leeftijd.
Andries is overleden aan de Spaansegriep.

Maria Janssen * Wilhelmus Gommans

IX.45    Johannes Joseph Gommans, geboren op 11-07-1911 te Helden (gezindte: RK).
Zoon van Wilhelmus (Willem) Gommans (zie VIII.15) en Maria Hubertina Janssen.
Landbouwer.


Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 05-07-1951 te Kessel met Louise Karis, 33 jaar oud, geboren op 30-08-1917 te Helden (gezindte: RK).
Dochter van Theodorus Karis en Beatrix Driessen.
Uit dit huwelijk:

   1.

Beatrix Maria, geboren op 31-03-1952 te Venlo (gezindte: RK).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 16-08-1973 te Kessel met Leo Peeters (gezindte: RK).

   2.

Wilhelmus Theodorus (zie X.41).

   3.

Maria Gertruda, geboren op 12-11-1955 te Kessel (gezindte: RK).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 06-10-1977 te Kessel met Jan Janse (gezindte: RK).

   4.

Theodorus Peter, geboren op 04-08-1960 te Kessel (gezindte: RK).


X.41    Wilhelmus Theodorus Gommans, geboren op 26-04-1954 te Kessel (gezindte: RK).
Zoon van Johannes Joseph Gommans (zie IX.45) en Louise Karis.
Landbouwer/varkensmesterij.


Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 18-12-1975 te Neer met Willemien Luyten, 21 jaar oud, geboren op 04-06-1954 te Heythuysen (gezindte: RK).
Dochter van Christiaan Johannes Luyten en Hubertina Franssen.
Uit dit huwelijk:

   1.

Caroline, geboren op 20-01-1985 te Kessel (gezindte: RK).

   2.

Nicole, geboren op 28-04-1987 te Kessel (gezindte: RK).

5. HOOFDTAK ZANDBERG


VI.3    Gerardus Gommans, gedoopt (RK) op 17-10-1787 te Helden, overleden op 30-08-1829 te Helden op 41-jarige leeftijd.
De doopgetuigen zijn: Johannes v.d. Beuken en Gertruda Gommans.
Zoon van Martinus Gommans (zie V.5) en Gertrude Daniëls.
Landbouwer.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 26-04-1824 te Helden met Mathia Driessen, 31 jaar oud, gedoopt (RK) op 11-10-1792 te Helden, overleden op 30-05-1835 te Helden op 42-jarige leeftijd.
Dochter van Johannes Driessen, akkerman, en Petronella Jeuken.

De getuigen bij het burgerlijk huwelijk zijn:
Hendrik Gommans, 32 jaar, broer van de bruidegom;
Leonard Neesen , 36 jaar, zwager van de bruidegom;
Pieter Driessen, 25 jaar, broer van de bruid;
Jan Reynders, 41 jaar, neef van de bruid.
Allen akkerlieden en woonachtig te Helden.

Uit dit huwelijk:

   1.

Martinus (zie VII.16).

   2.

Joannes, geboren op 13-09-1827 te Helden (gezindte: RK), overleden op 18-02-1830 te Helden op 2-jarige leeftijd.

   3.

Joannes (zie VII.19).

VII.16    Martinus Gommans, geboren op 07-02-1825 te Helden (gezindte: RK), overleden op 10-11-1876 te Helden op 51-jarige leeftijd.
Zoon van Gerardus Gommans (zie VI.3) en Mathia Driessen.
Landbouwer.

Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 08-01-1849 te Helden met Joanna Lemmen, 23 jaar oud, geboren op 01-06-1825 te Helden (gezindte: RK), overleden op 23-11-1902 te Maasbree op 77-jarige leeftijd.
Dochter van Servaas Lemmen, akkerman, en Joanna Maris.

De getuigen bij het burgerlijk huwelijk zijn:
Peter Janssen , 51 jaar veldwachter;
Johannes Jacobs, 25 jaar, smid;
Theodoor Verlinden, 62 jaar, dagloner;
Gerard Verlinden, 29 jaar, dagloner.

Uit dit huwelijk:

   1.

Dorothea (Mathea), geboren op 03-10-1849 te Helden (gezindte: RK), overleden op 26-10-1929 te Helden op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 21-04-1884 te Helden met Gerardus Wilms (gezindte: RK).

   2.

Gerardus (zie VIII.23).

   3.

Wilhelmus (zie VIII.25).

   4.

Petronella, geboren op 27-10-1856 te Helden (gezindte: RK), overleden op 16-05-1927 te Helden op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 24-06-1881 te Helden met Wilhelmus van Lier (gezindte: RK).

   5.

Johannes (zie VIII.30).

Nalatenschap:
Gerard, Mathea, Willem, de twee minderjarige kinderen Petronella en Johannes en de weduwe Johanna Lemmen zijn de wettige erfgenamen van Johannes Gommans elk voor een vijde deel.
De nalatenschap bestaat uit:
1. De onverdeelde helft in Art.1717 der gemeente Helden, huis, erf, stal, schuur, tuin, hooi-, bouw-, weiland, dennenbos en heide groot 17 hectaren, 2 aren, 10 centiaren.
2. Een vierde onverdeeld gedeelte in ARt.2655 der gemeente Helden, huis, erf, stal, schuur en bouwland, groot 18 aren, 90 centiaren.

RAL M.V.S. Ressort-Horst, Gemeente Helden no. 105


VIII.23    Gerardus Gommans, geboren op 28-12-1851 te Helden (gezindte: RK), overleden op 24-01-1941 te Helden op 89-jarige leeftijd.
Zoon van Martinus Gommans (zie VII.16) en Joanna Lemmen.

Nationale militie:
Lotnummer 5, dat, buiten oproeping gebleven zijnde, hem tot geene dienst heeft verpligt.
RAL bijlage huwelijk Helden dd. 24-06-1881.

Landbouwer.

Adres : Zandberg 641/ Laagheide 1 te Helden.

 

Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 24-06-1881 te Helden met Anna Maria Smits, 21 jaar oud, geboren op 11-11-1859 te Maasbree (gezindte: RK), overleden op 12-02-1927 te Helden op 67-jarige leeftijd.
Dochter van Herman Smits en Joanna Petronella Nijsen.

De getuigen bij het burgerlijk huwelijk zijn:
Gerard Janssen, 50 jaar, bode;
Wilbrord Joosten, 40 jaar, schoenmaker;
Jacobus Segers, 38 jaar, bakker.
Jan Hendrik Janssen, 24 jaar, ontvanger der gemeente.

Uit dit huwelijk:

   1.

Martinus Hermanus (zie IX.49).

   2.

Martinus, geboren op 13-03-1884 te Helden (gezindte: RK), overleden op 27-11-1938 te Venlo op 54-jarige leeftijd.
Ongehuwd.

   3.

Petronella, geboren op 08-02-1886 te Helden (gezindte: RK), overleden op 18-04-1971 te Uden op 85-jarige leeftijd.
Kloosterzuster Abdis (te Uden).

   4.

Johannes Mathijs (zie IX.53).

   5.

Theodorus (zie IX.55).

   6.

Johanna, geboren op 11-06-1892 te Helden (gezindte: RK), overleden op 27-05-1990 te Helden op 97-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22-10-1917 te Helden met Mathijs Hubertus Verlaak.

   7.

Maria Sophia, geboren op 28-07-1894 te Helden (gezindte: RK), overleden op 29-06-1897 te Helden op 2-jarige leeftijd.

   8.

Wilhelmus (zie IX.60).

   9.

Gerardus, geboren op 28-07-1900 te Helden (gezindte: RK), overleden op 28-07-1918 te Helden op 18-jarige leeftijd.

Gerardus GOMMANS

Anna SMITS


IX.49    Martinus Hermanus Gommans, geboren op 10-03-1882 te Helden (gezindte: RK), overleden op 01-04-1967 te Venlo op 85-jarige leeftijd.
Zoon van Gerardus Gommans (zie VIII.23) en Anna Maria Smits.
Kleermaker.


Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 15-03-1912 te Helden met Dorothea Bos, 27 jaar oud, geboren op 02-08-1884 te Helden (gezindte: RK).
Dochter van Cornelis Bos en Wilhelmina Thijssen.

De getuigen bij het burgerlijk huwelijk zijn:
Martinus van Essen , 64 jaar, winkelier;
Johannes van Essen, 69 jaar, landbouwer;
Gerard Crommentuijn, 58 jaar, landbouwer.

Uit dit huwelijk:

   1.

Maria Wilhelmina Johanna, geboren op 28-12-1913 te Helden (gezindte: RK).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 22-04-1940 te Helden met Leonardus Godefridus Joseph Peters, 26 jaar oud, geboren op 06-02-1914 te Helden (gezindte: RK), overleden op 10-03-1974 te Helden op 60-jarige leeftijd.
Zoon van Leonardus Nicolaas Peters en Beatrix Lemmen.
Landbouwer.

   2.

Anna Maria, geboren op 08-04-1915 te Helden-Panningen (gezindte: RK).

   3.

Gerardus Martinus (zie X.49).

   4.

Petronella Johanna Cecilia, geboren op 21-01-1919 te Helden-Panningen (gezindte: RK), overleden op 17-04-1974 te Panningen op 55-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 11-02-1946 te Helden-Panningen met Johan Engelbert Frenken, 30 jaar oud, geboren op 08-07-1915 te Helden (gezindte: RK), overleden op 20-02-1984 te Helden op 68-jarige leeftijd.
Zoon van Hendrik Frenken en Maria Christina Vrenken.
Winkelier-manufarturier.

   5.

Mechtildis Maria Mathea, geboren op 28-08-1920 te Helden (gezindte: RK).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 29-05-1944 te Helden met Johannes Antonius Janssen, 33 jaar oud, geboren op 14-10-1910 te Helden (gezindte: RK).
Zoon van Peter Laurens Janssen en Johanna Korsten.
Bierbrouwerij "De Volharding".

   6.

Cornelis Theodorus Arnoldus, geboren op 04-02-1922 te Helden (gezindte: RK).
Winkelier.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 11-04-1958 te Arcen en Velden met Huberta Louisa Kusters (gezindte: RK).
Dochter van Jacobus Antonius Kusters en Ida Maria Haenen.
Kinderloos huwelijk.

   7.

Theodorus Wilhelmus (zie X.57).

   8.

Sophia Johanna Hendrika, geboren op 04-04-1926 te Helden (gezindte: RK).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 08-11-1954 te Helden met Christiaan Jacob Reijntjes, 31 jaar oud, geboren op 23-03-1923 te Horst (gezindte: RK).
Zoon van Engelbert Reijntjes en Maria Thiessen.

Jeugdfoto Martinus Hermanus GOMMANS en Dorothea BOS.


X.49    Gerardus Martinus Gommans, geboren op 25-02-1917 te Helden-Panningen (gezindte: RK), overleden op 26-11-1984 te Helden-Panningen op 67-jarige leeftijd.
Zoon van Martinus Hermanus Gommans (zie IX.49) en Dorothea Bos.
Kleermaker/winkelier.


Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 13-01-1947 te Helden-Panningen, gehuwd voor de kerk op 21-01-1947 te Helden-Panningen met Megchelina Leonarda Hubertina Nelissen, 25 jaar oud, geboren op 29-07-1921 te Helden (gezindte: RK), overleden op 28-01-0098 te Helden-Panningen.
Dochter van Hubertus Gangolphus Gregorius Nelissen en Anna Wijnands.
Uit dit huwelijk:

   1.

Herman Anton Marie, geboren op 05-02-1948 te Helden-Panningen (gezindte: RK), overleden op 26-11-1964 te Venlo op 16-jarige leeftijd.
Herman is overleden in het St.Jozef ziekenhuis te Venlo.

   2.

Dorothea Gangolphia Anna Maria, geboren op 10-08-1950 te Helden-Panningen (gezindte: RK).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-12-1974 te Helden-Panningen met Franciscus Wilhelmus Albertus Rovers, 26 jaar oud, geboren op 19-10-1948 te Asten (gezindte: RK).
Zoon van Jan Rovers en Sis Louwers.
Leraar.

   3.

Gangolphus Cornelis Hubertus Marie (zie XI.46).

   4.

Jacobus Wilhelmus Marie (zie XI.48).

   5.

Theodorus Beatrix Marie (zie XI.50).

   6.

Anna Maria Gerarda, geboren op 18-12-1957 te Helden-Panningen (gezindte: RK).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 01-07-1985 te Amsterdam met Cornelis Gerardus Lof, 28 jaar oud, geboren op 02-12-1956 te Amsterdam (gezindte: RK).
Zoon van Evert Lof en Anna Johanna Bruinsma.

   7.

Wilhelmus Peter Maria (zie XI.54).

   8.

Frederik Wilhelmus Marie, geboren op 13-04-1963 te Helden (gezindte: RK).

   9.

Mechtilda Hermanie Michielina Maria, geboren op 29-05-1966 te Helden (gezindte: RK).


XI.46    Gangolphus Cornelis Hubertus Marie Gommans, geboren op 31-08-1952 te Helden-Panningen (gezindte: RK).
Zoon van Gerardus Martinus Gommans (zie X.49) en Megchelina Leonarda Hubertina Nelissen.
Huisman.


Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28-03-1978 te Helden-Panningen met Hendrika Gertruda Maria Sijben, 20 jaar oud, geboren op 12-10-1957 te Helden (gezindte: RK).
Dochter van Had Sijben en Leen Janssen.
Uit dit huwelijk:

   1.

Yijn, geboren op 12-01-1981 te Sittard (gezindte: RK).

   2.

Luuk, geboren op 07-09-1984 te Deurne (gezindte: RK).

   3.

Wim, geboren op 04-04-1989 te Helden (gezindte: RK).


XI.48    Jacobus Wilhelmus Marie Gommans, geboren op 14-11-1953 te Helden-Panningen (gezindte: RK).
Zoon van Gerardus Martinus Gommans (zie X.49) en Megchelina Leonarda Hubertina Nelissen.
Machine bankwerker.


Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 11-12-1980 te Kessel met Theodora Johanna Maria Severiens, 24 jaar oud, geboren op 08-09-1956 te Kessel (gezindte: RK).
Dochter van Theodorus Severiens en Petronella van Heugten.
Uit dit huwelijk:

   1.

Laura Petronella Mechelina Maria, geboren op 21-11-1985 te Helden-Panningen (gezindte: RK).

   2.

Guus Petrus Johannes, geboren op 26-05-1989 te Helden (gezindte: RK).


XI.50    Theodorus Beatrix Marie Gommans, geboren op 23-10-1955 te Helden-Panningen (gezindte: RK).
Zoon van Gerardus Martinus Gommans (zie X.49) en Megchelina Leonarda Hubertina Nelissen.
Assistent operator.


Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-10-1978 te Helden met Maria Martina Johanna Zelen, 20 jaar oud, geboren op 07-07-1958 te Helden-Panningen (gezindte: RK).
Dochter van Wilhelmus Antonius Zelen en Johanna Hendricks.
Uit dit huwelijk:

   1.

Staffie Annemarie Petrus, geboren op 16-04-1985 te Helden-Panningen (gezindte: RK).

   2.

Gill Theodora Jacobus, geboren op 23-07-1987 te Helden-Panningen (gezindte: RK).


XI.54    Wilhelmus Peter Maria Gommans, geboren op 21-09-1959 te Helden (gezindte: RK).
Zoon van Gerardus Martinus Gommans (zie X.49) en Megchelina Leonarda Hubertina Nelissen.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 03-03-1989 te Helden met Anna Cecilia Marthe Maria Cuypers, 25 jaar oud, geboren op 07-01-1964 te Linne (gezindte: RK).
Uit dit huwelijk:

   1.

Koen Wilhelmus Gerardus, geboren op 02-09-1991 te Beegden (gezindte: RK).


X.57    Theodorus Wilhelmus Gommans, geboren op 24-03-1924 te Helden (gezindte: RK), overleden op 17-03-1995 te Geldrop
.
Zoon van Martinus Hermanus Gommans (zie IX.49) en Dorothea Bos.
Bakker.


Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 12-09-1959 te Geldrop met Alida Agatha de Vries, 26 jaar oud, geboren op 28-09-1931 te Maarheeze (gezindte: RK).
Dochter van Johannes Antonius de Vries en Maria Theodora Eilers.
Verloskundige.
Uit dit huwelijk:

   1.

Maria Dorothea Johanna, geboren op 03-10-1960 te Geldrop (gezindte: RK).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 12-08-1983 met Franciscus Johannes Maria Verouden, 26 jaar oud, geboren op 25-04-1957 te Meerveldhoven (gezindte: RK).
Zoon van Johannes Verouden en Francisca van de Aa.
Landbouwer.


IX.53    Johannes Mathijs Gommans, geboren op 10-03-1888 te Helden (gezindte: RK), overleden op 23-01-1975 te Venlo op 86-jarige leeftijd.
Overleden bij een auto ongeluk voor zijn eigen huis.
Zoon van Gerardus Gommans (zie VIII.23) en Anna Maria Smits.
Landbouwer.

Adres : Vosberg te Helden.


Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 25-11-1929 te Helden met Petronella Reuls, 42 jaar oud, geboren op 18-03-1887 te Helden, overleden op 08-07-1970 te Helden op 83-jarige leeftijd.
Dochter van Hendrik Reuls, landbouwer, en Maria Elisabeth Beurskens.

De getuigen bij het burgerlijk huwelijk zijn:
Peter Martens, 65 jaar, landbouwer;
Jan te Lochte, 61 jaar, bode.

Uit dit huwelijk:

   1.

Maria Elisabeth Gertruda Gerarda, geboren op 10-02-1931 te Helden (gezindte: RK).
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 13-12-1971 te Helden met Gerardus van Rijsel, 40 jaar oud, geboren op 07-01-1931 te Milheeze.
Fabrieks arbeider.

   2.

Hendricus Gerardus J.H. (zie X.63).

Johannes Mathijs GOMMANS en Petronella REULS.

X.63    Hendricus Gerardus J.H. Gommans, geboren op 24-01-1932 te Helden (gezindte: RK).
Zoon van Johannes Mathijs Gommans (zie IX.53) en Petronella Reuls.
Leraar.


Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 21-08-1958 te Helden met Maria Johanna Cornelia Gielen, 24 jaar oud, geboren op 12-05-1934 te Helden (gezindte: RK).
Dochter van Gerard Gielen en Louisa Bruinen.
Uit dit huwelijk:

   1.

Louisa Petronella Francina, geboren op 16-01-1960 te Doetinchem (gezindte: RK).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 17-06-1983 te Grave met Theodorus Leonardus Maria van Peer, 26 jaar oud, geboren op 25-03-1957 te Lith (gezindte: RK).
Logopedist.

   2.

Johanna Antonia Gerarda Cecilia, geboren op 29-11-1962 te Doetinchem (gezindte: RK).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 19-11-1984 te Grave met Jeroen Paulus Andres Mol, 21 jaar oud, geboren op 17-11-1963 te 's-Hertogenbosch (gezindte: RK).
Banketbakker.

   3.

Carlo G. Geboren op 30-06-1965 te Doetinchem (gezindte: RK).

   4.

Chantal Jean L. Geboren op 11-05-1969 te Grave (gezindte: RK).

   5.

Roger Gerard J. Geboren op 18-01-1973 te Grave (gezindte: RK), overleden op 04-05-1976 te Grave op 3-jarige leeftijd.


IX.55    Theodorus Gommans, geboren op 02-03-1890 te Helden (gezindte: RK), overleden op 28-07-1918 te Helden op 28-jarige leeftijd.
Zoon van Gerardus Gommans (zie VIII.23) en Anna Maria Smits.
Landbouwer.


Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20-01-1913 te Helden met Louisa Trienekens, geboren 1889 te Helden (gezindte: RK).
Louisa gaat op 04-11-1932 vanuit "Liefde gesticht" naar Deurnen.
Dochter van Gerardus Trienekens en Maria van der Schoot.

De getuigen bij het burgerlijk huwelijk zijn:
Johannes Gommans, 53 jaar, landbouwer, oom van de bruidegom;
Leonardus Gommans,55 jaar, landbouwer;
Willem Gommans, 25 jaar, landbouwer
Antoon Martens, 48 jaar, landbouwer.

Uit dit huwelijk:

   1.

Anna Maria, geboren op 21-01-1917 te Helden (gezindte: RK).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 26-04-1938 te Helden met Kees van Teeffelen (gezindte: RK).

ZANDBERG 2

IX.60    Wilhelmus Gommans, geboren op 01-10-1896 te Helden (gezindte: RK), overleden op 20-04-1985 te Helden op 88-jarige leeftijd.
Zoon van Gerardus Gommans (zie VIII.23) en Anna Maria Smits.
Landbouwer.

Adres : Zandberg 537 te Helden.

Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 09-05-1927 te Helden met Dorothea Maria Janssen, 23 jaar oud, geboren op 27-02-1904 te Lobberich (D) (gezindte: RK), overleden op 06-05-1989 te Helden op 85-jarige leeftijd.
Dochter van Gerardus Janssen en Gertrud Wilders.

De getuigen bij het burgerlijk huwelijk zijn:
Mathieu Verlaek, 40 jaar, timmerman, zwager van de bruidegom;
Jan te Lochte, 59 jaar, bode.

Uit dit huwelijk:

   1.

Maria Gertruda, geboren op 16-02-1928 te Helden (gezindte: RK).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 16-04-1956 te Helden met Peter Hendrikus Mestrom, 28 jaar oud, geboren op 12-02-1928 te Helden (gezindte: RK).
Bedrijfsleider veebedrijf.

   2.

Gertruda Johanna, geboren op 08-06-1929 te Helden (gezindte: RK).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15-11-1955 te Helden met Theodorus Johannes Bouten, 24 jaar oud, geboren op 26-04-1931 te Helden (gezindte: RK), overleden op 11-10-1973 te Roggel op 42-jarige leeftijd.

   3.

Gerardus Johannes Theodorus (zie X.71).

   4.

Hermanus Gerardus Johannes (zie X.73).

   5.

Petronella Cornelia Maria, geboren op 03-09-1933 te Helden (gezindte: RK).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 27-12-1962 te Helden met Mathijs Jacobus Kessels, 27 jaar oud, geboren op 01-05-1935 te Helden (gezindte: RK).
Magazijnmeester.

   6.

Gerarda Petronella Josephina, geboren op 26-02-1935 te Helden (gezindte: RK).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 05-10-1959 te Helden met Peter Leonardus Bouten, geboren op 30-09-1959 te Kessel (gezindte: RK).
Fieldmanager.

   7.

Anna Mathea, geboren op 12-09-1936 te Helden (gezindte: RK).
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 23-11-1972 te Helden met Wilhelmus Marinus Lormans, 42 jaar oud, geboren op 25-04-1930 te Helden (gezindte: RK), overleden op 10-01-1984 te Helden op 53-jarige leeftijd.
Beambte.

   8.

Martinus Mathias Johannes (zie X.81).

   9.

Petrus Leonardus, geboren op 29-11-1940 te Helden (gezindte: RK).

   10.

Theodora Maria Cornelia, geboren op 07-01-1942 te Helden (gezindte: RK).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 21-11-1969 te Helden met Wilhelmus Henricus Antonius Wijlaars, 25 jaar oud, geboren op 19-11-1944 te Venlo (gezindte: RK).
Electro monteur.

   11.

Angelina Johanna Gertruda, geboren op 27-10-1944 te Helden (gezindte: RK).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27-05-1968 te Helden met Leonardus Antonius Janssen, 24 jaar oud, geboren op 24-10-1943 te Maasbree (gezindte: RK).
Champignonkweker.

Trouwfoto Wilhelmus GOMMANS en Dorothea Maria JANSSEN.

X.71    Gerardus Johannes Theodorus Gommans, geboren op 31-08-1930 te Helden (gezindte: RK).
Zoon van Wilhelmus Gommans (zie IX.60) en Dorothea Maria Janssen.
Draaier machinebankwerker.


Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 13-08-1959 te Helden met Petronella Carolina Korsten, 26 jaar oud, geboren op 14-03-1933 te Helden (gezindte: RK).
Dochter van Johannes Theodorus Korsten en Petronella Hendrika Verber.
Uit dit huwelijk:

   1.

Henrika Maria Wilhelmina, geboren op 30-10-1960 te Helden (gezindte: RK).
Verpleegkundige.
Gehuwd ?? Echtgenoot is Gerardau Godefridus Louis Nelissen, geboren op 30-09-1959 te Helden-Panningen (gezindte: RK).
Administratiefmedewerker.

   2.

Wilhelmus Johannes, geboren op 14-01-1961 te Helden (gezindte: RK), overleden op 06-06-1971 te Helden op 10-jarige leeftijd.


X.73    Hermanus Gerardus Johannes Gommans, geboren op 03-02-1932 te Helden (gezindte: RK).
Zoon van Wilhelmus Gommans (zie IX.60) en Dorothea Maria Janssen.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 02-04-1960 te Helden met Maria Hendrica Carolina Maessen, 26 jaar oud, geboren op 05-05-1933 te Helden (gezindte: RK).
Dochter van Matheus Maessen en Mathilda Bos.
Uit dit huwelijk:

   1.

Mathilda Wilhelmina Maria Mathea, geboren op 11-08-1962 te Helden (gezindte: RK).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 13-05-1982 te Helden met Johannes Hermanus Gerardus Vissers, 23 jaar oud, geboren op 21-10-1958 te Helden-Panningen (gezindte: RK).
Plaatwerker.

   2.

Maria Johanna Wilhelmina Mathea, geboren op 09-01-1964 te Helden (gezindte: RK).
Gehuwd 1987 te Liska (Zambia) met Mondoe S Lem.


X.81    Martinus Mathias Johannes Gommans, geboren op 12-10-1938 te Helden (gezindte: RK).
Zoon van Wilhelmus Gommans (zie IX.60) en Dorothea Maria Janssen.
Parketvloerenlegger.


Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 02-05-1962 te Maasbree met Petronella Gerarda Marie Theelen, 24 jaar oud, geboren op 21-05-1937 te Maasbree (gezindte: RK).
Dochter van Andreas Theelen en Johanna Theelen.
Uit dit huwelijk:

   1.

Wilhelmus Johannes Marie (zie XI.74).

   2.

Johanna Marie Andrea, geboren op 22-10-1964 te Helden (gezindte: RK).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 19-10-1990 te Helden met Peter Janssen.

   3.

Andrea Christina Gerarda, geboren op 12-12-1969 te Helden (gezindte: RK).


XI.74    Wilhelmus Johannes Marie Gommans, geboren op 12-07-1963 te Helden (gezindte: RK).
Zoon van Martinus Mathias Johannes Gommans (zie X.81) en Petronella Gerarda Marie Theelen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 20-05-1988 te Helden-Panningen met Petronella Schreurs (gezindte: RK).
Uit dit huwelijk:

   1.

Rianne, geboren op 13-11-1992 te Helden (gezindte: RK).

REUVER

VIII.25    Wilhelmus Gommans, geboren op 06-02-1854 te Helden (gezindte: RK), overleden op 19-12-1920 te Reuver-Beesel op 66-jarige leeftijd.
De gehele familie gaat op 30-03-1894 naar Reuver, gemeente Beesel.
Zoon van Martinus Gommans (zie VII.16) en Joanna Lemmen.
Kleermaker.

Adres : Reuver 248 / Kom.


Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 07-02-1879 te Neer met Anna Catharina van Heugten, 21 jaar oud, geboren op 16-03-1857 te Neer (gezindte: RK), overleden op 31-07-1901 te Reuver-Beesel op 44-jarige leeftijd.


Gehuwd (2) 1919 met Anna Gertruda Verstappen, geboren op 20-07-1863 te Horst (gezindte: RK).
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.


Uit het eerste huwelijk:

   1.

Johanna Maria Elisabeth, geboren op 21-03-1882 te Helden (gezindte: RK), overleden op 01-07-1941 te Kaldenkirchen op 59-jarige leeftijd.
Gaat op 22-04-1909 naar Kaldenkerken.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16-04-1907 te Kaldenkirchen met Wilhelm Lehnen.

   2.

Johannes Martinus, geboren op 20-07-1884 te Helden (gezindte: RK), overleden op 27-01-1909 te Reuver-Beesel op 24-jarige leeftijd.

   3.

Johannes Hubertus (zie IX.66).

   4.

Johannes Mathijs, geboren op 11-11-1890 te Helden (gezindte: RK), overleden op 21-05-1892 te Helden op 1-jarige leeftijd.

   5.

Gerardus, geboren op 31-05-1893 te Helden (gezindte: RK), overleden op 04-09-1931 te Heerlen op 38-jarige leeftijd.
Gaat op 06-04-1918 naar Schaesberg.

Geen kinderen uit het huwelijk.
Gehuwd 1918 met Maria Fonke.

   6.

Mathijs Hubertus, geboren op 29-06-1895 te Helden (gezindte: RK), overleden op 24-01-1976 te Tegelen op 80-jarige leeftijd.
Geen kinderen uit dit huwelijk.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28-01-1921 te Reuver-Beesel met Anna Hubertina Verstappen, 24 jaar oud, geboren op 25-01-1897 te Beesel (gezindte: RK), overleden op 23-05-1991 te Swalmen op 94-jarige leeftijd.
Dochter van Hendrik Verstappen en Petronella Rutten.

Wilhelmus GOMMANS

IX.66    Johannes Hubertus Gommans, geboren op 24-09-1888 te Helden (gezindte: RK), overleden op 07-10-1955 te Beesel op 67-jarige leeftijd.
Zoon van Wilhelmus Gommans (zie VIII.25) en Anna Catharina van Heugten.
Kleermaker.

Adres : Reuver 356 a


Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 01-02-1918 te Reuver-Beesel met Gertruda Hubertina Verstappen, 26 jaar oud, geboren op 07-04-1891 te Beesel (gezindte: RK), overleden op 26-05-1967 te Tegelen op 76-jarige leeftijd.
Dochter van Hendrik Verstappen en Petronella Rutten.
Uit dit huwelijk:

   1.

Wilhelmus Hubertus Hendrikus, geboren op 28-02-1920 te Reuver-Beesel (gezindte: RK), overleden op 24-07-1920 te Reuver-Beesel, 147 dagen oud.

   2.

Hendrikus Wilhelmus Hubertus, geboren op 07-07-1921 te Reuver-Beesel (gezindte: RK), overleden op 07-10-1944 te Belfeld op 23-jarige leeftijd.
Hendrikus was tijdens de tweede wereld oorlog lid van de KP (knok ploeg) en werd op 07-10-1944 door de Duitse bezetters opgepakt en gefusileerd.

   3.

Catharina Petronella Hubertina, geboren op 11-11-1922 te Reuver-Beesel (gezindte: RK), overleden op 09-11-1986 te Venlo op 63-jarige leeftijd.

   4.

Wilhelmus Gerardus Lambertus, geboren op 26-03-1924 te Reuver-Beesel (gezindte: RK).
Ongehuwd.

   5.

Johannes Marie Lambertus (zie X.92).

   6.

Petronella Lucia Maria, geboren op 21-04-1927 te Reuver-Beesel.

   7.

Peter Cornelus Lambertus (zie X.95).


X.92    Johannes Marie Lambertus Gommans, geboren op 14-10-1925 te Reuver-Beesel (gezindte: RK).
Zoon van Johannes Hubertus Gommans (zie IX.66) en Gertruda Hubertina Verstappen.
Rijwiel handel "GOMMANS"te Reuver.


Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 16-05-1956 te Beesel met Maria Cornelia de Vlieger, 23 jaar oud, geboren op 05-03-1933 te Beesel (gezindte: RK).
Dochter van Niclaas Antonius de Vlieger en Johanna Adriana van Son.
Uit dit huwelijk:

   1.

Johannes Wilhelmus Nicolaas (zie XI.79).

   2.

Nicolaas Hendrikus, geboren op 18-04-1961 te Beesel (gezindte: RK).
Verpleegkundige.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 17-06-1983 te Beesel met Marleen Bouten (gezindte: RK).

   3.

Henricus Peter, geboren op 12-02-1966 te Beesel (gezindte: RK).
Leraar Duits.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 11-09-1992 te Swalmen met Miriam Jansen, 24 jaar oud, geboren op 20-12-1967 te Roermond (gezindte: RK).


XI.79    Johannes Wilhelmus Nicolaas Gommans, geboren op 13-08-1957 te Beesel (gezindte: RK).
Zoon van Johannes Marie Lambertus Gommans (zie X.92) en Maria Cornelia de Vlieger.
Rijwiel handel "GOMMANS"te Reuver.


Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 08-01-1983 te Reuver/Beesel met Angelina Joosten (gezindte: RK).
Uit dit huwelijk:

   1.

Lindy M.N. Geboren op 18-09-1985 te Reuver/Beesel (gezindte: RK).

   2.

Kay Henr. F. Geboren op 17-11-1989 te Reuevr/Beesel (gezindte: RK).


X.95    Peter Cornelus Lambertus Gommans, geboren op 04-12-1930 te Reuver-Beesel (gezindte: RK).
Gescheiden 24-03-1977.
Zoon van Johannes Hubertus Gommans (zie IX.66) en Gertruda Hubertina Verstappen.
Modezaak "LOCOMOTION" te Reuver.


Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 24-10-1958 te Maasbree, gescheiden na 18 jaar huwelijk op 24-03-1977 te Reuver/Beesel van Arnodina Johanna H.G. Janssen, geboren op 21-01-1931 te Maasbree (gezindte: RK).
Dochter van Petrus Janssen en Johanna Petronella Ermers.
Uit dit huwelijk:

   1.

Johanna G.G. Geboren op 15-11-1963 te Tegelen (gezindte: RK).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 27-05-1988 te Reuevr/Beesel met Petrus M.W. Sijbers.

   2.

Monica C.G. Geboren op 05-03-1965 te Reuver/Beesel (gezindte: RK).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 01-06-1990 te Reuevr/Beesel met Hubertus G.W. Schell.

LOO HELDEN


VIII.30    Johannes Gommans, geboren op 21-04-1859 te Helden (gezindte: RK), overleden op 11-09-1926 te Helden op 67-jarige leeftijd.
Nationale militie:
Lotnummer 15, en dat hij vervolgens door den militieraad uithoofde van volbragte anderdienst van de dienst is vrijgesteld.
RAL bijlage huwelijk Helden dd. 03-05-1886.

Zoon van Martinus Gommans (zie VII.16) en Joanna Lemmen.
Landbouwer.

Adres : Loo 395 te Helden.


Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 03-05-1886 te Helden met Mathea Zegers, 23 jaar oud, geboren op 04-02-1863 te Helden (gezindte: RK), overleden op 25-11-1925 te Helden op 62-jarige leeftijd.
Dochter van Bernard Zegers en Maria Niessen.

De getuigen bij het burgerlijk huwelijk zijn:
Gerard Janssen, 56 jaar, winkelier;
Martin van Soest,44 jaar, landbouwer;
Peter Gielen, 52 jaar, landbouwer;
Jacob Segers, 43 jaar, bakker.

Uit dit huwelijk:

   1.

Martinus (Mart) (zie IX.73).

   2.

Bernard (Naad) (zie IX.75).

   3.

Johanna Maria, geboren op 27-03-1891 te Helden (gezindte: RK).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11-10-1915 te Helden met Hendrikus Gommans (gezindte: RK).

   4.

Sophia, geboren op 22-06-1894 te Helden (gezindte: RK).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 15-10-1917 te Helden met Petrus Johannes Huys (gezindte: RK).

   5.

Maria Dorothea, geboren op 03-02-1896 te Helden (gezindte: RK).
Niet getrouwd.

   6.

Wilhelmina Bertha, geboren op 09-01-1900 te Helden (gezindte: RK), overleden ca-..-1920 te Helden.

   7.

Johannes (zie IX.83).

Johannes GOMMANS en Mathea ZEGERS. 

vlnr: Sophia, Martinus, Johanna en Johannes GOMMANS.

in het bejaardentehuis "De Wietel" te Helden.


IX.73    Martinus (Mart) Gommans, geboren op 08-02-1887 te Helden (gezindte: RK), overleden op 28-02-1980 te Helden op 93-jarige leeftijd.
Zoon van Johannes Gommans (zie VIII.30) en Mathea Zegers.
Landbouwer.

Adres : Onder te Helden.


Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 04-01-1913 te Helden met Agnes Litjens, 29 jaar oud, geboren op 14-03-1883 te Helden, overleden op 21-09-1970 te Helden op 87-jarige leeftijd.
Dochter van Renier Litjens en Maria Catharina Bongaers.

De getuigen bij het burgerlijk huwelijk zijn:
Hard van Soest, 67 jaar, mandenmaker;
Gerard Pubben, 59 jaar, koster;
Jacob Keiren, 45 jaar, zadelmaker;
Johannes Backus, 30 jaar, landbouwer.

Uit dit huwelijk:

   1.

Johannes Renier (zie X.97).

   2.

Janette, geboren op 02-11-1915 te Helden (gezindte: RK).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 18-02-1948 te Helden met Theofiel Coonen.

   3.

Renier Bernard (zie X.101).

   4.

Dorothea Maria (Dora) (Dora), geboren op 17-06-1920 te Helden (gezindte: RK), overleden ..-07-1937 te Helden.

   5.

Lodewijk (Louis) (zie X.104).

   6.

Hendrikus (zie X.106).


X.97    Johannes Renier Gommans, geboren op 07-05-1914 te Helden (gezindte: RK).
Zoon van Martinus (Mart) Gommans (zie IX.73) en Agnes Litjens.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 06-07-1944 te Velden met Maria Johanna Elisabeth Theelen, 29 jaar oud, geboren op 26-09-1914 te Velden (gezindte: RK), overleden op 19-11-1990 te Venlo op 76-jarige leeftijd.
Dochter van Jacobus Theelen en Henrika Vosbeek.
Uit dit huwelijk:

   1.

Henrika Martina Maria, geboren op 27-06-1945 te Velden (gezindte: RK).
Verpleegster.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 27-05-1970 te Velden met Gerard Janssen (gezindte: RK).

   2.

Martinus Jacob Renier (zie XI.91).

   3.

Agnes Antonette Johanna, geboren op 27-01-1949 te Velden (gezindte: RK).
Huisvrouw.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 30-11-1970 te Velden met Johannes Ewalts (gezindte: RK).

   4.

Peter Bernardus Johannes, geboren op 25-08-1950 te Velden (gezindte: RK), overleden 1973 te Venlo.
verongelukt.
Peter is niet getrouwd.
Woninginrichter.

   5.

Maria Johanna Petronella, geboren op 02-12-1953 te Velden (gezindte: RK).
Bejaardenverzorgster.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 20-10-1978 te Velden met Gerard Linders (gezindte: RK).

   6.

Henricus Johannes Marie, geboren op 11-08-1955 te Velden (gezindte: RK).
Kok ziekenhuis Venlo.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 20-12-1979 te Belfeld met Gerda Janssen, 21 jaar oud, geboren op 22-04-1958 te Belfeld (gezindte: RK).
Dochter van Theodorus Janssen en Anna Derks.


XI.91    Martinus Jacob Renier Gommans, geboren op 27-10-1946 te Velden (gezindte: RK).
Zoon van Johannes Renier Gommans (zie X.97) en Maria Johanna Elisabeth Theelen.
Bedrijfsleider.


Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 26-10-1971 te Velden met Marleen van de Munchof, 25 jaar oud, geboren op 04-12-1945 te Horst (gezindte: RK).
Dochter van Jef van de Munckhof en Margaretha Klumpen.
Uit dit huwelijk:

   1.

Ralf, geboren op 07-10-1975 te Velden (gezindte: RK).


X.101    Renier Bernard Gommans, geboren op 23-12-1918 te Helden (gezindte: RK).
Zoon van Martinus (Mart) Gommans (zie IX.73) en Agnes Litjens.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 30-09-1952 te Helden met Johanna Hunnekens, 25 jaar oud, geboren op 24-03-1927 te Helden (gezindte: RK).
Dochter van Hendrikus Hunnekens en Anna Maria van Berlo.
Uit dit huwelijk:

   1.

Martin, geboren op 06-11-1953 te Helden (gezindte: RK).

   2.

Maria, geboren op 07-12-1955 te Helden (gezindte: RK).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 01-12-1978 te Helden met Jan van Horen.

   3.

Hendrikus (zie XI.103).


XI.103    Hendrikus Gommans, geboren op 02-09-1958 te Helden.
Zoon van Renier Bernard Gommans (zie X.101) en Johanna Hunnekens.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 07-01-1983 te Helden met Annie Pijnenburg.
Uit dit huwelijk:

   1.

Eveline, geboren op 29-05-1988 te Helden (gezindte: RK).

   2.

Yvonne, geboren op 01-04-1990 te Helden (gezindte: RK).


X.104    Lodewijk (Louis) Gommans, geboren op 11-03-1923 te Helden (gezindte: RK).
Zoon van Martinus (Mart) Gommans (zie IX.73) en Agnes Litjens.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20-11-1946 te Apeldoorn met Wiepkje Visser, 21 jaar oud, geboren op 22-09-1925 te Apeldoorn (gezindte: RK).
Dochter van Ruud Visser en Leida Wilbrink.
Uit dit huwelijk:

   1.

Martinus (zie XI.105).

   2.

Lenie, geboren op 23-08-1951 te Apeldoorn (gezindte: RK).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 30-04-1974 te Helden, gehuwd voor de kerk op 30-03-1974 te Helden met Jan Rutten (gezindte: RK).


XI.105    Martinus Gommans, geboren op 10-01-1947 te Apeldoorn (gezindte: RK).
Zoon van Lodewijk (Louis) Gommans (zie X.104) en Wiepkje Visser.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16-06-1972 te Blerick ? Gehuwd voor de kerk op 16-06-1972 te Blerick met Noriet Achten, 22 jaar oud, geboren op 10-06-1950 te Meerlo (gezindte: RK).
Dochter van Karel Achten en Grada Houben.
Uit dit huwelijk:

   1.

Mark, geboren op 09-03-1976 te Blerick ? (gezindte: RK).

   2.

Erwin, geboren op 18-11-1978 te Blerick ? (gezindte: RK).


X.106    Hendrikus Gommans, geboren op 16-04-1926 te Helden (gezindte: RK).
Zoon van Martinus (Mart) Gommans (zie IX.73) en Agnes Litjens.
Officier geneeskundige troepen.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 28-11-1952 te Ede met A.M.H. Bosman, 22 jaar oud, geboren op 20-05-1930 te Huissen (Gld) (gezindte: RK).
Dochter van Jan Bosman en A.J.M. Janssen.
De getuigen bij het huwelijk zijn:
R.v.d.Weerd en K.v.d.Does.
Uit dit huwelijk:

   1.

Robert J.P. (zie XI.109).


XI.109    Robert J.P. Gommans, geboren op 10-05-1958 te Amersfoort (gezindte: RK).
Zoon van Hendrikus Gommans (zie X.106) en A.M.H. Bosman.
Directiesecretaris.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 18-11-1983 te Apeldoorn met H.A.L. (Linda) Benne, 23 jaar oud, geboren op 01-11-1960 te Apeldoorn (gezindte: RK).
Dochter van S.N. Benne en L.J. Pasker.
De getuigen bij het huwelijk zijn:
H.Benne en Mevr. J.Mol - v.v. Hoeven.
Uit dit huwelijk:

   1.

Bianca, geboren op 28-03-1988 te Leiderdorp (gezindte: RK).

   2.

Eward, geboren op 17-11-1990 te Voorschoten (gezindte: RK).

TEGELEN 2

IX.75    Bernard (Naad) Gommans, geboren op 11-02-1889 te Helden (gezindte: RK), overleden op 08-08-1977 te Tegelen op 88-jarige leeftijd.
Zoon van Johannes Gommans (zie VIII.30) en Mathea Zegers.
Brandstoffentransporteur.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14-04-1913 te Helden met Maria Gertrudis (Tru) Snellen, 30 jaar oud, geboren op 04-09-1882 te Helden (gezindte: RK), overleden op 18-10-1973 te Tegelen op 91-jarige leeftijd.
Dochter van Peter Jan Snellen en Anna Maria Gielen.

De getuigen bij het burgerlijk huwelijk zijn:
Gerard Janssen, 56 jaar, winkelier;
Martin v. Soest, 44 jaar, landbouwer;
Peter Gielen, 52 jaar, landbouwer;
Jacob Segers, 42 jaar, bakker.

Uit dit huwelijk:

   1.

Johannes Hubertus (zie X.108).

   2.

Maria Dorothea, geboren op 17-08-1915 te Tegelen (gezindte: RK), overleden op 16-01-1990 te Roermond op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 01-08-1949 te Horn, gehuwd voor de kerk op 02-08-1949 te Horn met Frans Waeyen (gezindte: RK).

   3.

Peter Martinus, geboren op 01-09-1916 te Tegelen (gezindte: RK), overleden op 14-09-1916 te Tegelen, 13 dagen oud.

   4.

Peter Joseph, geboren op 13-10-1918 te Tegelen (gezindte: RK), overleden op 21-10-1918 te Tegelen, 8 dagen oud.

   5.

Joseph Johannes (zie X.114).

   6.

Maria Sophia, geboren op 07-12-1921 te Tegelen (gezindte: RK).
Gehuwd op 23-11-1917 te Tegelen met Hubertus Janssen (gezindte: RK).

Bernard GOMMANS en Maria Gertrudis SNELLEN.


X.108    Johannes Hubertus Gommans, geboren op 21-06-1914 te Tegelen (gezindte: RK), overleden op 14-12-1983 te Venlo op 69-jarige leeftijd.
Zoon van Bernard (Naad) Gommans (zie IX.75) en Maria Gertrudis (Tru) Snellen.
Sergant infanterie.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 17-05-1945 te Blerick-venlo met Huberdina Hermanna (Tiny) (Tiny) Joosten, 28 jaar oud, geboren op 03-12-1916 te Maasbree (gezindte: RK).
Dochter van Louis Joosten en Wilhelmina Peeters.
Uit dit huwelijk:

   1.

Wilhelmina Bernardine Anna Maria Gertr. Geboren op 01-03-1946 te Blerick-Venlo (gezindte: RK).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 14-11-1968 te Venlo met Johannes Steegh (gezindte: RK).

   2.

Maria Louisa Gerarda, geboren op 24-08-1949 te Blerick-Venlo (gezindte: RK).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 06-11-1972 te Venlo met Gerardus van Roy (gezindte: RK).


X.114    Joseph Johannes Gommans, geboren op 11-10-1919 te Tegelen (gezindte: RK).
Zoon van Bernard (Naad) Gommans (zie IX.75) en Maria Gertrudis (Tru) Snellen.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 29-10-1948 te Tegelen met Antoinetta Johanna Hendriks, 28 jaar oud, geboren op 09-09-1920 te Venlo (gezindte: RK).
Dochter van Gerardus Hendriks en Louisa Berg.
Uit dit huwelijk:

   1.

Louise Bernarda, geboren op 15-12-1949 te Tegelen (gezindte: RK).
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 05-04-1968 te Tegelen, gehuwd voor de kerk op 10-04-1970 te Tegelen met Leo Derks (gezindte: RK).

   2.

Bernardus (zie XI.117).

   3.

Petronella, geboren op 07-02-1955 te Tegelen (gezindte: RK).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 07-05-1975 te Tegelen met Hans van de Bongard (gezindte: RK).

   4.

Gerardus (zie XI.121).


XI.117    Bernardus Gommans, geboren op 03-05-1952 te Tegelen (gezindte: RK).
Zoon van Joseph Johannes Gommans (zie X.114) en Antoinetta Johanna Hendriks.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 24-02-1977 te Belfeld, gehuwd voor de kerk op 26-03-1977 te Belfeld met Ans Janssen, 18 jaar oud, geboren op 13-04-1958 te Belfeld (gezindte: RK).
Dochter van Sjraar Janssen en Goossen Roos.
Uit dit huwelijk:

   1.

Sjoerd, geboren op 11-07-1981 te Tegelen (gezindte: RK).

   2.

Luuk, geboren op 24-04-1986 te Tegelen (gezindte: RK).


XI.121    Gerardus Gommans, geboren op 02-07-1958 te Tegelen (gezindte: RK).
Zoon van Joseph Johannes Gommans (zie X.114) en Antoinetta Johanna Hendriks.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 08-02-1980 te Tegelen met Helmie Holthuysen, 19 jaar oud, geboren op 02-08-1960 te Tegelen (gezindte: RK).
Dochter van Jan Holthuysen en Annie Verlinden.
Uit dit huwelijk:

   1.

Joey, geboren op 09-01-1986 te Tegelen (gezindte: RK).

ONDER HELDEN 

IX.83    Johannes Gommans, geboren op 20-12-1901 te Helden, gedoopt (RK) op 21-12-1901 te Helden, overleden op 24-02-1983 te Helden op 81-jarige leeftijd.
Zoon van Johannes Gommans (zie VIII.30) en Mathea Zegers.
Landbouwer.

Adres : Onder te Helden.


Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21-11-1927 te Helden, gehuwd voor de kerk op 22-11-1927 te Helden met Leonarda Petronella Heynen, 25 jaar oud, geboren op 29-01-1902 te Helden (gezindte: RK), overleden op 08-06-1949 te Helden op 47-jarige leeftijd.
Dochter van Leonardus Heynen en Hendrika Smets.

De getuigen bij het burgerlijk huwelijk zijn:
Joseph Heynen, 59 jaar, oom van de bruid, landbouwer;
jan te Lochte, 59 jaar, bode.

De getuigen bij het Kerkelijk huwelijk zijn: Gerard Heynen en Maria Gommans.
Uit dit huwelijk:

   1.

Johannes Leonardus (Jan) (zie X.118).

   2.

Leonardus Johannes (Lei) (zie X.120).

   3.

Bernard Joseph (Ben) (zie X.122).

   4.

Gerardus Mathijs (Sjraar) (zie X.124).

   5.

Dorothea Hendrika (Thea), geboren op 24-10-1934 te Helden (gezindte: RK).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 10-09-1963 te Helden met Harry Vaes, 25 jaar oud, geboren op 30-11-1937 te Ospel (gezindte: RK).

   6.

Hendrika Maria (Riet), geboren op 21-03-1936 te Helden (gezindte: RK).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 31-08-1957 te Den Haag, gehuwd voor de kerk op 31-08-1957 te Helden met Theo Tellings, 29 jaar oud, geboren op 26-04-1928 te Tasik-Malaya (gezindte: RK).

   7.

Anna Petronella (An), geboren op 17-10-1937 te Helden (gezindte: RK).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27-06-1961 te Helden, gehuwd voor de kerk op 27-06-1961 te Helden met Wiel Veugelers, 24 jaar oud, geboren op 12-07-1936 te Kessel (gezindte: RK).

   8.

Joseph Bernard (Jos) (zie X.132).

   9.

Maria Johanna Gertruda (Mia), geboren op 25-08-1946 te Helden (gezindte: RK).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 14-09-1965 te Helden, gehuwd voor de kerk op 14-09-1965 te Helden met Ton Hoeimakers (gezindte: RK).

Johannes GOMMANS.

X.118    Johannes Leonardus (Jan) Gommans, geboren op 21-01-1930 te Helden (gezindte: RK), overleden op 26-06-1974 te Helden op 44-jarige leeftijd.
Zoon van Johannes Gommans (zie IX.83) en Leonarda Petronella Heynen.
Champignonteler.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 10-05-1955 te Helden, gehuwd voor de kerk op 10-05-1955 te Helden met Grad Joosten, 26 jaar oud, geboren op 24-08-1928 te Grashoek (gezindte: RK).
Dochter van Frits Joosten en Maria Gielen.
Uit dit huwelijk:

   1.

Jan (zie XI.123).

   2.

Miek, geboren op 30-08-1957 te Broekhuizen (gezindte: RK).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 04-07-1980 te Helden, gehuwd voor de kerk op 04-07-1980 te Helden met Jan Besouw (gezindte: RK).

   3.

Nel, geboren op 22-07-1959 te Broekhuizen (gezindte: RK), overleden op 30-09-1989 te Helden op 30-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 15-01-1981 te Helden, gehuwd voor de kerk op 15-01-1981 te Helden met Twan Geurts (gezindte: RK).

   4.

Fred, geboren op 17-03-1963 te Helden (gezindte: RK).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 25-08-1989 te Helden, gehuwd voor de kerk op 25-08-1989 met Conny Driessen (gezindte: RK).

   5.

Anita, geboren op 27-08-1965 te Helden (gezindte: RK).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 31-08-1990 te Helden, gehuwd voor de kerk op 31-08-1990 te Helden met Thys Sijben (gezindte: RK).


XI.123    Jan Gommans, geboren op 25-03-1956 te Broekhuizen (gezindte: RK).
Zoon van Johannes Leonardus (Jan) Gommans (zie X.118) en Grad Joosten.
Champignonteler.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 24-05-1978 te Helden, gehuwd voor de kerk op 24-05-1978 te Helden met Jaqueline Rameakers (gezindte: RK).
Uit dit huwelijk:

   1.

Skrallan, geboren op 16-05-1991 te Grashoek (gezindte: RK).


X.120    Leonardus Johannes (Lei) Gommans, geboren op 03-02-1931 te Helden (gezindte: RK).
Zoon van Johannes Gommans (zie IX.83) en Leonarda Petronella Heynen.
Elektotechniker.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 27-05-1959 te Helden, gehuwd voor de kerk op 27-05-1959 te Helden met Mie Broekmans, 27 jaar oud, geboren op 15-02-1932 te Helden.
Dochter van Matjeu Broekmans en Hubertina Janssen.
Uit dit huwelijk:

   1.

Tiny, geboren op 10-04-1960 te Helden.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 16-01-1987 te Helden met Huub Scheers (gezindte: RK).

   2.

Lea, geboren op 26-07-1961 te Helden (gezindte: RK).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 12-05-1988 te Helden met Peter Ooosterbos (gezindte: RK).

   3.

Hans, geboren op 04-01-1963 te Helden (gezindte: RK).
Niet gehuwd.

   4.

Rogier, geboren op 04-10-1969 te Helden (gezindte: RK).
Niet gehuwd.


X.122    Bernard Joseph (Ben) Gommans, geboren op 24-03-1932 te Helden (gezindte: RK).
Zoon van Johannes Gommans (zie IX.83) en Leonarda Petronella Heynen.
Bouwvakker.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 05-05-1959 te Helden, gehuwd voor de kerk op 05-05-1959 te Helden met Lies Hendriks, 24 jaar oud, geboren op 21-04-1935 te Helden (gezindte: RK).
Dochter van Graad Hendriks en Door Timmermans.
Uit dit huwelijk:

   1.

John (zie XI.139).

   2.

Ger (zie XI.141).

   3.

Riny, geboren op 30-09-1962 te Helden (gezindte: RK).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 21-08-1987 te Helden, gehuwd voor de kerk op 21-08-1987 te Helden met Wim van Rijt, 25 jaar oud, geboren op 24-05-1962 te Heythuysen (gezindte: RK).


XI.139    John Gommans, geboren op 05-05-1960 te Helden (gezindte: RK).
Zoon van Bernard Joseph (Ben) Gommans (zie X.122) en Lies Hendriks.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 29-04-1983 te Helden, gehuwd voor de kerk op 29-04-1983 te Helden met Hanny Duijf, 22 jaar oud, geboren op 06-08-1960 te Helden (gezindte: RK).
Uit dit huwelijk:

   1.

Lisanne, geboren op 17-06-1992 te Helden (gezindte: RK).


XI.141    Ger Gommans, geboren op 13-04-1961 te Helden (gezindte: RK).
Zoon van Bernard Joseph (Ben) Gommans (zie X.122) en Lies Hendriks.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 29-05-1987 te Helden, gehuwd voor de kerk op 29-05-1987 te Helden met Yvonne Teelen, 26 jaar oud, geboren op 25-04-1961 (gezindte: RK).
Uit dit huwelijk:

   1.

Jorrit, geboren op 13-11-1991 te Helden (gezindte: RK).


X.124    Gerardus Mathijs (Sjraar) Gommans, geboren op 27-05-1933 te Helden (gezindte: RK).
Zoon van Johannes Gommans (zie IX.83) en Leonarda Petronella Heynen.
Tuinder.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 02-05-1962 te Helden, gehuwd voor de kerk op 02-05-1962 te Helden met An Beurskens, 27 jaar oud, geboren op 12-10-1934 te Helden (gezindte: RK).
Dochter van Kobus Beurskens en Hendrika Manders.
Huisvrouw.
Uit dit huwelijk:

   1.

Ria, geboren op 17-02-1963 te Helden (gezindte: RK).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 08-11-1985 te Helden, gehuwd voor de kerk op 08-11-1985 te Helden met Huub Lamerichs, 26 jaar oud, geboren op 06-09-1959 te Helden (gezindte: RK).

   2.

Petra, geboren op 25-04-1964 te Helden (gezindte: RK).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 04-09-1987 te Helden, gehuwd voor de kerk op 04-09-1987 te Helden met Frank Hubers, 26 jaar oud, geboren op 24-11-1960 te Helden (gezindte: RK).

   3.

Johan, geboren op 10-02-1969 te Helden (gezindte: RK).
Niet getrouwd.


X.132    Joseph Bernard (Jos) Gommans, geboren op 17-03-1939 te Helden (gezindte: RK).
Zoon van Johannes Gommans (zie IX.83) en Leonarda Petronella Heynen.
Vrachtwagen chauffeur.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 02-05-1962 te Ospel, gehuwd voor de kerk op 02-05-1962 te Ospel met Door Berben, 31 jaar oud, geboren op 28-01-1931 te Ospel (gezindte: RK).
Dochter van Antoon Berben en Catharina Rutjes.
Uit dit huwelijk:

   1.

Riny, geboren op 30-06-1963 te Ospel (gezindte: RK).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 31-10-1987 te Ospel, gehuwd voor de kerk op 31-10-1987 te Ospel ? Echtgenoot is Jan Timmerman (gezindte: RK).

   2.

Lilian, geboren op 01-09-1966 te Ospel (gezindte: RK).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17-09-1990 te Ospel, gehuwd voor de kerk op 17-09-1990 te Ospel ? Echtgenoot is Lauren van Lierop (gezindte: RK).

ECHELHOEK HELDEN

VII.19    Joannes Gommans, geboren op 01-06-1832 te Helden (gezindte: RK), overleden op 15-06-1898 te Helden op 66-jarige leeftijd.
Zoon van Gerardus Gommans (zie VI.3) en Mathia Driessen.
Landbouwer.

Adres : Echelhoek 54 te Helden.


Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 24-01-1860 te Helden met Agnes Gielen, 34 jaar oud, geboren op 22-05-1825 te Helden, overleden op 01-05-1894 te Helden op 68-jarige leeftijd.
Dochter van Hendrik Gielen en Maria Geraets.

De getuigen bij het burgerlijk huwelijk zijn:
Michael van Wis, 69 jaar, zonder beroep;
Mathijs Bollen, 46 jaar, molenaar;
Petrus Gielen, 46 jaar, neef van de bruid, herbergier;
Andries Naus, 28 jaar, akkerknecht.

Uit dit huwelijk:

   1.

Gerardus, geboren op 17-03-1861 te Helden, gedoopt (RK) op 17-03-1861 te Helden, overleden op 01-11-1879 te Helden op 18-jarige leeftijd.
De doopgetuigen zijn: Martinus Gommans en WIlhelmina Leijst.

   2.

Hendricus (zie VIII.33).

   3.

Mathijs, geboren op 09-08-1864 te Helden (gezindte: RK), overleden op 02-08-1929 te Venlo op 64-jarige leeftijd.
Nationale militie:
Lotnummer 14, en dat hij vervolgens door de militieraad uithoofde van broederdienst van de dienst is vrijgesteld.
RAL bijlage huwelijk Helden dd. 26-11-1900.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 26-11-1900 te Helden met Maria Catharina Hermans, 34 jaar oud, geboren op 05-11-1866 te Helden (gezindte: RK).
Maria gaat op 06-04-1933 naar Venray.
Dochter van Pieter Jan Hermans en Wilhelmina Korsten.

De getuigen bij het burgerlijk huwelijk zijn:
Peter Gommans, 31 jaar, broer van de bruidegom, landbouwer;
Wilhelmus Hermans, 29 jaar, broer van de bruid, landbouwer;
Arnold Hermans, 26 jaar, broer van de bruid, landbouwer;
Hendrik Nelissen, 61 jaar, landbouwer.

   4.

Maria, geboren op 18-04-1867 te Helden (gezindte: RK), overleden op 23-04-1936 te Helden op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 19-11-1900 te Helden met Jacobus Sijben (gezindte: RK).

   5.

Peter Johannes (zie VIII.39).

Nalatenschap:
Zijn kinderen Hendrik, Mathijs, Maria en Peter zijn de enige wettige erfgenamen.
Johannes was met Agnes Gielen onder huwelijksevoorwaarden getrouwd, deze akte is opgemaakt door notaris Haffmans te Helden op 18-01-1860.

Actief:
Huis,stal en schuur gemeente Helden sectie D3074 groot 10 aren.
Bouwland,bos,weiland,hooiland,dennenbos,boomgaard gemeente Helden groot 9 hectaren 08 aren 80 centiaren.
Huis,schuur,stal,boomgaard,bouwland,weiland,hooiland,dennenbos en heide, gemeente Helden groot 16 hectaren 23 aren 30 centiaren.

Gezamelijke waarde geschat op f 6540.00
Lichamelijke goederen                 f 700.00
                                                    ---------
                                                f 7240.00
Begraafniskosten en Kerkelijke diensten
tot en met het eerste jaargetijde na het
overlijden                                    f 150.00
                                                    ---------
                                                f 7090.00

Opgemaakt door notaris Hoffmans te Helden dd 23-01-1899.

Op 17-11-1908 komt Mathijs, handelend namens hemzelf en van Hendrik, Maria en Peter Johannes verklaren bij notaris Hoffmsna dat:
Bij de nalatenschap van Johannes Gommans verzuimd is aan te geven en alsnog tot zijne nalatenschap behoort:
Gemeente Helden, sectie D3823, 1/5 deel van fabriek en erf groot 2 aren, voor dit een vijfde deel geschat op f 56.00 gulden.

RAL M.V.S. Resort-Horst, Gemeente Helden (nr. 107).

Nationale militie:
Lotnummer 20, hetwelk hem tot de dienst verplichte, hij daaraan heeft voldaan door het stellen van eenen plaatsvervanger.

Signalement:
Lengte : Eene el 6 palmen, 3 duim, 4 streep.
(1.634 meter)
Mangezigt : ovaal
Voorhoofd : smal
Oogen : blaauw
Neus : dik
Mond : matig
Kin : matig
Haar : blond
Wenkbraauwen : blond
(RAL bijlage huwelijk Helden dd. 24-01-1860).


VIII.33    Hendricus Gommans, geboren op 18-11-1862 te Helden (gezindte: RK), overleden op 14-04-1937 te Helden op 74-jarige leeftijd.
Militaire dienst:
Hendrikus was lot nummer 8 ten deel gevallen. Hij is ingelijfd op 4 mei 1882, en uit hoofde van geëindigde militiedienst uit de dienst ontslagen op 30 april 1888.
(RAL bijlage huwelijk Helden dd 30-01-1893).
Zoon van Joannes Gommans (zie VII.19) en Agnes Gielen.


Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 30-01-1893 te Helden met Hendrika Pijpers, 29 jaar oud, geboren op 27-12-1863 te Helden (gezindte: RK), overleden op 01-04-1936 te Helden op 72-jarige leeftijd.
Dochter van Willem Pijpers en Gertruda van Nienhuys.


Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 30-01-1893 te Helden met Hendrika Pijpers, 29 jaar oud, geboren op 27-12-1863 te Helden (gezindte: RK), overleden op 01-04-1936 te Helden op 72-jarige leeftijd.
Dochter van Willem Pijpers en Gertruda van Nienhuys.

De getuigen bij het burgerlijk huwelijk zijn:
Gerard Janssen, 64 jaar, winkelier;
Gerard Crommentuyn,38 jaar, landbouwer;
Antoon Marten, 28 jaar, landbouwer;
Peter Gielen, 59 jaar, landbouwer.

Uit het eerste huwelijk:

   1.

Wilhelmina Hubertina, geboren op 26-04-1894 te Helden (gezindte: RK).
Wilhelmina trouwt na het overlijden van haar zus Agnes met haar zwager Peter Ottenheym.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 03-08-1931 te Helden met Peter Hendrik Ottenheym (gezindte: RK).
Tot dit huwelijk is bij koninklijk besluit van 20-05-1931 nummer 36 dispensatie verleend van het verbod bedoeld bij artikel 88 nummer 1 van het Burgerlijk wetboek.  

De getuigen bij het burgerlijk huwelijk zijn:
Hendrik Gommans, 68 jaar, vader van de bruid,landbouwer;
Jan te Locke, 63 jaar, bode.

   2.

Johannes Hubertus (zie IX.87).

   3.

Gerardus Hubertus (zie IX.89).

   4.

Agnes Hubertina, geboren op 04-01-1900 te Helden (gezindte: RK), overleden voor 1931.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 29-04-1929 te Helden met Peter Hendrik Ottenheym (gezindte: RK).

   5.

Hendricus Hubertus (zie IX.92).

   6.

Gertruda Hubertina, geboren op 24-01-1903 te Helden (gezindte: RK), overleden op 06-07-1903 te Helden, 163 dagen oud.

   7.

Maria Hubertina, geboren op 11-04-1904 te Helden (gezindte: RK).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25-06-1928 te Helden met Wilhelmus Johannes Absil (gezindte: RK).

   8.

Gertrudis Jacoba, geboren op 19-08-1907 te Helden (gezindte: RK).
Relatie met Piet Korsten (gezindte: RK).

Uit het tweede huwelijkzijn geen kinderen geboren.

Hendrikus GOMMANS geboren 18-11-1862

Hendrika PIJPERS geboren 27-12-1863

IX.87    Johannes Hubertus Gommans, geboren op 28-04-1896 te Helden (gezindte: RK), overleden op 28-07-1956 te Helden op 60-jarige leeftijd.
Zoon van Hendricus Gommans (zie VIII.33) en Hendrika Pijpers.
Landbouwer.

Adres: Echel.


Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 13-10-1924 te Helden met Johanna Josephina Grijmans, 24 jaar oud, geboren op 09-01-1900 te Helden (gezindte: RK), overleden ..-10-1980 te Helden.
Dochter van Christiaan Grijmans en Maria Janssen.

De getuigen bij het burgerlijk huwelijk zijn:
Martinus Kersten, 61 jaar en Hendrikus Verlinden, 30 jaar, beide landbouwers.

Uit dit huwelijk:

   1.

Mia, geboren op 07-02-1925 te Helden (gezindte: RK).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 16-04-1952 te Helden met Graad Joosten (gezindte: RK).

   2.

Mien, geboren op 07-07-1929 te Helden (gezindte: RK), overleden op 21-04-2000 te Helden Panningen op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13-04-1955 te Helden met Martinus Cornelus (Tinus) Oomen (gezindte: RK).

   3.

Gertruda Gerarda (Truus) (Truus), geboren op 07-02-1932 te Helden (gezindte: RK).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 29-10-1956 te Helden met L.W.A. Vestjens (gezindte: RK).

   4.

Hendricus Johannes Marie (Hay) (Hay) (zie X.142).

   5.

Henrietta Anna Hendrika (Jet) (Jet), geboren op 24-03-1938 te Helden (gezindte: RK).

Johannes Hubertus GOMMANS geboren 28-04-1896

Johanna Josephina GREIJMANS geboren 09-01-1900

X.142    Hendricus Johannes Marie (Hay) (Hay) Gommans, geboren op 07-02-1935 te Helden (gezindte: RK).
Zoon van Johannes Hubertus Gommans (zie IX.87) en Johanna Josephina Grijmans.
Landbouwer.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28-09-1958 te Helden met Mien Nelissen, 23 jaar oud, geboren op 16-06-1935 te Helden (gezindte: RK).
Dochter van Rolf Nelissen en Anna Wijnands.
Uit dit huwelijk:

   1.

Annie, geboren op 26-09-1959 te Helden-Panningen (gezindte: RK).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 25-09-1982 te Helden met Lambert Leenders.

   2.

Ans, geboren op 16-08-1962 te Sevenum (gezindte: RK).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 18-12-1982 te Helden met Jan Minten (gezindte: RK).

   3.

Mia, geboren op 04-09-1963 te Helden-Koningslust (gezindte: RK).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 05-07-1986 te Helden met Thijs Janssen (gezindte: RK).


IX.89    Gerardus Hubertus Gommans, geboren op 17-04-1898 te Helden (gezindte: RK), overleden op 20-10-1932 te Helden op 34-jarige leeftijd.
Zoon van Hendricus Gommans (zie VIII.33) en Hendrika Pijpers.
Landbouwer.

Adres : Zeelen te Helden.


Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 25-04-1927 te Helden met Johanna Petronella Beurskens, 26 jaar oud, geboren op 17-07-1900 te Helden (gezindte: RK), overleden op 01-06-1991 te Helden op 90-jarige leeftijd.
Dochter van Willem Beursken en Joanna Brummans.

De getuigen bij het burgelijk huwelijk zijn:
Jacob Mestroms, 61 jaar, landbouwer en Jan te Lochte, bode.

Uit dit huwelijk:

   1.

Wilhelmus Hendricus Johannes (zie X.145).

   2.

Hendricus Marthijs Hubertus, geboren op 05-08-1929 te Helden (gezindte: RK).
ongehuwd.
Veehouder.

   3.

Gerardus Wilhelmus (Sjraar) (zie X.148).

   4.

Johannes Hubertus (zie X.150).

   5.

Henrietta Wilhelmina Jacoca, geboren op 28-08-1932 te Helden (gezindte: RK).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 06-06-1961 te Helden met Jan Lemmen (gezindte: RK).


X.145    Wilhelmus Hendricus Johannes Gommans, geboren op 01-05-1928 te Helden (gezindte: RK).
Zoon van Gerardus Hubertus Gommans (zie IX.89) en Johanna Petronella Beurskens.
Verkoopmedewerker.


Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 01-03-1954 te Helden met Maria Agnes Swinkels, 22 jaar oud, geboren op 26-06-1931 te Helden (gezindte: RK).
Dochter van Wilhelmus Swinkels en Hendriks Maria.
Uit dit huwelijk:

   1.

Gerardus Mathys (Gerard) (zie XI.160).

   2.

Maria Johanna (Mia), geboren op 09-06-1958 te Kessel (gezindte: RK).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 15-06-1978 te Kessel, gescheiden ?? te Kessel van Peter Neuhausen (gezindte: RK).

   3.

Johanna Henrietta G.W. (Ans), geboren op 17-01-1961 te Kessel (gezindte: RK).
Relatie met Loek Theelen (gezindte: RK).
Wonen samen.

   4.

Wilhelmina G.H.M. Geboren op 08-05-1963 te Kessel (gezindte: RK).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 30-03-1984 te Kessel met Jos Schmeits (gezindte: RK).


XI.160    Gerardus Mathys (Gerard) Gommans, geboren op 06-03-1956 te Kessel (gezindte: RK).
Zoon van Wilhelmus Hendricus Johannes Gommans (zie X.145) en Maria Agnes Swinkels.
Hoofd nucleaireafd.Westfriese Gasthuis.


Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 22-03-1977 te Venlo-Blerick met Anja van Aken, 19 jaar oud, geboren op 20-03-1958 (gezindte: RK).
Dochter van Frans van Aken en Johanna Hastering.
Uit dit huwelijk:

   1.

Eric, geboren op 17-08-1979 te Venlo-Blerick (gezindte: RK).

   2.

Sanne, geboren op 16-02-1981 te Venlo-Blerick (gezindte: RK).


X.148    Gerardus Wilhelmus (Sjraar) Gommans, geboren op 15-01-1931 te Helden (gezindte: RK), overleden op 13-11-1999 te Helden op 68-jarige leeftijd.
Zoon van Gerardus Hubertus Gommans (zie IX.89) en Johanna Petronella Beurskens.
Middenstander (Cirkel) te Helden.


Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 25-11-1958 te Helden met Jean Crommentuyn, 23 jaar oud, geboren op 13-01-1935 te Helden (gezindte: RK).
Dochter van Leonardus Crommentuyn en Henrica Franssen.
Uit dit huwelijk:

   1.

Ger (zie XI.168).

   2.

Leo (zie XI.170).

   3.

Mat (zie XI.172).

   4.

René (zie XI.174).

   5.

Ans, geboren op 30-06-1968 te Helden (gezindte: RK).
Relatie met Erwin Jacobs.


XI.168    Ger Gommans, geboren op 06-12-1959 te Helden (gezindte: RK).
Zoon van Gerardus Wilhelmus (Sjraar) Gommans (zie X.148) en Jean Crommentuyn.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 29-04-1987 te Helden met José Hubers, 28 jaar oud, geboren op 13-12-1958 te Lichtenvoorden (gezindte: RK).
Dochter van Jan Hubers en Wilhelmina Meekes.
Uit dit huwelijk:

   1.

Stefan, geboren op 05-03-1989 te Helden (gezindte: RK).

   2.

Michelle, geboren op 27-03-1991 te Helden (gezindte: RK).


XI.170    Leo Gommans, geboren op 28-06-1961 te Helden (gezindte: RK).
Zoon van Gerardus Wilhelmus (Sjraar) Gommans (zie X.148) en Jean Crommentuyn.
Relatie met Jolanda Rekelhof.
Uit deze relatie:

   1.

Minke.

   2.

Freya.


XI.172    Mat Gommans, geboren op 14-12-1962 te Helden (gezindte: RK).
Zoon van Gerardus Wilhelmus (Sjraar) Gommans (zie X.148) en Jean Crommentuyn.
Bedrijfsleider J.Linders.


Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 05-09-1987 te Helden met Eljo Versleewen, 21 jaar oud, geboren op 22-02-1966 te Helden (gezindte: RK).
Dochter van Jo Verslewen en Mien Verhaegh.
Kapster.
Uit dit huwelijk:

   1.

Britt.

   2.

Lotte.


XI.174    René Gommans, geboren op 08-08-1964 te Helden (gezindte: RK).
Zoon van Gerardus Wilhelmus (Sjraar) Gommans (zie X.148) en Jean Crommentuyn.
Relatie met Jacqueline Toemen.
Uit deze relatie:

   1.

Janique.


X.150    Johannes Hubertus Gommans, geboren op 15-01-1931 te Helden (gezindte: RK).
Zoon van Gerardus Hubertus Gommans (zie IX.89) en Johanna Petronella Beurskens.
Werkmeester.


Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 30-06-1959 te Helden met Maria Francisca Peters, 24 jaar oud, geboren op 01-02-1935 te Helden (gezindte: RK).
Dochter van Johannes Peters en Maesen Maria.
Uit dit huwelijk:

   1.

Marian, geboren op 29-04-1960 te Helden (gezindte: RK).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19-06-1987 te Helden met Arnoud Kerkhof (gezindte: RK).

   2.

Petra, geboren op 02-03-1962 te Helden (gezindte: RK).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 01-07-1989 te Helden met Jo Fleuren (gezindte: RK).


IX.92    Hendricus Hubertus Gommans, geboren op 05-01-1901 te Helden (gezindte: RK), overleden op 03-07-1976 te Venlo op 75-jarige leeftijd.
Zoon van Hendricus Gommans (zie VIII.33) en Hendrika Pijpers.
Landbouwer.


Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 04-05-1931 te Helden met Johanna Maria Sijben, 29 jaar oud, geboren op 07-06-1901 te Helden (gezindte: RK), overleden op 26-09-1958 te Helden op 57-jarige leeftijd.
Dochter van Johannes Sijben en Dorothea Gielen.

De getuigen bij het burgerlijk huwelijk zijn:
Jan te Lochte, 62 jaar, bode;
Jacob Jacobs, 54 jaar, herbergier.

Uit dit huwelijk:

   1.

Johannes (Jan) (zie X.154).

   2.

Hendricus Martinus Hubertus (Hai) (zie X.157).

   3.

Henrietta Theodora Wilhelmina (Jet), geboren op 10-10-1934 te Helden (gezindte: RK).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 10-11-1959 te Helden, gehuwd voor de kerk op 10-11-1959 te Helden met Frits Beurskens, 27 jaar oud, geboren op 07-01-1932 (gezindte: RK).

   4.

Dorothea Johanna Godefrida, geboren op 22-02-1936 te Helden (gezindte: RK).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 13-11-1962 te Helden, gehuwd voor de kerk op 13-11-1962 te Helden met Piet Heijnen, 28 jaar oud, geboren op 14-01-1934 (gezindte: RK).

   5.

Gerardus Hendricus Wilhelmus (Sjraar) (zie X.163).

   6.

Wilhelmus Marie (Wim), geboren op 08-02-1940 te Helden (gezindte: RK).

   7.

Gerarda (Gerrie), geboren op 06-10-1941 te Helden (gezindte: RK).
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 02-06-1978 te Helden, gehuwd voor de kerk op 02-06-1978 met Gerrit van de Bogaard, 34 jaar oud, geboren op 05-11-1943 (gezindte: RK).

   8.

Pière (zie X.168).

   9.

Jacobus (Jac) (zie X.170).

   10.

Mat (zie X.172).

Hendrikus GOMMANS en Johanna SIJBEN bij hun zilveren bruiloft.

X.154    Johannes (Jan) Gommans, geboren op 18-01-1932 te Helden (gezindte: RK).
Zoon van Hendricus Hubertus Gommans (zie IX.92) en Johanna Maria Sijben.


Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 03-01-1962 te Helden, gehuwd voor de kerk op 03-01-1962 te Helden met Anny Peeters, 25 jaar oud, geboren op 19-03-1936 (gezindte: RK), overleden op 22-02-1965 te Helden op 28-jarige leeftijd.


Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 22-09-1971 te Helden, gehuwd voor de kerk op 22-09-1971 te Helden met Gonny Coppen, 43 jaar oud, geboren op 30-11-1927 (gezindte: RK).
Uit het eerste huwelijk:

   1.

Jean, geboren op 28-10-1962 te Helden (gezindte: RK).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 05-12-1986 te Helden met Henk Snijders.

   2.

Mariet, geboren op 28-12-1963 te Helden (gezindte: RK).


X.157    Hendricus Martinus Hubertus (Hai) Gommans, geboren op 21-05-1933 te Helden (gezindte: RK).
Zoon van Hendricus Hubertus Gommans (zie IX.92) en Johanna Maria Sijben.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 08-07-1958 te Helden, gehuwd voor de kerk op 08-07-1958 te Helden met Anny Kempen, 29 jaar oud, geboren op 08-07-1929 (gezindte: RK).
Uit dit huwelijk:

   1.

Carla, geboren op 30-07-1959 te Helden (gezindte: RK).
Relatie met Jan Litjens.


X.163    Gerardus Hendricus Wilhelmus (Sjraar) Gommans, geboren op 05-09-1937 te Helden (gezindte: RK).
Zoon van Hendricus Hubertus Gommans (zie IX.92) en Johanna Maria Sijben.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06-03-1962 te Helden, gehuwd voor de kerk op 06-03-1962 te Helden met Jet Engels, 21 jaar oud, geboren op 07-09-1940 (gezindte: RK).
Uit dit huwelijk:

   1.

Truus, geboren op 22-07-1962 te Helden (gezindte: RK).

   2.

Kenk (Henk), geboren op 03-04-1964 te Helden (gezindte: RK).

   3.

René, geboren op 28-01-1969 te Helden (gezindte: RK).

   4.

Johan, geboren op 09-06-1974 te Helden (gezindte: RK).


X.168    Pière Gommans, geboren op 09-12-1943 te Helden (gezindte: RK).
Zoon van Hendricus Hubertus Gommans (zie IX.92) en Johanna Maria Sijben.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 21-06-1974 te Helden ? Gehuwd voor de kerk op 21-06-1974 met Netty van Weert, 26 jaar oud, geboren op 24-05-1948 (gezindte: RK).
Uit dit huwelijk:

   1.

Hans, geboren op 02-01-1978 (gezindte: RK).

   2.

Ellis, geboren op 07-02-1980 (gezindte: RK).


X.170    Jacobus (Jac) Gommans, geboren op 19-07-1946 te Helden (gezindte: RK).
Zoon van Hendricus Hubertus Gommans (zie IX.92) en Johanna Maria Sijben.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 04-12-1971 te Helden ? Gehuwd voor de kerk op 04-12-1971 met Lies Peeters, 22 jaar oud, geboren op 20-10-1949 (gezindte: RK).
Uit dit huwelijk:

   1.

Inge, geboren op 20-02-1975 te Helden (gezindte: RK).

   2.

Paul, geboren op 31-01-1977 te Helden (gezindte: RK).


X.172    Mat Gommans, geboren op 19-07-1946 te Helden (gezindte: RK).
Zoon van Hendricus Hubertus Gommans (zie IX.92) en Johanna Maria Sijben.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 26-04-1973 te Helden, gehuwd voor de kerk op 26-04-1973 te Helden met Ann Willems, 19 jaar oud, geboren op 12-11-1953 (gezindte: RK).
Uit dit huwelijk:

   1.

Henny, geboren op 16-08-1974 te Helden (gezindte: RK).

   2.

Carolien, geboren op 30-03-1977 te Helden (gezindte: RK).


VIII.39    Peter Johannes Gommans, geboren op 04-08-1869 te Helden (gezindte: RK).
Zoon van Joannes Gommans (zie VII.19) en Agnes Gielen.
Landbouwer.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 13-07-1909 te Helden met Anna Maria van de Munkhof, 33 jaar oud, geboren op 23-05-1876 te Maasbree (gezindte: RK).
Dochter van Gerard van de Munkhof en Wilhelmina Fleuren.

De getuigen bij het burgerlijk huwelijk zijn:
Hendrik Gommans,46 jaar, broer van de bruidegom, landbouwer;
Jacob Sijben, 40 jaar, zwager van de bruidegom, landbouwer;
Johannes Gommans, 41 jaar, kleermaker te Reuver;
Hendrik Joosten, 37 jaar, zwager van de bruid, smid te Baarlo.

Uit dit huwelijk:

   1.

Maria Wilhelmina Agnes, geboren op 18-01-1914 te Helden (gezindte: RK).

6. HOOFDTAK STOX HELDEN


VI.5    Henricus Gommans, gedoopt (RK) op 12-07-1791 te Helden, overleden op 13-02-1860 te Helden op 68-jarige leeftijd.
De doopgetuigen zijn: Henricus Daniëls en Joanna Engels.  

Zoon van Martinus Gommans (zie V.5) en Gertrude Daniëls.
Landbouwer.

Adres : Stox, Helden.


Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 28-07-1813 te Helden met Godefrida Janssen, 21 jaar oud, gedoopt (RK) op 19-01-1792 te Helden, overleden op 08-12-1873 te Helden op 81-jarige leeftijd.
Dochter van Jean Janssen en Petronella Peeters.

De getuigen bij het burgerlijk huwelijk zijn:
Willebrorde Gommans, 48 jaar, timmerman;
Guillaume Verschuren, 45 jaar, stiefvader, landbouwer;
Theodore Rutten, 48 jaar, wever;
Gerard Hermkes, 30 jaar, ijzer koopman.

Uit dit huwelijk:

   1.

Martinus (zie VII.21).

   2.

Joanna, geboren op 22-09-1817 te Helden (gezindte: RK).

   3.

Wilhelmus, geboren op 08-04-1823 te Helden (gezindte: RK), overleden op 30-11-1823 te Helden, 236 dagen oud.

   4.

Wilhelmina, geboren op 10-12-1824 te Helden (gezindte: RK), overleden op 14-04-1884 te Helden op 59-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 13-06-1854 te Helden met Johannes Verschaeren (gezindte: RK).

   5.

Theodorus, geboren op 15-02-1826 te Helden (gezindte: RK), overleden op 13-10-1901 te Helden op 75-jarige leeftijd.

   6.

Johannes, geboren op 02-02-1828 te Helden (gezindte: RK), overleden op 18-04-1895 te Helden op 67-jarige leeftijd.

Zie nalatenschap.

   7.

Gerardus (zie VII.30).

   8.

Ida, geboren op 30-11-1833 te Helden (gezindte: RK), overleden op 10-02-1894 te Helden op 60-jarige leeftijd.
Niet getrouwd.

   9.

Franciscus (Frans), geboren op 10-10-1836 te Helden (gezindte: RK), overleden op 31-01-1875 te Helden op 38-jarige leeftijd.

Zie nalatenschap.
Franciscus is niet getrouwd.

Nalatenschap Henricus GOMMANS:
De erfgenamen Marten, Johanna, Theodorus, Jan Verschaeren (echtgenoot van Wilhelmina), Jan, Gerard, Ida en Franciscus erven:

Activa:
Bouwland                 6.12.80 bunder,morgen,ellen
Hooiland                 0.96.90
Dennenbosch         3.20.60
Weiland                 0.92.40
Duin                      0.03.30
Huis en erf             0.02.90
Hakhout                0.90.10
Huis                     0.03.30
Huis                     0.13.00
Tuin                      0.07.90
Hout                     0.23.30
Schnapen ??         0.01.50
Totaal 12.68.00 bunder,morgen,ellen =ca. 18 ha.
RAL MVS Ressort Horst Gemeente Helden no. 104.

VII.29 Nalatenschap Johannes GOMMANS:

De ondergetekende Theodorus Gommans, landbouwer te Helden dorp, domicilie kiezende ten kantore van notaris Haffmans te Helden verklaart.
Dat zijn broeder Johannes Gommans in leven landbouwer te Helden, zijn laatste woonplaats aldaar op den 18 april 1895 overleden is.
Dat hij bij testament verleden voor den te Helden residerende Notaris Haffmans den 21-11-1894 benoemd heeft tot erfgenaam zijner geheele nalatenschap zijn broeder Theodoor Gommans, landbouwer te Helden dorp.
Dat indien hij abintestato overledenn ware tot zijne nalatenschap zouden gerechtigd geweest zijn.
1. De kinderen van wijlen zijn broeder Martinus Gommans te Helden,
2. zijn broeder Gerard Gommans te Kessel,
3. het kind van wijlen zijn zuster Wlihelmina Gommans, gehuwd met Jan Verschaeren,
4. zijn broeder Theodoor Gommans, genoemde declarant,
ieder tot een vierde deel.
Dat zijn nalatenschap bestaat uit:
Actief, gemeente Helden.
1. De helft van huis, stal, schuur en tuin groot 6 aren, 70 centiaren.
2. De helft van een huis met schuur en tuin, landbouwland, weiland, hooiland, hakhout, dennenhout en heide, groot 10 hectare, 41 aren, 75 centiaren.
3. De helft van enkele percelen dennenbosch groot 1 hectare, 86 aren, 10 centiaren.
4. De helft van een perceel hooiland groot 47 aren.

Te samen voor de helft geschat op                                                 f 2400,-.
De helft van de inboedel zoals omschreven geschat op                      f 100,-

Passief.
Begraafnis kosten en kerkelijke diensten t.e.m. het eerste jaargetijde na het overlijden 

                                                                                                    f 150,-
De helft van een kapitaal groot f 150,- verschuldigd aan Maria Gommans te Helden 

                                                                                                        f 75,--
De helft van een kapitaal groot f 1345,- verschuldigd aan de heer Haffmans oud notaris te Helden                                                                                             f 672.50
Rente van deze sommen tot den dag van overlijden ad 4½%                   f 11.30
Nota van den dokter wegens geneeskundige behandeling en geleverde medicamenten gedurende de laatste ziekte                                                                 f 40.--
Totaal passief                                                                                     f 948.80

Zuiver overschot f 2400.00 - 948.80 = 1551.20
Verder verklaart de aangever dat den overledenen geen goederen als bezwarende erfgenaam of in vruchtgebruik bezat en door het overlijden geene periodieke uitkeringen bij opvolging overgegaan of bevallen zijn.


Berekening behorende bij nalatenschap van Johannes Gommans overleden 18 april 1895.
Ingediend 23 sept. 1895 no 1453
Saldo 1551.20
volgens testament verkregen door een broeder voor ¼ gerechtigd.
Schuldig R.v.Succ. f 387.80 4%       15.51
                            1163.40 10%     116.34
                                -------                 ------
                            1551.20             131.85

                                        opcenten 50.10
                                                        -------
                                                     181.95

Op deze memorie is schuldig over recht van successie: Een honderd een en tachtig gulden vijf en negentig cent.

VII.34 Nalatenschap Franciscus GOMMANS:
De erfgenamen Marten, Johanna, Theodoor, Johannes Verschaeren (echtgenoot van van Wilhelmina), Johannes, Gerardus en Ida, broers en zussen, erven ierder:

Aktief:
Bezittingen in Helden aan Hooiland, bouwland, weideland, huis, tuin en erf. f 1200.00
In huis bevindende goederen                                                                     f 123.37
Kleding van de overledenen                                                                         f 25.00
Totaal                                                                                                     f 1348.37

Passief:
Diverse geldleningen                                                                                 f 399.50
Timmerman t.b.v. de doodskist                                                                     f 5.00
Geneeskundige hulp                                                                                     f 8.50
Totaal                                                                                                       f 413.00

Zuiver overschot: 1238.37 - 413.00 = f 935.37.
RAL MVS Ressort Horst Gemeente Helden no. 105.


VII.21    Martinus Gommans, geboren op 10-11-1814 te Helden (gezindte: RK), overleden op 25-08-1885 te Helden op 70-jarige leeftijd.
Nationale militie:
Lotnummer 31, hetwelk tot heden niet opgeroepenen zijnde, hem tot geene dienst heeft verplicht.
Signalement:
Lengte : Eenen el, 6 palmen, 9 duim, 5 streep
(1.695 meter).
Aangezigt : Ovaal
Voorhoofd : Breed
Oogen : Blaauw
Neus : Plat
Mond : Groot
Kin : Klein
Haren : Blond
Wenkbraauwen : Blond
Merkbare teekenen : Geen
RAL bijlage huwelijk Helden dd. 21-04-1846.


Zoon van Henricus Gommans (zie VI.5) en Godefrida Janssen.
Landbouwer.

Adres : Stox 262, Onder 190 te Helden.


Gehuwd (1) op 31-jarige leeftijd op 21-04-1846 te Helden met Petronella Peeters (gezindte: RK), overleden op 25-08-1851 te Helden.
Dochter van Gerard Peeters en Maria Joosten.


Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 15-11-1852 te Helden met Catharina Gielen, 29 jaar oud, geboren op 28-05-1823 te Helden (gezindte: RK), overleden na 1895 te Helden.
Dochter van Peter Gielen en Elisabeth Driessen.

De getuigen bij het burgerlijk huwelijk zijn:
Theodorus Gommans,32 jaar, broer van de bruidegom, landbouwer;
Theodorus Joosten, 48 jaar, oom van de bruidegom, landbouwer;
Gerard Staeks, 54 jaar, winkelier;
Gerard Engels, 51 jaar, winkelier.

Uit het eerste huwelijk:

   1.

Anna Maria, geboren op 12-02-1850 te Helden (gezindte: RK).

Uit het tweede huwelijk:

   2.

Petronella, geboren op 09-01-1854 te Helden (gezindte: RK).
Gehuwd ?? Echtgenoot is Willem Franssen (gezindte: RK).

   3.

Peter (zie VIII.44).

   4.

Hendrik, geboren op 20-10-1860 te Helden (gezindte: RK), overleden op 12-10-1901 te Weert op 40-jarige leeftijd.
Fransiskaan te Weert.

   5.

Mathijs, geboren op 03-07-1863 te Helden (gezindte: RK), overleden op 12-11-1883 te Helden op 20-jarige leeftijd.

   6.

Willem (zie VIII.48).

   7.

Anna Elisabeth, geboren op 22-03-1869 te Helden (gezindte: RK), overleden op 21-04-1902 te Helden op 33-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10-04-1893 te Helden met Johannes Hubertus Kessels (gezindte: RK).

Nalatenschap:
De erfgenamen Wilmke Franssen (landbouwer te Meyel, echtgenoot van Petronella), Peter, Hendrik, Catharina Gielen (echtgenote) en de minderjarige kinderen Willem en Elisabeth erven:

Aktiva:
Onroerende goederen in Helden
de helft in Art 054, Hectare 1.19.05 bouw- en hooiland.
5/2 de deel in Art 254, Hect. 0.64.25 bouw- en weiland, hakhout.
1/14 de deel in Art 610, 1333, 2660
Hect. 10.60.85 hooi-,bouw-,weiland, hakhout, tuin, dennenbos, afgekaptedennen bos, heide, huis, schuur en erf.
1/14 de deel in Art 2660 Hect. 0.47.00 hooi- en weiland.
5/34 ste deel in Art 1507 Hect. 0.13.00 bouwland.
1/28 ste deel in Art 1452 en 1453
Hect. 1.30.10 dennenbos.

Bovengenoemde goederen zijn geschat op f 1200.00
1/2 de deel van de inboedel                         f 450.00
Totaal                                                     f 1650.00

Passief:
Dood en begraaf kosten                                 f 50.00

Zuiver overschot                                         f 1600.00

RAL MVS Ressort Horst Gemeente Helden no 106.


VIII.44    Peter Gommans, geboren op 18-08-1857 te Helden (gezindte: RK), overleden op 05-02-1924 te Helden op 66-jarige leeftijd.
Zoon van Martinus Gommans (zie VII.21) en Catharina Gielen.
Landbouwer.

Adres : Eindt 601, Baarloseweg 44 te Helden.


Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 09-04-1888 te Helden met Hendrika Geris, 29 jaar oud, geboren op 20-12-1858 te Meijel (gezindte: RK), overleden op 20-12-1933 te Helden op 75-jarige leeftijd.
Dochter van Hendrik Geris en Maria Opstals.
Uit dit huwelijk:

   1.

Maria Martina, geboren op 07-04-1889 te Helden (gezindte: RK).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 04-04-1910 te Helden met Hendricus van Lier (gezindte: RK).

   2.

Anna Maria, geboren op 24-10-1891 te Helden (gezindte: RK).
Gaat op 06-03-1929 naar Neer.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 15-02-1924 te Helden met Hermans (gezindte: RK).

   3.

Hendricus, geboren op 02-07-1894 te Helden (gezindte: RK), overleden op 07-03-1986 te Venlo ? op 91-jarige leeftijd.
Hendrikus is vrijgezel gebleven.
Landbouwer.

   4.

Mathijs (zie IX.105).

   5.

Catharina (To), geboren op 26-02-1900 (gezindte: RK), overleden op 24-06-1993 te Sevenum op 93-jarige leeftijd.
Gaat op 11-07-1933 naar Sevenum.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 11-07-1933 te Sevenum ? Echtgenoot is Jacob Nellen (gezindte: RK), overleden voor 1993 te Sevenum.

   6.

Gerardus Martinus, geboren op 23-02-1904 te Helden (gezindte: RK), overleden op 27-06-1931 te Helden op 27-jarige leeftijd.
Vrijgezel.

Peter GOMMANS en Hendrika GERIS

IX.105    Mathijs Gommans, geboren op 03-08-1897 te Helden (gezindte: RK), overleden op 05-04-1988 te Helden op 90-jarige leeftijd.
Zoon van Peter Gommans (zie VIII.44) en Hendrika Geris.
Landbouwer.
Gehuwd op 51-jarige leeftijd op 31-05-1949 te Helden met Wilhelmina Peeters, 42 jaar oud, geboren op 12-06-1906 te Helden (gezindte: RK), overleden op 07-04-1983 te Helden op 76-jarige leeftijd.
Dochter van Theodorus Peeters en Anna Margaretha Geraets.
Huisvrouw.
Uit dit huwelijk:

   1.

Pière (zie X.174).


X.174    Pière Gommans, geboren op 29-11-1950 te Helden (gezindte: RK).
Zoon van Mathijs Gommans (zie IX.105) en Wilhelmina Peeters, huisvrouw.
Landbouwer.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 12-06-1974 te Helden met Nellie Klerken, 24 jaar oud, geboren op 18-09-1949 te Boekend (gezindte: RK).
Dochter van Pière Klerken en An Peeters.
Huisvrouw.
Uit dit huwelijk:

   1.

Nicolle Mathea Wilhelmina, geboren op 25-05-1975 te Helden (gezindte: RK).

   2.

Suzanne Johanna Wilhelmina (Sazanne), geboren op 04-06-1977 te Helden (gezindte: RK).

   3.

Inge Johanna, geboren op 06-09-1978 te Helden (gezindte: RK).

   4.

Ellis Johanna Petronella, geboren op 09-04-1986 te Helden (gezindte: RK).


VIII.48    Willem Gommans, geboren op 12-06-1866 te Helden (gezindte: RK), overleden op 07-09-1911 te Helden op 45-jarige leeftijd.
Inwonend waren:
Theodorus Gommans, geboren 15-02-1826, oom van Willem;
Anna Maria Gommans, nicht van Theodorus geb 13-09-1805;
Gertrudis Truyen, nicht van Theodorus geb 11-10-1814 te Neeritter.

Nationale militie:
Lotnummer 14, en dat hij vervolgens door de militaireraad uithoofde van volbragte broederdienst van de dienst is vrijgesteld.
RAL bijlage huwelijk Helden dd. 22-04-1895.


Zoon van Martinus Gommans (zie VII.21) en Catharina Gielen.
Landbouwer.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 22-04-1895 te Helden met Maria Gommans, 29 jaar oud (zie VIII.53). 

De getuigen bij het burgerlijk huwelijk zijn:

Gerard Janssen, 65 jaar, winkelier;
Jacob Segers, 52 jaar, bakker;
Jan Welten, 42 jaar, smid;
Gerard Pubben, 41 jaar, koster.

Uit dit huwelijk:

   1.

Johanna Martina, geboren op 25-01-1897 te Helden (gezindte: RK).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 02-02-1920 te Helden met Pieter Jan Bussenmakers (gezindte: RK).

   2.

Ida Catharina, geboren op 19-04-1898 te Helden (gezindte: RK).

   3.

Theodorus, geboren op 28-07-1900 te Helden (gezindte: RK), overleden op 08-04-1901 te Helden, 254 dagen oud.

   4.

Hendrika Elisabeth, geboren op 19-11-1902 te Helden (gezindte: RK).


VII.30    Gerardus Gommans, geboren op 02-02-1831 te Helden (gezindte: RK), overleden op 09-04-1913 te Kessel op 82-jarige leeftijd.
Gaat op 29-04-1893 met zijn gezin naar Kessel.

Nationale militie:
Lotnummer 32, dat hij op den 4 mei 1850 is ingelijfd, en uithoofde van werkelijk volbragte dienst bij personele optreding, op den 15 mei 1855 behoorlijk uit de dienst is ontslagen.
RAL bijlage huwelijk Helden dd. 29-04-1862.


Zoon van Henricus Gommans (zie VI.5) en Godefrida Janssen.
Landbouwer.

Adres : Aan Eindt.


Gehuwd (1) op 31-jarige leeftijd op 29-04-1862 te Helden, gehuwd voor de kerk op 28-04-1862 te Helden met Johanna Scheers, 28 jaar oud, geboren op 21-12-1833 te Helden (gezindte: RK), overleden op 22-06-1873 te Helden op 39-jarige leeftijd.
De memorie van successie is helaas niet leesbaar.
Dochter van Willem Scheers en Maria van Lier.


Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 20-12-1875 te Helden, gehuwd voor de kerk op 10-12-1875 te Helden met Maria Janssen, 31 jaar oud, geboren op 02-02-1844 te Helden (gezindte: RK), overleden op 03-04-1923 te Tegelen op 79-jarige leeftijd.
Dochter van Johannes Janssen en Gertruda van der Ecker.
Uit het eerste huwelijk:

   1.

Hendrika, geboren op 11-04-1863 te Helden (gezindte: RK), overleden op 13-04-1885 te Sevenum op 22-jarige leeftijd.
Gehuwd ?? te Sevenum ? Echtgenoot is Jan Vullings, geboren te Sevenum ? (gezindte: RK).

   2.

Maria (zie VIII.53).

   3.

Godefrida, geboren op 15-11-1867 te Helden (gezindte: RK).
Godefrida gaat op 29-04-1893 naar Tegelen en komt vervolgens op 05-04-1898 weer terug naar Kessel.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 20-05-1898 te Kessel met Joseph Rutten (gezindte: RK).

   4.

Willem, geboren op 01-11-1870 te Helden (gezindte: RK), overleden op 28-04-1893 te Kessel op 22-jarige leeftijd.
Nalatenschap:
Zijn zusters Hendrika (echtg. Jan Vullings te Sevenum), Maria en Godefrida (beide dienstmeid te Helden) zijn de enige erfgenamen van Willem en ontvangen ieder.
Het vierde gedeelte van de helft van de volgende in de Gemeente Helden gelegen onroerende goederen
Huis, schuur, bouwland, weiland, dennenbos en heide de geschatte waarde voor het geheel bedraagd f 770.00
Aan klederen f 20.00
--------
f 790.00
De helft f 395.00
Waarvan het vierde deel bedraagd f 98.75
De nalatenschap is belast met de volgende schulden:
Begrafeniskosten f 19.30
Zodat een zuiver saldo overblijft van f 79.45
RAL M.V.S. Ressort Venlo Gemeente Kessel nr.138.
Ongehuwd.
Landbouwers knecht bij zijn vader.

   5.

Johannes, geboren op 21-06-1873 te Helden (gezindte: RK), overleden op 03-07-1873 te Helden, 12 dagen oud.

Uit het tweede huwelijk:

   6.

Joanna, geboren op 07-11-1876 te Helden (gezindte: RK), overleden op 08-02-1877 te Helden, 93 dagen oud.

   7.

Johannes (zie VIII.59).

   8.

Gertrudis, geboren op 16-05-1880 te Helden (gezindte: RK), overleden op 07-04-1958 te Kessel op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 08-05-1916 te Kessel met Karel Rutten (gezindte: RK).

   9.

Francisca, geboren op 29-04-1883 te Helden (gezindte: RK).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20-04-1907 te Kessel met Hubertus van Eyk (gezindte: RK).

   10.

Martinus, geboren op 20-01-1887 te Helden (gezindte: RK), overleden op 28-09-1970 te Helden op 83-jarige leeftijd.
Martinus was van 01-05-1904 tot 17-06-1905 als knecht werkzaam bij Willem Gommans.
Kleidelver, tuinier.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 12-07-1924 te Tegelen met Johanna Helena Hubertina van Eijk, 37 jaar oud, geboren op 17-09-1886 te Tegelen, overleden op 14-03-1958 te Tegelen op 71-jarige leeftijd.


VIII.59    Johannes Gommans, geboren op 14-02-1878 te Helden (gezindte: RK), overleden op 01-03-1951 te Tegelen op 73-jarige leeftijd.
Gaat op 10-07-1898 naar Tegelen.
Zoon van Gerardus Gommans (zie VII.30) en Maria Janssen.
Vrachtrijder.

Adres : Kaldenkerkerweg 9 te Tegelen.


Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 29-01-1906 te Tegelen met Ida Maria Frenken, 19 jaar oud, geboren op 13-11-1886 te Tegelen (gezindte: RK), overleden ..-..1961 te Tegelen.
Dochter van Peter Frenken en Anna Maria Denessen.

De getuigen bij het burgerlijk huwelijk zijn:
Gerardus Denessen, 49 jaar, oom van de bruid, fabrikant;
Joachim Beurskens, 70 jaar, oom van de bruid, tabaks fabrikant;
Joseph Rutten, 34 jaar, zwager van de bruidegom, voerman;
Hendrik Hoffmans, 67 jaar, winkelier.

Uit dit huwelijk:

   1.

Johannes (zie IX.115).

   2.

Peter Gerardus Joseph, geboren op 21-04-1907 te Tegelen (gezindte: RK), overleden ..-..-1980 te Tegelen ?
Zandvormer in een ijzergieterij.

   3.

Maria Petronella, geboren op 13-11-1908 te Tegelen (gezindte: RK), overleden op 31-03-1989 op 80-jarige leeftijd.
Zusters van de Retraite en de Retrainten.
Kloosterlinge.

   4.

Peter Martinus, geboren op 20-03-1910 te Tegelen (gezindte: RK), overleden op 24-07-1911 te Tegelen op 1-jarige leeftijd.

   5.

Josephina Maria, geboren op 07-08-1911 te Tegelen (gezindte: RK), overleden ..-..-1979.
Relatie met nagaan.

   6.

Ida Godefrida, geboren op 23-03-1913 te Tegelen (gezindte: RK).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 19-11-1945 te Tegelen met J.H. Timmermans (gezindte: RK).

   7.

Petronella Gertrudis, geboren op 23-06-1916 te Tegelen (gezindte: RK), overleden ..-..-1969.
Kloosterlinge.

   8.

Ida Francisca, geboren op 10-05-1918 te Tegelen (gezindte: RK), overleden op 22-12-1975 op 57-jarige leeftijd.
Zusters van het arme kindje Jezus.
Kloosterlinge.

   9.

Petronella Hendrika, geboren op 24-05-1920 te Tegelen (gezindte: RK).
Kloosterlinge.

   10.

Peter Hendrik, geboren op 19-02-1922 te Tegelen (gezindte: RK), overleden op 08-03-1922 te Tegelen, 17 dagen oud.

   11.

Peter Martinus (zie IX.128).

   12.

Johanna Maria, geboren op 01-07-1925 te Tegelen (gezindte: RK).

TEGELEN 3

IX.115    Johannes Gommans, geboren op 14-12-1905 te Tegelen (gezindte: RK), overleden op 15-08-1987 te Venlo op 81-jarige leeftijd.
Zoon van Johannes Gommans (zie VIII.59) en Ida Maria Frenken.
Landbouwer.


Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 20-06-1933 te Tegelen met Catharina Helena Dings, 25 jaar oud, geboren op 18-07-1907 te Tegelen (gezindte: RK).
Dochter van Theodorus Dings en Margaretha Willems.
Uit dit huwelijk:

   1.

Johannes (zie X.176).

   2.

Ida Theodora Margaretha, geboren op 21-10-1935 te Tegelen (gezindte: RK).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18-10-1960 te Tegelen met M.J.C.G. Janssen.

   3.

Theodorus Gerardus (zie X.180).

   4.

Margaretha Josephina Maria, geboren op 04-05-1938 te Tegelen (gezindte: RK).
Gaat op 15-10-1963 naar Heythuysen.
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 12-09-1968 te Tegelen met Hubertus Denessen.
Relatie (2) met nagaan.

   5.

Wilhelmus Godefried, geboren op 19-06-1939 te Tegelen (gezindte: RK), overleden op 19-07-1955 te Tegelen op 16-jarige leeftijd.

   6.

Peter Johannes, geboren op 29-07-1940 te Tegelen (gezindte: RK), overleden op 14-02-1955 te Tegelen op 14-jarige leeftijd.

   7.

Hendrikus Johannes Joseoh, geboren op 22-09-1942 te Tegelen (gezindte: RK), overleden op 16-01-1969 te Tegelen op 26-jarige leeftijd.

   8.

Gerardus Nicolaas Joseph, geboren op 18-11-1944 te Tegelen (gezindte: RK).
timmerman.
Tegelen.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 22-11-1974 te Linne met Mathilda Agnes Gerarda Bors, 31 jaar oud, geboren op 13-02-1943 te Linne (gezindte: RK).
Dochter van Petrus A.M. Bors en Johanna P.M. Staaks.
De getuigen bij het kerkelijk huwelijk zijn:
Margaretha Gommans en Hubertus DenesseZaandam.

   9.

Maria Jacoba Theresia, geboren op 09-09-1946 te Tegelen (gezindte: RK).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 30-10-1967 te Tegelen met J.M. Zeelen.

   10.

Catharina Maria Goretti, geboren op 03-07-1951 te Tegelen.
gaat op 30-01-1978 naar Venray.
Gehuwd te Smakt met Jef Smits (gezindte: RK).


X.176    Johannes Gommans, geboren op 13-06-1934 te Tegelen (gezindte: RK).
leraar.
Zoon van Johannes Gommans (zie IX.115) en Catharina Helena Dings.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 16-11-1962 te Roermond, gehuwd voor de kerk op 12-10-1963 te Linne met Anna Catharina Cornelia Linssen, 27 jaar oud, geboren op 13-04-1935 te Schoolstraat 22 Tegelen 077-Li.
Dochter van Johannes Linssen en Hubertina Rutten.
Linne.
Uit dit huwelijk:

   1.

Hubertina Johanna Maria Karel, geboren op 06-11-1964 te Zaandam (gezindte: RK).

   2.

Johannes, geboren op 05-05-1966 te Wormerveer (gezindte: RK).


X.180    Theodorus Gerardus Gommans, geboren op 17-12-1936 te Tegelen (gezindte: RK).
Zoon van Johannes Gommans (zie IX.115) en Catharina Helena Dings.
Coupeur, monteur montage.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 02-07-1964 te Kessel, gehuwd voor de kerk op 16-07-1964 met Maria van de Adel, 21 jaar oud, geboren op 26-04-1943 te Melick Herkenbosch (gezindte: RK).
Dochter van Jacobus van de Adel en Petronella Janssen.
De getuigen bij het kerkelijk huwelijk zijn:
J.Gommans en J. Beurskens.
Uit dit huwelijk:

   1.

Reinier Peter Johan, geboren op 25-08-1966 te Kessel (gezindte: RK).

   2.

Ivonne Catharina, geboren op 15-08-1971 te Kessel (gezindte: RK).


IX.128    Peter Martinus Gommans, geboren op 05-08-1923 te Tegelen (gezindte: RK).
Zoon van Johannes Gommans (zie VIII.59) en Ida Maria Frenken.
Gehuwd ..-..-1954 te Maasbree ? Echtgenote is T Theeuwen, geboren op 20-03-1926 te Maasbree (gezindte: RK).
Dochter van Peter Theewen en Susanne Bex.
Uit dit huwelijk:

   1.

John (zie X.194).

   2.

Irene, geboren op 31-05-1958 te ?? Canada (gezindte: RK).


X.194    John Gommans, geboren op 16-07-1955 te ?? Canada (gezindte: RK).
Zoon van Peter Martinus Gommans (zie IX.128) en T Theeuwen.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 22-05-1977 met Marie Gurskie (gezindte: RK).
Uit dit huwelijk:

   1.

Nicolas Martin, geboren op 13-07-1983 (gezindte: RK).

   2.

Monique Danielle, geboren op 13-07-1985 (gezindte: RK).

   3.

??

   4.

??

DEEL II


II.3    Petrus Goemans, geboren ca. 1610 te Helden (gezindte: RK), overleden op 27-03-1655 te Helden.
Zoon van Mart Goemans (zie I.1) en N.N. N.N.
Gehuwd ca. 1630 te Helden met Gertrudis N.N. Geboren ca. 1600 te Helden.
Uit dit huwelijk:

   1.

Godefridus, gedoopt (RK) op 06-04-1631 te Helden, overleden op 04-11-1702 te Helden op 71-jarige leeftijd.
De doopgetuigen zijn: Theodorus Zeelen en Gertrudis Kreemers.

   2.

Guhelmus (Wilhelmus) Gommans (zie III.12).

   3.

Henricus (zie III.15).

   4.

Martinus (zie III.17).

   5.

Petronella (gezindte: RK), overleden op 13-07-1701 te Helden.
Gehuwd voor de kerk op 29-02-1680 te Helden met Gerardus Jeuken (gezindte: RK).


III.12    Guhelmus (Wilhelmus) Gommans, gedoopt (RK) op 11-12-1632 te Helden, overleden op 07-09-1676 te Helden op 43-jarige leeftijd.
De doopgetuigen zijn: Theodorus Goemans en Theodora Molitoris.


Zoon van Petrus Goemans (zie II.3) en Gertrudis N.N.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 05-02-1659 te Helden, gehuwd voor de kerk op 05-02-1659 te Helden met Joanna Reines (gezindte: RK), overleden op 20-03-1663 te Helden.
Johanna streft 12 dagen na de geboorte van haar dochter Helena.
De getuigen bij het Kerkelijk huwelijk zijn:
Joanna Bisschops en Henricus Gommans.


Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 12-02-1668 te Helden, gehuwd voor de kerk op 12-02-1668 te Helden met Petronella aen gen Eyndt (gezindte: RK).
Dochter van Johannes aen gen Eyndt.
De getuigen bij het Kerkelijk huwelijk zijn:
Martinus Gommans, broer van de bruidegom en Margaretha aen gen Eyndt, zus van de bruid.

Uit het eerste huwelijk:

   1.

Petrus (zie IV.8).

   2.

Helena, gedoopt (RK) op 08-03-1663 te Helden.
De doopgetuigen zijn: Johannes Gommans en Elisabeth echtgen. van Godefridus Claessen.

Uit het tweede huwelijk:

   3.

Joanna, gedoopt (RK) op 23-02-1669 te Helden, overleden op 06-11-1675 te Helden op 6-jarige leeftijd.
De doopgetuigen zijn: Johannes Bisschops en Cornelia aen gen Eyndt.

   4.

Johannes, gedoopt (RK) op 10-12-1670 te Helden, overleden op 02-10-1676 te Helden op 5-jarige leeftijd.
De doopgetuigen zijn: Godefridus Claessen en Leonarda Janssen.

   5.

Martinus, gedoopt (RK) op 20-03-1674 te Helden.
De doopgetuigen zijn: Johannes Hoester (Sevenum) en Aleidis Knippenbergh.

   6.

Margaretha, gedoopt (RK) op 12-02-1676 te Helden.
De doopgetuigen zijn: Math.Gommans en Theodora Gommans.


IV.8    Petrus Gommans, gedoopt (RK) op 24-10-1660 te Helden, overleden op 14-09-1714 te Helden op 53-jarige leeftijd.
De doopgetuigen zijn:Theodorus Zeelen en Elisabeth Chlinkenbeek.
Zoon van Guhelmus (Wilhelmus) Gommans (zie III.12) en Joanna Reines.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 16-08-1682 te Helden, gehuwd voor de kerk op 16-08-1682 te Helden met Mechtildes Knippenbergh, 23 jaar oud, gedoopt (RK) op 23-05-1659 te Helden, overleden op 02-04-1727 te Helden op 67-jarige leeftijd.
Dochter van Thomas van Knippenbergh en Cornelia Janssen (Haesen).
Uit dit huwelijk:

   1.

Cornelia, gedoopt op 25-05-1683 te Helden, overleden op 04-01-1725 te Helden op 41-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 17-jarige leeftijd op 29-01-1701 te Helden met Wilhelmus Engels, 21 jaar oud, gedoopt op 28-07-1679 te Helden, overleden op 08-03-1718 te Helden op 38-jarige leeftijd.
Zoon van Wilhelmus Engels en Henrica Roosen.

   2.

Wilhelmus, gedoopt op 22-04-1685 te Helden, overleden op 04-10-1732 te Helden op 47-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 13-01-1714 te Helden met Anna van Dyck.. 
De getuigen bij het kerkelijkhuwelijk zijn: Thomas Gommans en Aldegundus van Dyck.

   3.

Thomas, gedoopt (RK) op 04-03-1687 te Helden.
De doopgetuigen zijn: Johannes Verbong en Elisabeth Reinen.

De naam Thomas komt in overlijdensaktes, huwelijksaktes en in de gegevens van de schepenbank van Helden niet voor!

In Blerick huwd 16-09-1710 Thomas GOMMANS met Joanna REYNEN mogelijk is dit boven genoemde Thomas. Via getuigen bij het huwelijk en via de doopgetuigen van hun kinderen en klein kinderen is dit echter niet te bewijzen.

Opmerkelijk is dat de kinderen uit dit huwelijk GOMMERS genoemd worden!

   4.

Joanna, gedoopt (RK) op 27-10-1689 te Helden.
De doopgetuigen zijn: Henricus Gommans en Petronella Knippenbergh.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 13-08-1716 te Helden met Rutger Huben (gezindte: RK).

   5.

Petronella, gedoopt (RK) op 21-11-1692 te Helden, overleden op 07-01-1725 te Helden op 32-jarige leeftijd.
De doopgetuigen zijn: Wilhelmus Knippenbergh en Elisabeth aen gen Eyndt.
Gehuwd op 8-jarige leeftijd op 29-01-1701 te Helden, gehuwd voor de kerk op 29-01-1701 te Helden met Wilhelmus Engels (gezindte: RK).

   6.

Martinus, gedoopt (RK) op 20-06-1699 te Helden, overleden op 09-02-1706 te Helden op 6-jarige leeftijd.
De doopgetuigen zijn: Leonardus Gommans en Johanna Zetsen.

   7.

Gertrudis, gedoopt (RK) op 17-07-1702 te Helden.
De doopgetuigen zijn: Johannes van Knippenbergh en Joanna Gommans.

Een ruzie te Helden.

Peter Gommans legt op 13-07-1711 voor het gerecht van Helden een getuigen verklaring af, over een ruzie met handgemeen van 22-06-1711 tussen Maes Heynen, Symon en This Roosen en con-sorten en Willem Nijssen.

Peter Gommans is die avond echter niet uit zijn woning geweest. Hij weet alleen te vertellen dat op de bewuste avond zijn zwager Andries, de pastoor van Erkelenz, naar binnen is gekomen en ver-telde dat er op straat een grote ruzie aan de gang was, die in een vechtpartij was ontaard waarbij meerdere jongens betrokken waren, die hij echter wegens de duisternis niet herkennen kon.

Financiële zorgen.

In 1718 was Peter reeds overleden, want dan wordt Mechtildes van Knippenberg genoemd onder de crediteuren van Derick Engels zaliger. Een restand van 14 gulden en 13 stuivers staat genoteerd in het schatboek van Helden voor het jaar 1722 op naam van de weduwe van Peter Gommans.

Op 17-04-1723 verklaart Mechtildes Knippenbergh weduwe van Peter Gommans dat zij 100 gulden schuldig is aan Jan en Herman Hermsen, die zij geleend had van wijlen Jan Beiten, die deze op zijn beurt overgedragen had aan wijlen Peter Cuypers en die nu ten deel gevallen zijn aan de kinderen van diens zuster Mary Cuypers zaliger.

Deze schuldbrief dateert van 01-01-1708, waaraan een rente van 4% 's jaars verbonden is.

Zij verbindt zich, tesamen met haar zoon Willem, om deze schuld te delgen en verklaart dat zij al haar roerende en onroerende goederen hiervoor als hypotheek zal stellen.

Mechtildes kan echter niet betalen en vraagt op 11-05-1725, zich beroepende op een volmacht van 26-11-1723, die zij van haar kinderen en vrienden ontving, om haar erfgoederen als onderpand te mogen stellen aan haar crediteuren, hetgeen door het gerecht van Helden wordt toegestaan.

Dit verzoek wordt gesteund door Peter Gommans en Jochum Hendrickx, als gevolmachtigde, alsmede door Willem Gommans en Jan Knippenbergh als bloedverwanten van Mechtildes.

Wanneer Willem Gommans geboren is, is niet achterhaald!

Uit een gerechtelijke bekendmaking van 05-02-1735 blijkt dat Mechtildes de verplichtingen niet kon nakomen en door een vonnis van 31-01-1735, zullen op 10-03-1735 de bezittingen openbaar verkocht worden.

HOOFDTAK HELDEN DORP

III.15    Henricus Goemans, gedoopt (RK) op 11-12-1634 te Helden, overleden op 21-03-1695 te Helden op 60-jarige leeftijd.
De doopgetuigen zijn: Henricus Molitoris en Catharina Goemans.

Landbouwer.

Adres: Dorp te Helden.


Zoon van Petrus Goemans (zie II.3) en Gertrudis N.N.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 25-09-1659 te Helden met Leonarda Janssen (gezindte: RK), overleden op 01-09-1704 te Helden.
Dochter van Henricus Janssen.
De getuigen bij het Kerkelijk huwelijk zijn:
Martino Goemans en Jodina Goemans.
Uit dit huwelijk:

   1.

Catharina, gedoopt (RK) op 14-08-1660 te Helden.
De doopgetuigen zijn: Mg. DAn. Ingelkens en Cornelia Haesen.

   2.

Cunera Gommans (zie IV.16).

   3.

Gertrudis, gedoopt (RK) op 06-07-1664 te Helden, overleden op 17-06-1736 te Helden op 71-jarige leeftijd.
De doopgetuigen zijn: Leon. Coumans en Isabella Roosen.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 29-01-1687 te Helden, gehuwd voor de kerk op 29-01-1687 te Helden met Thomas Heesen (gezindte: RK).

   4.

Henrica, gedoopt (RK) op 20-09-1669 te Helden.
De doopgetuigen zijn: Martinus Coumans en Maria Janssen.

   5.

Petrus Gommans (zie IV.20).

   6.

Jacoba, gedoopt (RK) op 25-11-1674 te Helden, overleden 1676 te Helden.
De doopgetuigen zijn: Thomas Knippenbergh en Aleidis Roosen.

   7.

Jacoba, gedoopt (RK) op 15-11-1677 te Helden.
De doopgetuigen zijn: Petrus Stammen en Anthonia Janssen.

   8.

Henricus Gommans (zie IV.24).

Kerkelijk huwelijk Henricus GOEMANS en Leonarda JANSSEN.


IV.20    Petrus Gommans, gedoopt (RK) op 06-12-1671 te Helden, overleden op 27-04-1729 te Helden op 57-jarige leeftijd.
De doopgetuigen zijn: Petrus Neessen en Gertrudis Smollers.

Landbouwer.

Adres: Dorp te Helden.


Zoon van Henricus Goemans (zie III.15) en Leonarda Janssen.
Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 19-06-1704 te Helden met Helena Bisschops, 30 jaar oud, gedoopt (RK) op 11-01-1674 te Helden, overleden op 29-05-1724 te Helden op 50-jarige leeftijd.
Dochter van Henricus Bisschops en Henrica Neesen.
Bloedverwantschap in de 4e graad.

Martinus Gommans     1                 N.N.

Petrus Gommans         2                 ?

Henricus Gommans     3     Henricus Bisschops * Henrica Neesen

Petrus Gommans         4     Helena Bisschops.

Uit dit huwelijk:

   1.

Henricus, gedoopt (RK) op 28-07-1705 te Helden, overleden op 26-05-1710 te Helden op 4-jarige leeftijd.
De doopgetuigen zijn: Petrus Bisschops en Cunera Gommans.

   2.

Leonora, gedoopt (RK) op 08-08-1706 te Helden, overleden op 17-04-1737 te Helden op 30-jarige leeftijd.
De doopgetuigen zijn: Wilh. Roosen en Gertrudis Gommans.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 01-10-1730 te Helden, gehuwd voor de kerk op 01-10-1730 te Helden met Petrus Steeghs (gezindte: RK).

   3.

Henrica, gedoopt (RK) op 03-11-1707 te Helden, overleden op 16-02-1762 te Helden op 54-jarige leeftijd.
De doopgetuigen zijn: Petrus Bisschops en Jacomina Gommans.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 18-01-1730 te Helden, gehuwd voor de kerk op 18-01-1730 te Helden met Arnoldus (Arno) Janssen (gezindte: RK).

   4.

Gertrudis, gedoopt (RK) op 28-10-1709 te Helden.
Gehuwd voor de kerk op 4-jarige leeftijd op 05-09-1714 te Helden met Wilhelmus Impelmans.

   5.

Henricus, gedoopt (RK) op 06-08-1711 te Helden, overleden 1712 te Helden.
De doopgetuigen zijn: Martinus Gommans en Wilhelmina Slo(e)ts.

   6.

Henricus, gedoopt (RK) op 03-11-1712 te Helden.
De doopgetuigen zijn: Michael Bisschops en Elisabeth aen gen Eyndt.

   7.

Gerardus (zie V.27).

   8.

Maria, gedoopt (RK) op 19-05-1716 te Helden, overleden op 03-03-1786 te Helden op 69-jarige leeftijd.
De doopgetuigen zijn: Gysbert Bisschops en Catharina Heynen.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 29-04-1752 te Helden, gehuwd voor de kerk op 29-04-1752 te Helden met Michael Janssen (gezindte: RK).

Aanvraag huwelijksdispensatie


V.27    Gerardus Gommans, gedoopt (RK) op 20-06-1714 te Helden, overleden op 05-12-1775 te Helden op 61-jarige leeftijd.
De doopgetuigen zijn: Andreas Bisschops en Maria Neessen.
Zoon van Petrus Gommans (zie IV.20) en Helena Bisschops.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08-02-1739 te Helden, gehuwd voor de kerk op 08-02-1739 te Helden met Wilhelmina Willemse (gezindte: RK).
De getuigen bij het Kerkelijk huwelijk zijn: Michael Bisschops en Petronella Nienhuyse.
Uit dit huwelijk:

   1.

Petrus, gedoopt (RK) op 06-11-1739 te Helden.
De doopgetuigen zijn: Maess wulms en Jacomina Gommans.

   2.

Helena, gedoopt (RK) op 17-12-1741 te Helden, overleden op 24-08-1802 te Helden op 60-jarige leeftijd.
De doopgetuigen zijn: Henricus Gommans en Antonia Janssen. sixieme fritidor ans 10.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 10-05-1781 te Helden, gehuwd voor de kerk op 10-05-1781 te Helden met Johannes Zeelen (gezindte: RK).

   3.

Maria, gedoopt (RK) op 03-02-1744 te Helden.
De doopgetuigen zijn: Johannes Wilms en Henrica Gommans.

   4.

Martinus (zie VI.14).

   5.

Gertrudis, gedoopt (RK) op 27-07-1748 te Helden.
De doopgetuigen zijn: Arn.Janssen en Ida Nabben.

   6.

Thomas, gedoopt (RK) op 24-08-1750 te Helden, overleden 1756 te Helden.
De doopgetuigen zijn:Petrus Steeghs en Tyske Klaas.

   7.

Leonora, gedoopt (RK) op 30-08-1751 te Helden, overleden op 15-02-1813 te Helden op 61-jarige leeftijd.
De doopgetuigen zijn: Petrus Steeghs en Johanna Wilms. dixseptieme pluvoise ans 13.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03-10-1776 te Helden, gehuwd voor de kerk op 03-10-1776 te Helden met Mathias Verstegen (gezindte: RK).

   8.

Thomas, gedoopt (RK) op 08-05-1756 te Helden.
De doopgetuigen zijn: Theodorus Gommans en Beatrix Driessen.

In Blerick komt een Thomas GOMMANS gehuwd ca 1792 met Anna WILLEMSEN voor, de kinderen uit dit huwelijk worden als GOMMARS en GOMMERS gedoopt.

Via de doopgetuigen van hun kinderen en kleinkinderen is echter niet te bewijzen of dit gezin bij deze stamboom behoort.

Akte kerkelijk huwelijk.

VI.14    Martinus Gommans, gedoopt (RK) op 17-10-1745 te Helden.
De doopgetuigen zijn: Martinus Wilms en Maria Gommans.
Zoon van Gerardus Gommans (zie V.27) en Wilhelmina Willemse.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 01-01-1770 te Helden, gehuwd voor de kerk op 01-01-1770 te Helden met Joanna Beckers, geboren 1744 te Helden (gezindte: RK).
De getuigen bij het Kerkelijk huwelijk zijn: Joannus Gommans en Joanne Beckers.
Uit dit huwelijk:

   1.

Maria, gedoopt (RK) op 27-11-1770 te Helden.
De doopgetuigen zijn: Johannes Keeren en Petronella Schreurs.

   2.

Angelus, gedoopt (RK) op 27-06-1772 te Helden.
De doopgetuigen zijn: Martinus Gommans en Catharina Gelen.

   3.

Helena, gedoopt (RK) op 26-01-1774 te Helden.
De doopgetuigen zijn: Gerardus Verlinden en Joanna Gommans.

   4.

Petrus, gedoopt (RK) op 31-05-1776 te Helden.
De doopgetuigen zijn: Johannes Gommans en Anna Beckers.

   5.

Gertrudis, gedoopt (RK) op 06-05-1778 te Helden.
De doopgetuigen zijn: Gerardus Gommans en Joanna Beckers.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 31-12-1808 te Helden, gehuwd voor de kerk op 31-12-1808 te Helden met Jacobus Gielen.

   6.

Catharina, gedoopt (RK) op 29-09-1780 te Helden.
De doopgetuigen zijn: Johannes Keiren en Elisabeth Goemans.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 26-04-1813 te Helden, gehuwd voor de kerk op 26-04-1813 te Helden met Peter Gielen.

   7.

Martinus (zie VII.43).

   8.

Joannes, gedoopt (RK) op 14-08-1788 te Helden.
De doopgetuigen zijn: Hendrikus van de Beuken en Petronella Beckers.

3. HOOFDTAK GRASHOEK / LIESSEL

VII.43    Martinus Gommans, gedoopt (RK) op 05-07-1784 te Helden, overleden op 24-04-1862 te Helden op 77-jarige leeftijd.
De doopgetuigen zijn: Johannes Beckers en Petronella Schreurs.
Zoon van Martinus Gommans (zie VI.14) en Joanna Beckers.
Landbouwer.

Adres: Bieringen.


Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 02-05-1810 te Helden, gehuwd voor de kerk op 02-05-1810 te Helden met Gertrudis Hendrickx, 30 jaar oud, gedoopt (RK) op 06-02-1780 te Helden, overleden op 24-03-1853 te Helden op 73-jarige leeftijd.
Dochter van Jan Hendrickx en Christina Verblet.
Uit dit huwelijk:

   1.

Catharina, geboren op 31-03-1811 te Helden, gedoopt (RK) op 31-03-1811 te Helden.
De doopgetuigen zijn: Martinus Gommans en Henrina Verhaegh.

   2.

Martinus (zie VIII.68).

   3.

Joannes (zie VIII.70).

   4.

Petrus, geboren op 16-01-1817 te Helden, gedoopt (RK) op 16-01-1817 te Helden.
De doopgetuigen zijn: Jacobus Gielen en Joanna Hendrickx.

   5.

Joanna, geboren op 12-04-1820 te Helden, gedoopt (RK) op 12-04-1820 te Helden.
De doopgetuigen zijn: Godefridus Jacobs en Helena Gommans.

   6.

Theodorus, geboren op 25-12-1821 te Helden, gedoopt (RK) op 25-12-1821 te Helden, overleden 1824 te Helden.
De doopgetuigen zijn: Petrus Amputz en Gertrudis Gommans.

   7.

Theodorus (zie VIII.75).


VIII.68    Martinus Gommans, geboren op 10-06-1813 te Helden, gedoopt (RK) op 10-06-1813 te Helden, overleden op 12-12-1890 te Helden op 77-jarige leeftijd.
De doopgetuigen zijn: Johannes Hendrickx en Joanna Beckers.
Zoon van Martinus Gommans (zie VII.43) en Gertrudis Hendrickx.
Polderwerker.

Adres: Heide 562, Grashoek 670 te Helden.


Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 10-11-1851 te Helden met Wilhelmina Wilms, 37 jaar oud, geboren op 12-05-1814 te Helden (gezindte: RK), overleden op 01-12-1897 te Helden op 83-jarige leeftijd.
Dochter van Jan Wilms en Petronella Huys.

De getuigen bij het burgerlijk huwelijk zijn:
Leonard Joosten, 41 jaar, koopman;
Hendrik Verberkt, 27 jaar, wever;
Paulus Rutten, 47 jaar, winkelier;
Gerard Staaks, 52 jaar, akkerman.

Uit dit huwelijk:

   1.

Petronella, geboren op 02-10-1852 te Helden (gezindte: RK), overleden op 01-12-1929 te Helden op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 09-04-1879 te Helden met Peter Johannes Korsten (gezindte: RK).

   2.

Gerard (zie IX.133).

   3.

Johanna, geboren op 16-06-1861 te Helden (gezindte: RK), overleden op 16-04-1944 te Heythuysen op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 14-05-1896 te Heythuysen met Franciscus Reynders (gezindte: RK).


IX.133    Gerard Gommans, geboren op 16-01-1855 te Helden (gezindte: RK).
Nationale militie:
Lotnummer 14, en dat hij vervolgens door de militieraad uithoofde van enige wettige zoon van de dienst is vrijgesteld.
RAL bijlage huwelijk Helden dd. 29-04-1889.


Zoon van Martinus Gommans (zie VIII.68) en Wilhelmina Wilms.
Landbouwer.

Adres: Grashoek 757 te Helden.


Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 29-04-1889 te Helden met Maria Versteegen, 36 jaar oud, geboren op 08-07-1852 te Roggel (gezindte: RK).
Dochter van Arnold Versteegen en Dorothea Vestjens.

De getuigen bij het burgerlijk huwelijk zijn:
Gerard Janssen, 59 jaar, winkelier;
Jacob Segers, 46 jaar, bakker;
Peter Gielen, 56 jaar, landbouwer;
Mart van Soest, 47 jaar, landbouwer.

Uit dit huwelijk:

   1.

Martinus (zie X.197).

   2.

Dorothea, geboren op 02-12-1891 te Helden (gezindte: RK), overleden op 27-03-1910 te Helden op 18-jarige leeftijd.

   3.

Arnoldus Hubertus, geboren op 14-04-1894 te Helden (gezindte: RK), overleden op 15-02-1964 te Helden op 69-jarige leeftijd.
Arnoldus gaat via Venlo (26-05-1907) naar Beesel (1913) en komt in 1915 terug naar Helden.
Landbower.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 08-04-1920 te Maasbree met Maria Petronella Croijmans, 21 jaar oud, geboren op 17-06-1898 te Sevenum (gezindte: RK), overleden na 1964.
Geen kinderen.

   4.

Wilhelmus, geboren op 14-09-1896 te Helden (gezindte: RK), overleden op 10-11-1918 te Helden op 22-jarige leeftijd.
Wilhelmus is overleden aan de Spaanse griep.

Wilhelmus GOMMANS (X.201).


X.197    Martinus Gommans, geboren op 16-02-1890 te Helden (gezindte: RK), overleden op 19-02-1965 te Deurne op 75-jarige leeftijd.
Martinus gaat op 29-03-1922 naar Thorn (bevolkingsregister Helden), in Thorn zijn geen gegevens van Martinus te vinden.
Zoon van Gerard Gommans (zie IX.133) en Maria Versteegen.
Landbouwer.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 18-02-1924 te Wessem met Helena Hubertina Nijssen, 37 jaar oud, geboren op 23-11-1886 te Wessem (gezindte: RK), overleden op 14-12-1954 te Deurne op 68-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.

Gerardus Joannes (Sjra) (zie XI.209).

   2.

Johannes Hubertus (zie XI.211).

   3.

Helena Maria, geboren op 20-11-1927 te Wessem (gezindte: RK).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28-04-1951 te Wessem met C.A. Vergeer (gezindte: RK).

Martinus GOMMANS, ook wel Tien van Graad ziene Tien, en Helena Hubertina NIJSSEN


XI.209    Gerardus Joannes (Sjra) Gommans, geboren op 24-12-1924 te Wessem (gezindte: RK), overleden op 27-07-2000 te Meijel op 75-jarige leeftijd.
Zoon van Martinus Gommans (zie X.197) en Helena Hubertina Nijssen.
Mijnwerker.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 20-09-1949 te Meijel met Maria Elisabet (Lies) Janse, 23 jaar oud, geboren op 10-12-1925 te Meijel (gezindte: RK).
Dochter van Hendrikus Janse en Maria Lemmen.
Uit dit huwelijk:

   1.

Maria, geboren op 12-08-1950 te Meijel (gezindte: RK).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 04-08-1972 te Meijel met Nol Hoogmans.

   2.

Helena (Magda), geboren op 13-04-1952 te Meijel (gezindte: RK).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21-10-1977 te Meijel met Ton Jansen (gezindte: RK).

   3.

Henk (zie XII.46).

   4.

Gerda, geboren op 26-03-1955 te Meijel (gezindte: RK).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 18-06-1976 te Meijel met Wim Gielen (gezindte: RK).

   5.

Maria, geboren op 23-02-1959 te Meijel (gezindte: RK).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 30-10-1981 te Meijel met Jan Kusters.

   6.

Mart (zie XII.52).


XII.46    Henk Gommans, geboren op 24-12-1953 te Meijel (gezindte: RK).
Zoon van Gerardus Joannes (Sjra) Gommans (zie XI.209) en Maria Elisabet (Lies) Janse.
Voorlichtingsbeambte MEGA.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 01-09-1978 te Meijel met Mariet van Dijk.
Uit dit huwelijk:

   1.

Lennie, geboren op 16-06-1980 te Meijel (gezindte: RK).

   2.

Rudie, geboren op 07-07-1981 te Meijel (gezindte: RK).

   3.

Ellie, geboren op 06-11-1984 te Meijel (gezindte: RK).


XII.52    Mart Gommans, geboren op 21-05-1960 te Meijel (gezindte: RK).
Zoon van Gerardus Joannes (Sjra) Gommans (zie XI.209) en Maria Elisabet (Lies) Janse.
Monteur MEGA.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 18-03-1983 te Meijel met Ans Swinkels (gezindte: RK).
Uit dit huwelijk:

   1.

Mark, geboren op 21-04-1985 te Meijel (gezindte: RK).

   2.

Ellen, geboren op 06-10-1986 te Meijel (gezindte: RK).

   3.

Janneke, geboren op 15-08-1988 te Meijel (gezindte: RK).


XI.211    Johannes Hubertus Gommans, geboren op 03-11-1926 te Wessem (gezindte: RK).
Zoon van Martinus Gommans (zie X.197) en Helena Hubertina Nijssen.
Landbouwer.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 28-04-1951 te Wessem, gehuwd voor de kerk op 01-05-1951 te Deurne met Catharina Mechelina Berkers, 25 jaar oud, geboren op 30-08-1925 te Asten.
Dochter van Petrus Berkers en Gertruda Schrijnenwerkers.
Uit dit huwelijk:

   1.

Martinus Jozef (zie XII.54).

   2.

Geertruda Maria, geboren op 10-06-1953 te Liessel (gezindte: RK).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 09-05-1974 te Deurne met Antoon Duinhoven (gezindte: RK).

   3.

Helena Maria, geboren op 30-10-1954 te Liessel (gezindte: RK).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 09-05-1974 te Deurne met Piet Coolen (gezindte: RK).

   4.

Petrus Jacobus, geboren op 02-07-1956 te Liessel (gezindte: RK).
niet getrouwd.

   5.

Arnoldus Hubertus, geboren op 01-01-1958 te Liessel (gezindte: RK).
niet getrouwd.

   6.

Johannes Maria (zie XII.62).

   7.

Maria Mechelina, geboren op 12-12-1960 te Deurne (gezindte: RK).
Gehuwd ..-03-1982 te Horst met Harry Smits (gezindte: RK).

   8.

Sussanne W.M. Geboren op 12-05-1962 te Liessel (gezindte: RK).
Gehuwd te Deurne met Leo Evers.


XII.54    Martinus Jozef Gommans, geboren op 04-03-1952 te Liessel (gezindte: RK).
Zoon van Johannes Hubertus Gommans (zie XI.211) en Catharina Mechelina Berkers.
Werktuigbouwkundig ing.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15-09-1978 met Maria Geurts, geboren ..-02-1954 te Milheeze/Bakel (gezindte: RK).
Uit dit huwelijk:

   1.

Paulus Johannes Franciscus, geboren op 09-11-1984 te Boxmeer (gezindte: RK).

   2.

Christina Mechelina Gertruda, geboren op 09-01-1988 te Boxmeer (gezindte: RK).


XII.62    Johannes Maria Gommans, geboren op 15-08-1959 te Deurne (gezindte: RK).
Zoon van Johannes Hubertus Gommans (zie XI.211) en Catharina Mechelina Berkers.
Varkens inseminator.
Gehuwd ..-08-1982 met Elisabeth van Mullekom, geboren 25-07-.... te Griendsveen/Horst (gezindte: RK).
Uit dit huwelijk:

   1.

Peter, geboren op 01-03-1985 te Deurne (gezindte: RK).

   2.

Marianne, geboren op 07-10-1987 te Deurne (gezindte: RK).

   3.

Anja, geboren op 01-02-1989 te Deurne (gezindte: RK).


VIII.70    Joannes Gommans, geboren op 01-10-1814 te Helden, gedoopt (RK) op 01-10-1814 te Helden, overleden op 19-12-1860 te Helden op 46-jarige leeftijd.
De doopgetuigen zijn: Angel Gommans en Christina Beckers.
Zoon van Martinus Gommans (zie VII.43) en Gertrudis Hendrickx.
Timmerman.

Adres: Bieringen 100 te Helden.


Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 25-04-1843 te Helden met Anna Beurskens, 23 jaar oud, geboren op 26-09-1819 te Helden (gezindte: RK), overleden op 29-12-1889 te Helden op 70-jarige leeftijd.
Dochter van Johannes Beurskens en Anna Elisabeth van Roy.

De getuigen bij het burgerlijk huwelijk zijn:
Jan Vervoort, 32 jaar, neef van de bruid, akkerman;
Thomas Driessen, 37 jaar, akkerman;
Hendrik Jan Korsten, 25 jaar, zwager van de bruid, akkerman;
Peter Stappers, 32jaar, akkerman.

Uit dit huwelijk:

   1.

Hendrik (zie IX.137).

   2.

Jan, geboren op 20-11-1843 te Helden (gezindte: RK), overleden op 16-03-1874 te Helden op 30-jarige leeftijd.

   3.

Joanna, geboren op 21-03-1847 te Helden (gezindte: RK), overleden op 18-02-1907 te Helden op 59-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 18-05-1874 te Helden met Willem Gielen.

   4.

Catharina, geboren op 08-12-1849 te Helden (gezindte: RK), overleden op 19-10-1886 te Helden op 36-jarige leeftijd.

   5.

Petronella, geboren op 01-01-1853 te Helden (gezindte: RK).
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 16-04-1888 te Helden met Jacobus Beurskens.


IX.137    Hendrik Gommans, geboren op 20-11-1843 te Helden (gezindte: RK), overleden op 08-11-1918 te Helden op 74-jarige leeftijd.
Nationale militie:
Lotnummer 15, dat hij op den 12 mei 1863 is ingelijfd, en uithoofde van gesins???? militiediensttijd, op den 11 mei 1866 uit de dienst ontslagen is.
RAL bijlage huwelijk Helden dd. 30-12-1870.


Zoon van Joannes Gomma

ns (zie VIII.70) en Anna Beurskens.
Landbouwer/timmerman.

Adres: Everlo 286 te Helden.


Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 30-12-1870 te Helden met Anna Christina Teeuwen, 23 jaar oud, geboren op 27-12-1847 te Kessel (gezindte: RK), overleden op 22-06-1913 te Helden op 65-jarige leeftijd.
Dochter van Peter Teeuwen en Joanna Kessels.

De getuigen bij het burgerlijk huwelijk zijn:
Gerardus Janssen, 42 jaar, veldwachter;
Jacobus Groenen, 44 jaar, akkerman;
Theodorus Peters, 35 jaar, kuiper;
Martin van Soest, 28 jaar, akkerman.

Uit dit huwelijk:

   1.

Joanna, geboren op 09-09-1872 te Helden (gezindte: RK), overleden op 21-08-1933 te Helden op 60-jarige leeftijd.

   2.

Petronella, geboren op 03-03-1875 te Helden (gezindte: RK).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 16-10-1905 te Helden met Gerardus Stammen.

   3.

Johannes Hubertus, geboren op 09-02-1880 te Helden (gezindte: RK), overleden op 18-04-1954 te Tegelen op 74-jarige leeftijd.
Ongehuwd.


VIII.75    Theodorus Gommans, geboren op 11-04-1824 te Helden (gezindte: RK).
Zoon van Martinus Gommans (zie VII.43) en Gertrudis Hendrickx.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22-05-1849 te Helden, gehuwd voor de kerk op 22-05-1849 te Helden met Elisabeth Engels (gezindte: RK).
De getuigen bij het Kerkelijk huwelijk zijn: Johannes Engels en Martin Gommans.
Uit dit huwelijk:

   1.

Maria, geboren op 07-05-1850 te Maasbree (gezindte: RK).
Gehuwd (1) op 32-jarige leeftijd op 05-07-1882 te Deurne en Liessel met Choert Hendrik Kemper, 67 jaar oud, geboren op 09-01-1815 te Middelburg.
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 06-03-1895 te Deurne en Liessel met Arnoldus Gabriels, geboren te Hooge en Lage Mierde.

   2.

Hendrina, geboren op 04-01-1856 te Maasbree (gezindte: RK), overleden op 06-10-1864 te Maasbree op 8-jarige leeftijd.

   3.

Petronella Gertruda, geboren op 06-11-1860 te Maasbree (gezindte: RK), overleden op 18-12-1860 te Maasbree, 42 dagen oud.

   4.

Henrica, geboren op 08-10-1866 te Maasbree (gezindte: RK).


IV.24    Henricus Gommans, gedoopt (RK) op 07-07-1680 te Helden, overleden op 26-05-1710 te Helden op 29-jarige leeftijd.
De doopgetuigen zijn: Johannes Lemmen (Buggenum) en Theodora Gommans.
Zoon van Henricus Goemans (zie III.15) en Leonarda Janssen.


Gehuwd voor de kerk (1) op 23-jarige leeftijd op 21-05-1704 te Helden met Maria Jeuken, 22 jaar oud, gedoopt (RK) op 03-04-1682 te Helden, overleden op 12-01-1707 te Helden op 24-jarige leeftijd.
Dochter van Gerardus Jeuken en Petronella Goemans.

Huwelijksdispensatie.

Voor dit huwelijk is dispensatie aangevraagd in verband met bloedverwantschap in de derde graad.

Aanvraag van dispensatie door pastoor Joannes Knippenberg te Helden op 09-05-1709.

Redenen:

-Henricus en Maria hebben kennis van de bloedverwantschap en hopen beide op dispensatieverlening.

-hun huwelijksvoornemen is bekend in de parochie.

-meerdere personen die in deze parochie wonen, van dezelfde status en met soortgelijke bezittingen (boeren), zijn getrouwd met bloedverwanten in de derde of vierde graad.

                                                                    Martinus GOEMANS (zie I.1)

1                                                                     1

Theodorus GOMMANS (zie II.1)                     Petrus GOEMANS (zie II.3)

2                                                                     2

Petronella GOMMANS (III.8) *                         Henricus GOEMANS (zie III.15)

Gerardus JEUKEN (III.7)

3                                                                     3

Maria JEUKEN (IV.25)                                     Henricus GOMMANS (zie IV.24)

 

 Gehuwd voor de kerk (2) op 26-jarige leeftijd op 01-03-1707 te Helden met Joanna (Jenniken) Seijen, 47 jaar oud, gedoopt (RK) op 22-05-1659 te Helden, overleden op 29-03-1718 te Helden op 58-jarige leeftijd.


Dochter van Math. Sijen en Helena Thoma.
Op 21-02-1707 werd door de scheepenbank te Helden huwelijkse voorwaarden opgesteld.
Aanwezig waren: Hendrik Gommans, als toekomstige bruidegom, geassisteerd door zijn schoonvader Gerard Jeuken en zijn broer Peter Gommans aan de ene zijde, en aan de andere zijde Jenniken Sijen, als toekomstige bruid, geassisteerd door haar zwager Peter Engels.

Uit de overigens zeer moeilijk te lezen akte blijkt dat Henricus gehuwd was geweest met Maria Jeuken en dat uit dat huwelijk op 21-02-1707 nog maar 1 kind in leven is.
Vermoedelijk is dit Henricus, deze was 4 maanden bij het overlijden van zijn moeder, dit is waarschijnlijk ook de rede waarom Henricus zo snel opnieuw is getrouwd.


Uit het eerste huwelijk:

   1.

Henricus, gedoopt (RK) op 04-09-1706 te Helden.
De doopgetuigen zijn: Martinus Gommans en Elisabeth Comans.

   2.

Jacobus, geboren voor 1707 te Helden, gedoopt (RK) op 17-03-1705 te Helden.
De doopgetuigen zijn: Gerardus Jeuken enBeatrix Engels.

Aanvraag huwelijksdispensatie

4. HOOFDTAK ONDER


III.17    Martinus Goemans, geboren op 01-03-1644 te Helden (gezindte: RK).
De geboorte datum is niet bekend.
Martinus treed op als getuigen bij het huwelijk van zijn broer Guhelmus.
Zoon van Petrus Goemans (zie II.3) en Gertrudis N.N.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 23-11-1667 te Helden met Aleidis Claessen (Roosen) (gezindte: RK).
De getuigen bij het kerkelijk huwelijk zijn: Wilhelmus Gommans en Joanna Claessen.
Uit dit huwelijk:

   1.

Cunera Gommans, gedoopt (RK) op 02-03-1669 te Helden, overleden op 10-02-1751 te Helden op 81-jarige leeftijd.
De doopgetuigen zijn: Math.Claes en Gertrudis Smollers.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 12-08-1706 te Helden, gehuwd voor de kerk op 12-08-1706 te Helden met Petrus Roefs (gezindte: RK).

   2.

Maria Gommans, gedoopt (RK) op 08-03-1670 te Helden.
De doopgetuigen zijn: Theodorus en Petronella Gommans.

   3.

Henricus Gommans, gedoopt (RK) op 10-03-1671 te Helden, overleden op 16-04-1699 te Helden op 28-jarige leeftijd.
De doopgetuigen zijn: Joh.Jacobi Roosen en Elisabeth Claes.

   4.

Petronella Gommans, gedoopt (RK) op 24-07-1672 te Helden.
De doopgetuigen zijn: Mart.Claes en Agnes Engels.

   5.

Leonardus Gommans (zie IV.32).

   6.

Johannes Gommans, gedoopt (RK) op 08-04-1675 te Helden.
De doopgetuigen zijn: Leonardus Smolders en Beatrix aen gen Eyndt.


IV.32    Leonardus Gommans, gedoopt (RK) op 06-11-1673 te Helden.
De doopgetuigen zijn: Petrus Roosen en Petronella aen gen Eyndt.
Zoon van Martinus Goemans (zie III.17) en Aleidis Claessen (Roosen).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 07-04-1699 te Helden, gehuwd voor de kerk op 07-04-1699 te Helden met Elisabeth Zeelen (gezindte: RK).
Uit dit huwelijk:

   1.

Alegunda, gedoopt op 25-09-1700 te Helden.
De doopgetuigen zijn: Johannes Gommans en Maria Zeelen.

   2.

Johannes, gedoopt (RK) op 03-05-1702 te Helden, overleden op 05-07-1709 te Helden op 7-jarige leeftijd.
De doopgetuigen zijn:Gerardus Zeelen en Agnes Roosen.

   3.

Martinus, gedoopt (RK) op 13-09-1706 te Helden, overleden 1709 te Helden.
De doopgetuigen zijn: Wilhelmus Roosen en Maria Zeelen.

   4.

Wilhelmina, gedoopt (RK) op 15-09-1706 te Helden.
De doopgetuigen zijn: Petrus Zeelen en Joanna Heesen.
Gehuwd voor de kerk op 38-jarige leeftijd op 01-11-1744 te Helden met Aegidius (Michael) Grommen (gezindte: RK).

   5.

Martinus, gedoopt (RK) op 01-11-1709 te Helden.
De doopgetuigen zijn: Leonardus Sloots en Elisabeth Claes.

   6.

Joannes (zie V.39).

   7.

Maria, gedoopt (RK) op 28-10-1717 te Helden, overleden op 22-09-1781 te Helden op 63-jarige leeftijd.
De doopgetuigen zijn: Martinus Gommans en Leonora Zeelen.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 19-07-1742 te Helden met Nic. van de Beuken (gezindte: RK).


V.39    Joannes Gommans, gedoopt (RK) op 25-08-1713 te Helden.
De doopgetuigen zijn: Arn. van de Boomen en Mathia Wilms.
Zoon van Leonardus Gommans (zie IV.32) en Elisabeth Zeelen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 06-10-1740 te Helden, gehuwd voor de kerk op 06-10-1740 te Helden met Martina Coumans (gezindte: RK).
De getuigen bij het Kerkelijk huwelijk zijn:
Joanne Rochus en Petronella Coumans.
Uit dit huwelijk:

   1.

Leonardus, gedoopt (RK) op 15-12-1740 te Helden.
De doopgetuigen zijn: Seger Coumans en Elisabeth Zeelen.

   2.

Maria, gedoopt (RK) op 14-07-1742 te Helden.
De doopgetuigen zijn: Andreas Coumans en Margaretha Timmermans.

   3.

Catharina, gedoopt (RK) op 18-06-1744 te Helden.
De doopgetuigen zijn:Leonardus Coumans en Aldegonda Gommans.

   4.

Segerus, gedoopt (RK) op 12-03-1746 te Helden, overleden op 26-10-1747 te Helden op 1-jarige leeftijd.
De doopgetuigen zijn: Godefridus Comans en Maria Zeelen.

   5.

Segerus, gedoopt (RK) op 15-11-1747 te Helden.
De doopgetuigen zijn: Gulhelmus Tilmans en Wilhelmina Gommans.

   6.

Elisabeth, gedoopt (RK) op 03-02-1751 te Helden.
De doopgetuigen zijn: Cornelis Gronnes en Maria Gommans.Gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie àla Carte'software

Copyright ©J. Mulderij &D.J. Scholte in't Hoff, Markelo, Nederland